Pro zajištění evidence úrazů v knize úrazů a záznamu úrazů zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

1. Evidence úrazů v knize úrazů
Jméno a příjmení žák § 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1 vyhl. č.64/2005 Sb.
Datum narození žák
popis úrazu žák
popis události, při které k úrazu došlo žák
Datum úrazu žák
místo úrazu žák
kým byl úraz ošetřen, další osoba
další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. žák, další osoba
2. Záznam o úrazu
úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo dítě, žák, student § 2  a 3 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb.