GDPR – informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

1.     Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu
a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200, IČO: 63831368, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů[1] souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Kontaktní údaje Správce:

ZŠ Praha 3, Lupáčova 1/1200, IČO: 63831368, tel: 222 715 691, email: info@lupacovka.cz

Kontaktní údaje pověřence pro osobní údaje:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů od 1. 9. 2020

Ing. Radek Pomije, MBA

MČ Praha 3, Lipanská 7, 130 00 Praha 3

tel: 222 116 711

email: pomije.radek@praha3.cz

Datová schránka: eqkbt8g

2.     Právní základy pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních základů:

 • plnění právní povinnosti Správce
 • plnění smlouvy
 • oprávněný a životní zájem Správce
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

3.     Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje podle následujících scénářů:

Podrobný rozpis jednotlivých scénářů je uveden v Registru zpracování osobních údajů. Ten je k dispozici u Správce.

Jednotlivé kategorie
Prezentace školy a zachycení její historie Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte (evaluace, podpůrná opatření)
Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby
Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (dodavatelé akcí souvisejících se ŠVP) Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (dodavatelé akcí nesouvisejících se ŠVP) Přijetí k základnímu vzdělávání – žádost
Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí Odklad povinné školní docházky – žádost Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ v cizině Vedení záznamů v třídní knize Žádost o přijetí do školy – přestup
Uvolnění žáka z vyučování Stravování v ZŠ Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, …)
Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL Prezentace školy Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání  Kamerové systémy a jejich záznam Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě)
Přístupová práva do elektronických systémů Školské služby (stravování, zájmové vzdělávání) Evidence úrazů v knize úrazů
Záznam o úrazu Prohlášení o pravidlech pro provádění chemických pokusů Potvrzení  o  seznámení se se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole
Evidence ve školní matrice Evidenční/katalogový list dítěte/žáka/studenta Vedení věcného účetnictví
Vedení mzdového účetnictví Smluvní vztahy Uchazeč o zaměstnání
Zaměstnanci a agendy související Stážista a provozní praxe Bývalí zaměstnanci
ZŠ školská rada

4.      Zpracování zvláštních (citlivých) kategorií osobních údajů

Správce zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů subjektů údajů, a to vždy pouze na základě zákonného zmocnění a v souladu s čl. 9 GDPR, případně na základě souhlasu zákonného zástupce.

5.      Členění osobních údajů podle důvodu zpracování

5.1     Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

V některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv
a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

Mezi takové zpracování patří:

 • údaje nezbytné k ochraně zdraví při školních činnostech,
 • zveřejňování dětských prací – žákovských děl, textů, audiovizuálních děl podle autorského zákona včetně audiovizuálních záznamů reportážní povahy za podmínky, že zákonný zástupce prokazatelně nevyjádřil svůj nesouhlas s takovým úkonem vzhledem k zvláštnímu důrazu na ochranu práv dítěte – žáka,
 • sestavování žáků do pracovních skupin, tříd pro účely plnění ŠVP,
 • sdělení zákonných zástupců o osobách je zastupujících v péči o dítě, sdělení
  o nepřítomnosti žáka na vyučování a účasti na ostatních akcích školy,
 • využití komunikačního kanálu pro předávání informací zákonnému zástupci, včetně přístupu do elektronických systémů.

 5.2     Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

Správce zpracovává osobní údaje žáků, které jsou nezbytné pro plnění smluvních podmínek smlouvy. Sem patří například:

 • stravování žáků,
 • organizace zahraničních zájezdů mimo školní vzdělávací program,
 • zájmová činnost.

 5.3     Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu  subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v těchto případech:

 • předávání osobních údajů organizátorovi akce nebo poskytovateli služeb při organizaci škol v přírodě, lyžařských kurzů, výletů a dalších mimoškolních akcích, pokud tyto akce nejsou součástí školních osnov (povinné),
 • zveřejňování osobních údajů v rámci prezentace školy (s ohledem na přiměřenost zpracování, množství a provázanost osobních údajů),
 • psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testování mezi žáky a jiné formy (slovní) hodnocení žáků, jejichž součástí by bylo uvedení osobních údajů žáka.

6.      Zdroje osobních údajů získávaných Správcem

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Správce může získávat osobní údaje i od jiných subjektů než subjektu údajů, a to v následujících případech:

 • na základě zmocnění stanoveného národním právem nebo právem Unie,
 • z veřejně dostupných zdrojů, zejm. informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi.

 7.      Poskytování osobních údajů Správcem

Správce poskytuje osobní údaje dalším subjektům pouze v případě, že je k tomu zmocněn konkrétním právním předpisem. Příjemcem osobních údajů jsou zejména orgány veřejné moci.

Správce je také oprávněn při organizaci různých aktivit podle školního vzdělávacího programu (sportovní výcvikové kurzy, vědomostní a sportovní soutěže, projekty, školní výjezdy, tematické studijní cesty, ve kterých není škola sama jako organizátor, případně čerpá služby dodavatele) předat dodavateli za účelem plnění zákonem určených povinností osobní údaje nezletilých v nezbytném rozsahu. V ostatních případech je nutné mít souhlas zákonných zástupců.

8.      Předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí či mezinárodním organizacím.  Pokud jsou osobní údaje předávány do třetích zemí (např. služební cesta), je vždy vyžádán souhlas subjektu údajů.

9.      Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Správce disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

10.  Doba zpracovávání osobních údajů

Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem Správce. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď skartovány, nebo předány k archivaci. Podrobný rozpis jednotlivých scénářů je uveden v Registru zpracování osobních údajů. Ten je k dispozici u Správce.

11.  Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Každý subjekt údajů  má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti. Těmito právy jsou:

11.1 Právo na přístup k osobním údajům

 • právo vědět, jaké údaje subjektu údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde Správce tyto údaje získal, zda a komu mohou být předány
 • právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů vyjádřené v tomto dokumentu s tím, že subjekt údajů může kdykoli požádat o doplnění

Informace budou na základě žádosti subjektu údajů poskytnuty Správcem bez zbytečného odkladu v listinné i elektronické podobě podle způsobu, jakým subjekt údajů žádost podá. Takto podaná informace nesmí ovlivnit práva jiných subjektů osobních údajů.

11. 2 Právo na opravu osobních údajů

 • právo požadovat opravu nepřesných či neúplných podkladů bez zbytečného odkladu
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo požadovat, aby došlo k označení některých osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu

Toto právo se uplatní na omezenou dobu v těchto případech:

 • po dobu ověření správnosti zpracovávaných osobních údajů
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale lze ze strany subjektu údajů předpokládat, že údaje v budoucnu poskytne
 • na základě právních nároků subjektu údajů vůči Správci
 • po dobu řešení námitky (o tomto právu viz další bod poučení)

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

11 .3 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů lze využít pouze v situaci, kdy Správce některé osobní údaje zpracovává ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu. Správce pak musí prokázat závažné oprávněné důvody k takovému zpracování (zejména právní nárok)

11. 4 Právo stěžovat si u dozorového úřadu

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální kontakty jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stížnost lze podat kdykoliv, kdy má subjekt údajů pochybnost o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

11.5 Právo na výmaz

 • právo na výmaz osobních údajů v odůvodněných případech. Výmaz se realizuje povětšinou tehdy, kdy zpracovávání údajů pozbylo právního důvodu, či byl odvolán souhlas se zpracováním. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění  právních povinností Správce, účely archivace, či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

11.6 Právo odvolat souhlas

 • právo kdykoli souhlas ke zpracování osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které Správce prováděl před jeho odvoláním.

12.  Uplatnění práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva podání stížnosti či cokoliv jiného, lze využít kontaktní adresy Správce či adresy pověřence, které jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

Žádost bude zpracována zpravidla nejdéle po dobu jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude subjekt údajů informován.

[1] Pro účely této směrnice subjekt údajů žák nahrazuje subjekt údajů dítě.

1. Vedení záznamů v třídní knize  
Škola žák § 28 odst. 1 písm. f) ŠZ (Školský zákon)
Třída žák
Obor vzdělání žák
Přehled hodin výuky žák
Přehled vyučujících zaměstnanec
jméno a příjmení žáka žák
denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech žák
účast žáka/studenta ve výuce, omluvené hodiny žák
2. Žádost o přijetí do školy – přestup
Jméno a příjmení žák  § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Datum narození žák
Trvalý pobyt žák
Rodné číslo žák
Státní občanství žák
Zdravotní pojišťovna žák nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP   
Adresa školy, z které se žák hlásí žák  § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Ročník, ve kterém se žák vzdělával žák
Cizí jazyk(-y), ve kterém se žák dosud vzdělával
Jméno a příjmení zákonný zástupce  § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
3. Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ 
Jméno a příjmení žák § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Datum narození žák
Místo narození žák
Státní občanství žák
Adresa trvalého pobytu žák
Datum odhlášení žák
Důvod odhlášení žák § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Adresa základní školu, kam žák přechází… žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce        § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Adresa trvalého pobytu zákonný zástupce
Telefon zákonný zástupce
E-mail zákonný zástupce
Adresa pro doručování zákonný zástupce
4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, …)
Jméno a příjmení žák § 28 ŠZ                           § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ
Datum narození žák
Trvalý pobyt žák
Údaj o zdravotní způsobilosti  (zdravotně způsobilé – nezpůsobilé –  způsobilé za podmínky (s omezením) …) žák
Údaj o pravidelných očkováních (imunní proti nákaze (typ, druh) – trvalá kontraindikaci proti očkování (typ, druh) – alergie – užívání léků (druh, typ, dávka)) žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
5. Uvolnění žáka z vyučování 
Jméno a příjmení žák § 28 ŠZ + § 50 ŠZ
Třída žák
Datum narození žák
Trvalé bydliště žák
Termín uvolnění žák
Zdůvodnění nepřítomnosti žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
6. Stravování v ZŠ
Jméno a příjmení žák § 28 odst. 3 ŠZ
Rodné číslo žák
Datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, žák
Bydliště žáka žák
Školní rok žák
Třída žák
Číslo účtu zákonný zástupce nutný souhlas za účelem potřeby bezhotovostního  hrazení stravného škole
Datum zahájení školské služby žák § 28 odst. 3 ŠZ
Datum ukončení školské služby žák § 28 odst. 3 ŠZ
Údaje o dietním omezení žáka (smlouva s rodiči) žák § 28 odst. 3 ŠZ
Jméno a příjmení zákonný zástupce § 28 odst. 3 ŠZ
Bydliště zákonného zástupce zákonný zástupce § 28 odst. 3 ŠZ
Telefonické spojení, emailová adresa zákonný zástupce § 28 odst. 3 ŠZ
Kniha ochutnávek: Jméno a příjmení, třída žák, zákonný zástupce Zdůvodnění: kontrola kvality stravování ze strany zákonných zástupců
Kniha záznamů: Jméno a příjmení, třída žák, zákonný zástupce Zdůvodnění: záznam informací telefonických nebo ústních sdělení zákonných zástupců (odhlášky, převod přeplatků, ukončení stravování)
Platby a vratky v hotovosti: Jméno a příjmení žák, zákonný zástupce Zdůvodnění: potvrzení podpisem o přijetí nebo vydání hotovosti z pokladny školní jídelny 
7. Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL
Jméno a příjmení žák § 28 ŠZ
Datum narození žák
Třída žák
Údaje o způsobu testování žák nutný souhlas za účelem provedení orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví žáka
Údaje o výsledku testování žák
8.  Prezentace školy
Jméno a příjmení žák ZDŮVODNĚNÍ
prezentace a zachycení školy se v rozumné míře provadí v opravněném zájmu školy
Datum narození žák
Třída žák
Podobizna, žákem označené výtvarné nebo písemné dílo, …. žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
9. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení  individuálního vzdělávání 
Jméno a příjmení žák § 34b odst. 1 a 2  a   § 35 ŠZ
Místo trvalého pobytu (u cizince místo pobytu): žák
Rodné číslo žák
Časový rozsah, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno žák
Důvody pro individuální vzdělávání žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce
Doručovací adresa zákonný zástupce
Telefonické spojení zákonný zástupce
E-mail zákonný zástupce
10. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě)
jméno a příjmení dítě zajištění
 bezpečného
 průběhu
 školy v přírodě a plnění ze smlouvy
jméno a příjmení zákonný
zástupce
kontaktní údaje zákonný
zástupce
datum narození dítě
údaje o zdravotním stavu dítě
údaje o stravování dítě

Pro zajištění evidence úrazů v knize úrazů a záznamu úrazů zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

1. Evidence úrazů v knize úrazů
Jméno a příjmení žák § 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1 vyhl. č.64/2005 Sb.
Datum narození žák
popis úrazu žák
popis události, při které k úrazu došlo žák
Datum úrazu žák
místo úrazu žák
kým byl úraz ošetřen, další osoba
další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. žák, další osoba
2. Záznam o úrazu
úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo dítě, žák, student § 2  a 3 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb.

Pro zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

1. Přijetí k základnímu vzdělávání – žádost
Jméno a příjmení zákonný zástupce § 36 odst. 4 + § 46 odst. 1 ŠZ
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce
Adresa pro doručování písemností zákonný zástupce
Telefonní spojení zákonný zástupce/otec
E-mail zákonný zástupce/otec
Datová schránka zákonný zástupce/otec
Jméno a příjmení dítě § 36 a § 46 ŠZ        + § 28 ŠZ
Datum narození dítě
Místo narození dítě
Státní příslušnost dítě
Rodné číslo dítě
Místo trvalého pobytu dítě
Zdravotní pojišťovna: dítě nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP  (úrazy apod.)
Adresa MŠ, kterou navštěvuje dítě Oprávněný zájem školy na tom znát historii vzdělávání žáka a zjištění jeho vzdělávacích potřeb.
U zápisu: poprvé/podruhé dítě
Zdravotní stav dítě
Zvláštní zájmy a problémy žáka dítě
Jiný školský obvod – adresa spádové školy dítě
Sourozenec ve škole:                               ano/ne dítě
Zájem o zařazení do školní družiny:      ano/ne dítě
Zájem o povinně volitelné předměty dítě
Zájem o nepovinný předmět Individuální logopedická péče dítě
Předběžný zájem o výuku matematiky Hejného metodou dítě
Shoda o zápisu do této školy ze strany zákonných zástupců dítě Nezbytné pro realizaci řádného vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte v ZŠ
Podaná žádost o zápis( dítě již zapsáno do jiné základní školy:       ano/ne dítě
V případě kladné odpovědi – do které: dítě
Údaj o oprávněnosti pobytu na území České republiky (např. vízum)  azylantech a dalších osobách požívající ochrany podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR § 20 odst. 2 a 3 ŠZ
 2. Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí
Jméno a příjmení žák § 165 odst. 2 písm- e) ŠZ
Datum narození žák
Místo trvalého pobytu žák
Datum, ke kterému byl žáka přijat žák
Obor vzdělání  (79-01-C/01 Základní škola) žák
Datum zahájení povinné školní docházky žák
3. Odklad povinné školní docházky – žádost
Jméno a příjmení dítě  § 37 ŠZ
Datum narození dítě
Trvalý pobyt dítě
Důvody k odkladu povinné školní docházky zákonný zástupce  § 37 ŠZ
Jméno a příjmení zákonný zástupce  § 37 ŠZ
Datum narození zákonný zástupce  § 37 ŠZ
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce  § 37 ŠZ
4. Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ v cizině
Jméno a příjmení dítěte žák § 38 a násl. ŠZ
Datum narození žák § 38 a násl. ŠZ
Trvalý pobyt žák § 38 a násl. ŠZ
Způsob vzdělávání v cizině žák § 38 a násl. ŠZ
Termín pobytu v cizině žák § 38 a násl. ŠZ
Adresu pobytu žák § 38 a násl. ŠZ
Škola, kterou žák v cizině navštěvuje žák § 38 a násl. ŠZ
Předpokládaná doba vzdělávání v cizině žák § 38 a násl. ŠZ
Kontaktní e-mail: žák § 38 a násl. ŠZ

Pro zajištění vedení dokumentace školy, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: (ŠZ =  Zákon 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon))

1. Evidence ve školní matrice 
Jméno a příjmení dítě, žák, student § 28 ŠZ
Rodné číslo dítě, žák, student § 28 ŠZ
Datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, dítě, žák, student § 28 ŠZ
Státní občanství dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo trvalého pobytu dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o předchozím vzdělání žák, student § 28 ŠZ
Stupně dosaženého vzdělání žák, student § 28 ŠZ
Obor vzdělání, jde-li o základní, střední a vyšší odbornou školu žák, student § 28 ŠZ
Formu  a délku vzdělávání , jde-li o střední a vyšší odbornou školu žák, student § 28 ŠZ
Datum zahájení vzdělávání ve škole dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole dítě, žák, student § 28 ŠZ
Vyučovací jazyk žák § 28 ŠZ
Údaje o zdravotní způsobilosti dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání nebo školské služby dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o znevýhodnění uvedeném v § 16 ŠZ dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o mimořádném nadání podle § 16 ŠZ dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou  a školským zařízením v souladu s § 16 ŠZ dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení dítě, žák, student § 28 ŠZ
Datum ukončení vzdělávání ve škole dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno žák, student § 28 ŠZ
Jméno a příjmení zákonný zástupce § 28 ŠZ
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce § 28 ŠZ
Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu zákonný zástupce § 28 ŠZ
Adresu pro doručování písemností zákonný zástupce § 28 ŠZ
Telefonické spojení zákonný zástupce § 28 ŠZ
Pojišťovna žáka dítě, žák, student nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP  (úrazy apod.)
Jméno a příjmení osoby, které lze informovat o žáku nebo studentu na základě plné moci apod. nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů osoby, kterou lze informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte/žáka, v matrice žáka
Místo trvalého pobytu
Doručovací adresa
Telefonické spojení
E-mail
Datová schránka
Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti zákonný zástupce nutný souhlas pro uvedení osobních údajů zákonných zástupců v matrice/evidenčním listu dítěte/žáka pro účely pro bezproblémový režim vzdělávání (např.    umožnění styku zákonného zástupce s dítětem/nezletilým žákem
Jméno a příjmení zákonný zástupce
Časový rozsah styku druhého rodiče s dětem zákonný zástupce
2. Evidenční/katalogový list dítěte/žáka/studenta 
Jméno a příjmení dítě, žák, student § 28 ŠZ
Rodné číslo dítě, žák, student § 28 ŠZ
Datum narození dítě, žák, student § 28 ŠZ
Státní občanství dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo trvalého pobytu dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky dítě, žák, student § 28 ŠZ
Národnost dítě, žák, student nutný souhlas zákonného zástupce/zletilého žáka/studenta např. pro potřeby programů na podporu národnostních menšin, financování škol národnostních menšin, podpůrných opatření, apod.
Třída, oddělení studijní skupina dítě, žák, student § 28 ŠZ
Pojišťovna žáka dítě, žák, student nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP  (úrazy apod.)
Telefonní spojení žák, student § 28 ŠZ
Jméno a příjmení otec § 28 ŠZ
Bydliště (není-li bydlištěm žáka) otec § 28 ŠZ
Adresu pro doručování písemností otec § 28 ŠZ
Telefonické spojení otec § 28 ŠZ
Telefon domů otec § 28 ŠZ
Telefon do zaměstnání otec § 28 ŠZ
Mobil otec § 28 ŠZ
E-mail otec § 28 ŠZ
Datová schránka otec § 28 ŠZ
Jméno a příjmení matka § 28 ŠZ
Bydliště (není-li bydlištěm žáka) matka § 28 ŠZ
Adresu pro doručování písemností matka § 28 ŠZ
Telefonické spojení matka § 28 ŠZ
Telefon domů matka § 28 ŠZ
Telefon do zaměstnání matka § 28 ŠZ
Mobil matka § 28 ŠZ
E-mail matka § 28 ŠZ
Datová schránka matka § 28 ŠZ
Jméno a příjmení jiná oprávněná osoba nutný souhlas pro uvedení osobních údajů zákonných zástupců v podkladech pro režim dítěte v MŠ a ZŠ (např. vyzvedávání dítěte/žáka ze školy, případně informování těchto osob o důležitých opatřeních školy v průběhu vzdělávání)
Bydliště (není-li bydlištěm žáka) jiná oprávněná osoba
Adresu pro doručování písemností jiná oprávněná osoba
Telefonické spojení jiná oprávněná osoba
Telefon domů jiná oprávněná osoba
Telefon do zaměstnání jiná oprávněná osoba
Mobil jiná oprávněná osoba
E-mail jiná oprávněná osoba
Datová schránka jiná oprávněná osoba
3. Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
Označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu dítě, žák, student §1 a §1a vyhl č. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských zařízení
Označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů žák, student
Označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost, dítě, žák, student
Názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů žák, student
Názvy zájmových útvarů žák, student
Jména a příjmení jejich vyučujících zaměstnanci
Výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí žák, student
Počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku žák
Údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin žák, student
Údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy žák, student
Údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu žák, student
Převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno dítě, žák, student
Podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením dítě, žák, student
Úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání dítě, žák, student
Organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení, dítě, žák, student
Informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu dítě, žák, student
Platnost doporučení školského poradenského zařízení. dítě, žák, student
Pohlaví dítě, žák, student Příloha 1, část druhá čl. 2 až 5 vyhl. č. 364/2005 Sb.
Způsob předchozího vzdělávání žáka žák
Počet splněných let povinné školní docházky žák, student
Výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin žák, student
Ročník, ve kterém se žák/student vzdělává žák, student
Celková doba přerušení vzdělávání žák, student
Opakování ročníku žák, student
Způsob plnění povinné školní docházky žák