Pro zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

1. Přijetí k základnímu vzdělávání – žádost
Jméno a příjmení zákonný zástupce § 36 odst. 4 + § 46 odst. 1 ŠZ
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce
Adresa pro doručování písemností zákonný zástupce
Telefonní spojení zákonný zástupce/otec
E-mail zákonný zástupce/otec
Datová schránka zákonný zástupce/otec
Jméno a příjmení dítě § 36 a § 46 ŠZ        + § 28 ŠZ
Datum narození dítě
Místo narození dítě
Státní příslušnost dítě
Rodné číslo dítě
Místo trvalého pobytu dítě
Zdravotní pojišťovna: dítě nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP  (úrazy apod.)
Adresa MŠ, kterou navštěvuje dítě Oprávněný zájem školy na tom znát historii vzdělávání žáka a zjištění jeho vzdělávacích potřeb.
U zápisu: poprvé/podruhé dítě
Zdravotní stav dítě
Zvláštní zájmy a problémy žáka dítě
Jiný školský obvod – adresa spádové školy dítě
Sourozenec ve škole:                               ano/ne dítě
Zájem o zařazení do školní družiny:      ano/ne dítě
Zájem o povinně volitelné předměty dítě
Zájem o nepovinný předmět Individuální logopedická péče dítě
Předběžný zájem o výuku matematiky Hejného metodou dítě
Shoda o zápisu do této školy ze strany zákonných zástupců dítě Nezbytné pro realizaci řádného vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte v ZŠ
Podaná žádost o zápis( dítě již zapsáno do jiné základní školy:       ano/ne dítě
V případě kladné odpovědi – do které: dítě
Údaj o oprávněnosti pobytu na území České republiky (např. vízum)  azylantech a dalších osobách požívající ochrany podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR § 20 odst. 2 a 3 ŠZ
 2. Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí
Jméno a příjmení žák § 165 odst. 2 písm- e) ŠZ
Datum narození žák
Místo trvalého pobytu žák
Datum, ke kterému byl žáka přijat žák
Obor vzdělání  (79-01-C/01 Základní škola) žák
Datum zahájení povinné školní docházky žák
3. Odklad povinné školní docházky – žádost
Jméno a příjmení dítě  § 37 ŠZ
Datum narození dítě
Trvalý pobyt dítě
Důvody k odkladu povinné školní docházky zákonný zástupce  § 37 ŠZ
Jméno a příjmení zákonný zástupce  § 37 ŠZ
Datum narození zákonný zástupce  § 37 ŠZ
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce  § 37 ŠZ
4. Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ v cizině
Jméno a příjmení dítěte žák § 38 a násl. ŠZ
Datum narození žák § 38 a násl. ŠZ
Trvalý pobyt žák § 38 a násl. ŠZ
Způsob vzdělávání v cizině žák § 38 a násl. ŠZ
Termín pobytu v cizině žák § 38 a násl. ŠZ
Adresu pobytu žák § 38 a násl. ŠZ
Škola, kterou žák v cizině navštěvuje žák § 38 a násl. ŠZ
Předpokládaná doba vzdělávání v cizině žák § 38 a násl. ŠZ
Kontaktní e-mail: žák § 38 a násl. ŠZ