1. Vedení záznamů v třídní knize  
Škola žák § 28 odst. 1 písm. f) ŠZ (Školský zákon)
Třída žák
Obor vzdělání žák
Přehled hodin výuky žák
Přehled vyučujících zaměstnanec
jméno a příjmení žáka žák
denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech žák
účast žáka/studenta ve výuce, omluvené hodiny žák
2. Žádost o přijetí do školy – přestup
Jméno a příjmení žák  § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Datum narození žák
Trvalý pobyt žák
Rodné číslo žák
Státní občanství žák
Zdravotní pojišťovna žák nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP   
Adresa školy, z které se žák hlásí žák  § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Ročník, ve kterém se žák vzdělával žák
Cizí jazyk(-y), ve kterém se žák dosud vzdělával
Jméno a příjmení zákonný zástupce  § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
3. Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ 
Jméno a příjmení žák § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Datum narození žák
Místo narození žák
Státní občanství žák
Adresa trvalého pobytu žák
Datum odhlášení žák
Důvod odhlášení žák § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Adresa základní školu, kam žák přechází… žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce        § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ
Adresa trvalého pobytu zákonný zástupce
Telefon zákonný zástupce
E-mail zákonný zástupce
Adresa pro doručování zákonný zástupce
4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, …)
Jméno a příjmení žák § 28 ŠZ                           § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ
Datum narození žák
Trvalý pobyt žák
Údaj o zdravotní způsobilosti  (zdravotně způsobilé – nezpůsobilé –  způsobilé za podmínky (s omezením) …) žák
Údaj o pravidelných očkováních (imunní proti nákaze (typ, druh) – trvalá kontraindikaci proti očkování (typ, druh) – alergie – užívání léků (druh, typ, dávka)) žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
5. Uvolnění žáka z vyučování 
Jméno a příjmení žák § 28 ŠZ + § 50 ŠZ
Třída žák
Datum narození žák
Trvalé bydliště žák
Termín uvolnění žák
Zdůvodnění nepřítomnosti žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
6. Stravování v ZŠ
Jméno a příjmení žák § 28 odst. 3 ŠZ
Rodné číslo žák
Datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, žák
Bydliště žáka žák
Školní rok žák
Třída žák
Číslo účtu zákonný zástupce nutný souhlas za účelem potřeby bezhotovostního  hrazení stravného škole
Datum zahájení školské služby žák § 28 odst. 3 ŠZ
Datum ukončení školské služby žák § 28 odst. 3 ŠZ
Údaje o dietním omezení žáka (smlouva s rodiči) žák § 28 odst. 3 ŠZ
Jméno a příjmení zákonný zástupce § 28 odst. 3 ŠZ
Bydliště zákonného zástupce zákonný zástupce § 28 odst. 3 ŠZ
Telefonické spojení, emailová adresa zákonný zástupce § 28 odst. 3 ŠZ
Kniha ochutnávek: Jméno a příjmení, třída žák, zákonný zástupce Zdůvodnění: kontrola kvality stravování ze strany zákonných zástupců
Kniha záznamů: Jméno a příjmení, třída žák, zákonný zástupce Zdůvodnění: záznam informací telefonických nebo ústních sdělení zákonných zástupců (odhlášky, převod přeplatků, ukončení stravování)
Platby a vratky v hotovosti: Jméno a příjmení žák, zákonný zástupce Zdůvodnění: potvrzení podpisem o přijetí nebo vydání hotovosti z pokladny školní jídelny 
7. Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL
Jméno a příjmení žák § 28 ŠZ
Datum narození žák
Třída žák
Údaje o způsobu testování žák nutný souhlas za účelem provedení orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví žáka
Údaje o výsledku testování žák
8.  Prezentace školy
Jméno a příjmení žák ZDŮVODNĚNÍ
prezentace a zachycení školy se v rozumné míře provadí v opravněném zájmu školy
Datum narození žák
Třída žák
Podobizna, žákem označené výtvarné nebo písemné dílo, …. žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
9. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení  individuálního vzdělávání 
Jméno a příjmení žák § 34b odst. 1 a 2  a   § 35 ŠZ
Místo trvalého pobytu (u cizince místo pobytu): žák
Rodné číslo žák
Časový rozsah, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno žák
Důvody pro individuální vzdělávání žák
Jméno a příjmení zákonný zástupce
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce
Doručovací adresa zákonný zástupce
Telefonické spojení zákonný zástupce
E-mail zákonný zástupce
10. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě)
jméno a příjmení dítě zajištění
 bezpečného
 průběhu
 školy v přírodě a plnění ze smlouvy
jméno a příjmení zákonný
zástupce
kontaktní údaje zákonný
zástupce
datum narození dítě
údaje o zdravotním stavu dítě
údaje o stravování dítě