Pro zajištění vedení dokumentace školy, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: (ŠZ =  Zákon 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon))

1. Evidence ve školní matrice 
Jméno a příjmení dítě, žák, student § 28 ŠZ
Rodné číslo dítě, žák, student § 28 ŠZ
Datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, dítě, žák, student § 28 ŠZ
Státní občanství dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo trvalého pobytu dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o předchozím vzdělání žák, student § 28 ŠZ
Stupně dosaženého vzdělání žák, student § 28 ŠZ
Obor vzdělání, jde-li o základní, střední a vyšší odbornou školu žák, student § 28 ŠZ
Formu  a délku vzdělávání , jde-li o střední a vyšší odbornou školu žák, student § 28 ŠZ
Datum zahájení vzdělávání ve škole dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole dítě, žák, student § 28 ŠZ
Vyučovací jazyk žák § 28 ŠZ
Údaje o zdravotní způsobilosti dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání nebo školské služby dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o znevýhodnění uvedeném v § 16 ŠZ dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o mimořádném nadání podle § 16 ŠZ dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou  a školským zařízením v souladu s § 16 ŠZ dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení dítě, žák, student § 28 ŠZ
Datum ukončení vzdělávání ve škole dítě, žák, student § 28 ŠZ
Údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno žák, student § 28 ŠZ
Jméno a příjmení zákonný zástupce § 28 ŠZ
Místo trvalého pobytu zákonný zástupce § 28 ŠZ
Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu zákonný zástupce § 28 ŠZ
Adresu pro doručování písemností zákonný zástupce § 28 ŠZ
Telefonické spojení zákonný zástupce § 28 ŠZ
Pojišťovna žáka dítě, žák, student nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP  (úrazy apod.)
Jméno a příjmení osoby, které lze informovat o žáku nebo studentu na základě plné moci apod. nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů osoby, kterou lze informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte/žáka, v matrice žáka
Místo trvalého pobytu
Doručovací adresa
Telefonické spojení
E-mail
Datová schránka
Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti zákonný zástupce nutný souhlas pro uvedení osobních údajů zákonných zástupců v matrice/evidenčním listu dítěte/žáka pro účely pro bezproblémový režim vzdělávání (např.    umožnění styku zákonného zástupce s dítětem/nezletilým žákem
Jméno a příjmení zákonný zástupce
Časový rozsah styku druhého rodiče s dětem zákonný zástupce
2. Evidenční/katalogový list dítěte/žáka/studenta 
Jméno a příjmení dítě, žák, student § 28 ŠZ
Rodné číslo dítě, žák, student § 28 ŠZ
Datum narození dítě, žák, student § 28 ŠZ
Státní občanství dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo trvalého pobytu dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince dítě, žák, student § 28 ŠZ
Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky dítě, žák, student § 28 ŠZ
Národnost dítě, žák, student nutný souhlas zákonného zástupce/zletilého žáka/studenta např. pro potřeby programů na podporu národnostních menšin, financování škol národnostních menšin, podpůrných opatření, apod.
Třída, oddělení studijní skupina dítě, žák, student § 28 ŠZ
Pojišťovna žáka dítě, žák, student nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů  žáka  např.  z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP  (úrazy apod.)
Telefonní spojení žák, student § 28 ŠZ
Jméno a příjmení otec § 28 ŠZ
Bydliště (není-li bydlištěm žáka) otec § 28 ŠZ
Adresu pro doručování písemností otec § 28 ŠZ
Telefonické spojení otec § 28 ŠZ
Telefon domů otec § 28 ŠZ
Telefon do zaměstnání otec § 28 ŠZ
Mobil otec § 28 ŠZ
E-mail otec § 28 ŠZ
Datová schránka otec § 28 ŠZ
Jméno a příjmení matka § 28 ŠZ
Bydliště (není-li bydlištěm žáka) matka § 28 ŠZ
Adresu pro doručování písemností matka § 28 ŠZ
Telefonické spojení matka § 28 ŠZ
Telefon domů matka § 28 ŠZ
Telefon do zaměstnání matka § 28 ŠZ
Mobil matka § 28 ŠZ
E-mail matka § 28 ŠZ
Datová schránka matka § 28 ŠZ
Jméno a příjmení jiná oprávněná osoba nutný souhlas pro uvedení osobních údajů zákonných zástupců v podkladech pro režim dítěte v MŠ a ZŠ (např. vyzvedávání dítěte/žáka ze školy, případně informování těchto osob o důležitých opatřeních školy v průběhu vzdělávání)
Bydliště (není-li bydlištěm žáka) jiná oprávněná osoba
Adresu pro doručování písemností jiná oprávněná osoba
Telefonické spojení jiná oprávněná osoba
Telefon domů jiná oprávněná osoba
Telefon do zaměstnání jiná oprávněná osoba
Mobil jiná oprávněná osoba
E-mail jiná oprávněná osoba
Datová schránka jiná oprávněná osoba
3. Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
Označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu dítě, žák, student §1 a §1a vyhl č. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských zařízení
Označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů žák, student
Označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost, dítě, žák, student
Názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů žák, student
Názvy zájmových útvarů žák, student
Jména a příjmení jejich vyučujících zaměstnanci
Výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí žák, student
Počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku žák
Údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin žák, student
Údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy žák, student
Údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu žák, student
Převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno dítě, žák, student
Podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením dítě, žák, student
Úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání dítě, žák, student
Organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení, dítě, žák, student
Informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu dítě, žák, student
Platnost doporučení školského poradenského zařízení. dítě, žák, student
Pohlaví dítě, žák, student Příloha 1, část druhá čl. 2 až 5 vyhl. č. 364/2005 Sb.
Způsob předchozího vzdělávání žáka žák
Počet splněných let povinné školní docházky žák, student
Výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin žák, student
Ročník, ve kterém se žák/student vzdělává žák, student
Celková doba přerušení vzdělávání žák, student
Opakování ročníku žák, student
Způsob plnění povinné školní docházky žák