Výsledky zápisu do 1. ročníku od školního roku 2021/2022:
Výsledky zápisu do ZŠ Lupáčova 

PŘIJETÍ:

ZDE

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k mimořádné situaci nabízíme pro případné zájemce možnost online setkání s vedením školy dne 15. 6. 2021 od 15:00, na kterém předáme základní informace k zahájení školní docházky. Odkaz uvádíme –> zde <– , přihlašujte se prosím pod jménem dítěte – děkujeme. Tyto informace budou samozřejmě k dispozici na webu školy, dozvíte se je i na první třídní schůzce 1. 9. 2021 od 17:00. Budete mít možnost se zeptat na další podrobnosti.

Podle kritérií zápisu byly přijaty:

  1. všechny děti mající trvalý pobyt ve školském obvodu školy (tzv. spádoví žáci),
  2. všechny děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova,
  3. všechny děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu.

Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno dne 3. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy lupacovka.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta pro odvolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění.  Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Prosíme zákonné zástupce přijatých žáků, kteří nakonec nastoupí na jinou školu, aby nám tuto informaci sdělili co nejdříve na kopecky@lupacovka.cz nebo na tel.: 777 478 655 – děkujeme i za nepřijaté zájemce.

 

NEPŘIJETÍ:

Další uchazeče nebylo možno přijmout z kapacitních důvodů, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí, proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení.

 

Zahájení povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

–>PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ<–

–>EVIDENČNÍ ÚDAJE ŽÁKA<–

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU <–