Dne 8. 6. 2022 od 15:00 se ve škole konalo setkání budoucích prvňáčků, pro rodiče byla připravena beseda s vedením školy. Moc děkujeme za účast a věříme, že se dětem ve škole líbilo! Slíbenou prezentaci ze setkání s rodiči uvádíme –>ZDE<–

Rozdělení žáků do tříd uvádíme –>ZDE_I.ABC<–

Informace o výsledcích zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023:

Ke dni 30. 4. 2022 skončilo zákonné období pro podávání žádostí k základnímu vzdělávání. Výsledky zápisu do ZŠ Lupáčova

–>ZDE<–

Chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, aby v okamžiku, kdy se dozvědí o přijetí na jinou, jimi preferovanou školu, aby ZŠ Lupáčova neprodleně informovali na hauftova@lupacovka.cz nebo na tel. 777 478 656 (paní zástupkyně Hauftová), kde domluvíte další postup. Umožníte tím případné přijetí dalších zájemců, pro něž je ZŠ Lupáčova preferovanou školou – děkujeme tímto i za tyto zájemce za spolupráci.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě Vašeho zájmu o vypracování a zaslání rozhodnutí o přijetí nás prosím kontaktujte na kopecky@lupacovka.cz

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

 

Škola při přijímacím řízení do 1. ročníku postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz níže):

1. Děti mající trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ Lupáčova, tzv. spádová oblast

byly přijaty všechny děti v počtu 65

2.  děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova

byly přijaty všechny děti v počtu 14

3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu – počet dětí v této skupině je vyšší než počet zbývajících volných míst, ředitel školy stanovil kritérium losování. Dne 20. 4. 2022 od 16:00 hodin v budově školy za přítomnosti zástupců vedení školy, Školské rady, pedagogické rady, zřizovatele losování proběhlo. Losování bylo veřejné, zájemci měli možnost do školy přijít a losování se zúčastnit. Vylosováno bylo celkem 11 dětí.

Výsledky losování uvádíme –>ZDE<–

CELKEM BYLO PŘIJATO Z 1., 2. A 3 . SKUPINY 90 ŽÁKŮ.

 

4. a 5.  Počet zapsaných dětí ze skupiny 1., 2. a 3. je vyšší, než je nepřekročitelná kapacita školy, proto v tuto chvíli další děti nelze přijmout.

 

Prezentace z online setkání je uvedena –>ZDE<–

Informace k výuce anglického jazyka je uvedena –>ZDE<–

 

 

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro děti-cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, stanoven druhý termín zápisu do 1. roč. po domluvě se zřizovatelem na den 1. 6. 2022.   Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu 1. 6. 2022 naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

Osobně – doručí zákonný zástupce

Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu – zákonného zástupce)

E-mailem s uznaným elektronickým podpisem

Poštou 

Doklady potřebné k zápisu 

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce 

Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE K ZÁPISU

Jak zjistím, která je naše spádová škola? 

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu. 

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

V dnešní době můžete dítě hlásit na jakoukoliv školu a podat libovolný počet přihlášek.
Nicméně vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou vámi vybranou školu.
UPOZORNĚNÍ: Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol proto nezapomeňte podat přihlášku do vaší spádové školy, aby vám rezervovala místo.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.

 

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU <–