Ve školním roce 2022/2023 pokračují ve své práci Žákovské parlamenty pro 1. a 2. stupeň. Níže uvádíme:

– Desatero žákovského parlamentu

– Povinnosti a práva Žákovského parlamentu

– Volební proces, činnost a cíle

Desatero žákovského parlamentu

 1. Chodí pravidelně na zasedání ŽP
 2. Informuje třídu o činnosti ŽP
 3. Zjišťuje názory spolužáků a posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy
 4. Komunikuje, nebojí se říct svůj názor a ctí demokratické principy
 5. Snaží se dohodnout, nediktuje, nepřikazuje
 6. Dodržuje pravidla diskuze, respektuje i odlišné názory
 7. Předchází negativním jevům jako je šikana, rasismus, homofobie, ubližování a ničení majetku
 8. Respektuje domluvená pravidla
 9. Aktivně se podílí na zlepšování klimatu školy
 10.  Reprezentuje školu i na veřejnosti

Žákovský parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy
 • respektovat demokratická pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • vytvářet přátelské klima a propagovat školu na veřejnosti
 • pravidelně zveřejňovat zápisy ze zasedání ŽP

Žákovský parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na správě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
 • využívat školní komunikační zdroje: rozhlas, oficiální internetové stránky a školní noviny
 • získávat a zveřejňovat informace
 • organizovat společenské školní akce

Žákovský parlament: volební proces, činnost a cíle

Žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku. Třetina členů parlamentu je volena v doplňovacích celoškolních volbách.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Parlament se schází minimálně 2 x měsíčně a umožňuje žákům podílet se na správě školy.

Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy.  Členové parlamentu sbírají od spolužáků i od učitelů informace o tom, co by bylo dobré ve škole zlepšit, případně co se jim ve škole líbí a chtěli by to dále rozvíjet.

Žákovský parlament rozvíjí pocit bezpečí, učí přijímat odpovědnost za svou práci. Práce v žákovském parlamentu aktivně rozvíjí kritické myšlení a v dětech posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás.

Cílem ŽP je též rozvíjet hodnoty a principy demokracie – bez jakékoliv stranické ideologie a názorové indoktrinace.