V rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova v naší škole působí školní psycholog (školní roky 2017/2018 – 2018/2019) a školní speciální pedagog (školní rok 2017/2018), financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školním psychologem je PhDr. Petr Beroušek (berousek@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Přímou pedagogickou činnost vykonává:

středa 10:30 – 14:00, čtvrtek 7:30 – 11:30, pátek 11:00 – 13:30

Školní speciální pedagožkou je Mgr. Milada Tumpachová (tumpachova@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Přímou pedagogickou činnost vykonává:

sudé týdny: pondělí, úterý, čtvrtek 14:00 – 16:00, středa 14:00 – 16:30

liché týdny: pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 10:45, středa 8:00 – 10:45, 14:00 – 16:30

 

Rodiče udělují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informovaný souhlas s činností školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Rodiče svým podpisem stvrzují, že souhlasí,

aby školní psycholog (1) a školní speciální pedagog (2) po dobu školní docházky vykonával následující aktivity:

Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. (1, 2)

Poskytl úvodní poradenskou konzultaci rodiči/rodičům žáka/žákyně, kteří o ni požádají. (1, 2)

Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. (1, 2)

Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností). (1)

Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili. (1)

Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech. (1)

Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. (1, 2)

Diagnostikoval speciální vzdělávací potřeby žáků. (2)

Vedl individuální speciálně pedagogickou péči zaměřenou na reedukaci, kompenzaci nebo stimulaci zaměřenou na rozvoj oslabených dílčích funkcí dle individuálních potřeb žáků. (2)

Stanovoval individuální plány podpory dle obtíží žáků a vyhodnocoval účinnost těchto opatření (2)

Doporučoval vhodné pomůcky, metody a způsoby práce v domácím prostředí (2)

Krátkodobě i dlouhodobě individuálně a skupinově pracoval se žáky. (2)

Poskytoval konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy. (2)

Zachycoval případy hodné zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti, které podléhají oznamovací povinnosti. (1, 2)

Spolupracoval také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty. (1, 2)

Vyhledával žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, nadaní žáci atd..) a doporučoval jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (1, 2)