sova

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023.

Co je nyní aktuální:

Pokud byl žák přijatý na střední školu v 1. kole přijímacího řízení, nezapomeňte do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněmy výsledky přijímacího řízení, odevzdat v příslušné škole zápisový lístek!

Pokud budete podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, budete potřebovat výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky. Tento výpis Vám buď automaticky pošlou ze středních škol, kde žák absolvoval jednotné testy, nebo je třeba si je tam vyžádat. 

Blahopřeji k absolvování obou pokusů jednotných přijímacích zkoušek na střední školy! Ředitelé středních škol zveřejní výsledky přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od 28. 4., kdy jim výsledky jednotných testů sdělí Cermat. Sledujte weby středních škol, případně nástěnky v jejich budovách. Rozhodnutí o přijetí se již poštou nerozesílá! Jakmile se o přijetí dozvíte, začíná lhůta 10 pracovních dnů, kdy je třeba do střední školy doručit zápisový lístek.

Pokud jste přijati nebyli, počkejte na rozhodnutí o nepřijetí, které Vám přijde doporučeně poštou, od jeho doručení máte 3 dny na podání odvolání k rukám ředitele příslušné střední školy. Do odvolání je třeba uvést jednací číslo rozhodnutí o nepřijetí.

Na níže uvedeném odkazu je k dispozici stále aktualizovaný seznam středních škol a učebních oborů, kde budou organizovat 2. a další kola přijímacího řízení. Do 2. a dalších kol lze podat libovolný počet přihlášek. Přihlášky opět vyplním elektronicky zde ve škole, stačí mi mailem nebo osobně doručit názvy středních škol a názvy a kódy oborů.

SŠ_2. a další kola přijímacího řízení

Kompletní informace k přijímacímu řízení jsou na níže uvedeném odkazu a dále na stránce www.cermat.cz.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zde jsou k dispozici dokumenty, které dostali zákonní zástupci žáků na informační schůzce:

podklad pro vyplnění přihlášek na SŠ

přijímací řízení 2223_informace pro rodiče

 

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz

děti

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

postup po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia je následující:

Přijatí uchazeči: do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek ve střední škole (gymnáziu), kam dítě definitivně nastoupí;

Nepřijatí uchazeči: vyčkat na rozhodnutí o nepřijetí, napsat a do 3 dnů odeslat odvolání k rukám ředitele střední školy, kam žák nebyl přijat (uvést v něm číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí),

níže je odkaz na postup při podávání odvolání proti nepřijetí na střední školy či víceletá gymnázia:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

V případě, že odvolání podávat nebudete, sledujte stránky Magistrátu hl. m. Prahy, kde se v sekci školství objeví průběžně aktualizovaná tabulka se seznamem středních škol, které pořádají druhé a další kola přijímacího řízení. Do druhého kola lze podat libovolné množství přihlášek. Přihlášky opět vytisknu ve škole a potvrzené předám žákům.

Pokud odevzdáte zápisový lístek na jedné střední škole (gymnáziu) a odvolání na druhou střední školu dopadne kladně, lze zápisový lístek v první škole vyzvednout, nechat si do něj potvrdit zrušení zápisu a lístek přenést do střední školy, kam byl žák přijat na základě odvolání.

 Zákonní zástupci žáků 7. ročníku si přijdou zápisový lístek vyzvednout až v případě, bude-li jejich dítě ke studiu na víceletém gymnáziu přijato.

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku se na termínu předání zápisových lístků domluví s PaedDr. J. KUDYNOVOU.

V následujícím odkazu jsou podrobnosti a termíny k přijímacímu řízení na střední školy:

shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Kamila Kubrová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

vykřičník

Vážení zákonní zástupci žáků 8. ročníku,

na jaře každého školního roku nabízí Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 bezplatné vyšetření zájemců z řad žáků 8. ročníku v oblasti jejich studijní a profesionální orientace. Pokud máte o vyšetření Vašeho dítěte zájem, věnujte pozornost příloze tohoto článku, která obsahuje další důležité informace a zároveň přihlášku na zmíněné vyšetření. Přihláška je též v papírové podobě k dispozici ve vrátnici školy.

Přihláška_ profi vyšetření 2020

vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

věnujte prosím pozornost aktuálním informacím k přijímacímu řízení do víceletých gymnázií a čtyřletých maturitních oborů:

Jednotná přijímací zkouška ke studiu na čtyřletých maturitních oborech proběhne v pondělí 8. 6. 2020, jednotná přijímací zkouška do šestiletých a osmiletých gymnázií pak v úterý 9. 6. 2020. Zároveň byla v zájmu urychlení administrativy zkrácena lhůta pro doručení zápisových lístků do střední školy či víceletého gymnázia, kam žák po úspěšném složení zkoušek definitivně nastoupí, z 10 na 5 pracovních dnů, a to takto: K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (tedy 8., resp. 9. 6.2020) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku mají již zápisové lístky u sebe, zákonní zástupci 5. ročníku budou v případě přijetí dítěte ke studiu v této věci kontaktovat PaedDr. J. Kudynovou, výchovnou poradkyni pro 1. stupeň (kudynova@lupacovka.cz), zákonní zástupci žáků 7. ročníku v případě přijetí dítěte ke studiu Mgr. Kamilu Kubrovou, výchovnou poradkyni pro 2. stupeň (kubrova@lupacovka.cz, tel: 777 477 981).

Děkujeme.

 

V rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova v naší škole působí školní psycholog (školní roky 2017/2018 – 2018/2019) a školní speciální pedagog (školní rok 2017/2018), financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školním psychologem je PhDr. Petr Beroušek (berousek@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Přímou pedagogickou činnost vykonává:

středa 10:30 – 14:00, čtvrtek 7:30 – 11:30, pátek 11:00 – 13:30

Školní speciální pedagožkou je Mgr. Milada Tumpachová (tumpachova@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Přímou pedagogickou činnost vykonává:

sudé týdny: pondělí, úterý, čtvrtek 14:00 – 16:00, středa 14:00 – 16:30

liché týdny: pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 10:45, středa 8:00 – 10:45, 14:00 – 16:30

 

Rodiče udělují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informovaný souhlas s činností školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Rodiče svým podpisem stvrzují, že souhlasí,

aby školní psycholog (1) a školní speciální pedagog (2) po dobu školní docházky vykonával následující aktivity:

Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. (1, 2)

Poskytl úvodní poradenskou konzultaci rodiči/rodičům žáka/žákyně, kteří o ni požádají. (1, 2)

Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. (1, 2)

Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností). (1)

Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili. (1)

Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech. (1)

Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. (1, 2)

Diagnostikoval speciální vzdělávací potřeby žáků. (2)

Vedl individuální speciálně pedagogickou péči zaměřenou na reedukaci, kompenzaci nebo stimulaci zaměřenou na rozvoj oslabených dílčích funkcí dle individuálních potřeb žáků. (2)

Stanovoval individuální plány podpory dle obtíží žáků a vyhodnocoval účinnost těchto opatření (2)

Doporučoval vhodné pomůcky, metody a způsoby práce v domácím prostředí (2)

Krátkodobě i dlouhodobě individuálně a skupinově pracoval se žáky. (2)

Poskytoval konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy. (2)

Zachycoval případy hodné zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti, které podléhají oznamovací povinnosti. (1, 2)

Spolupracoval také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty. (1, 2)

Vyhledával žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, nadaní žáci atd..) a doporučoval jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (1, 2)

Níže uvádíme přehled standardních poradenských úkonů výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaných školou podle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 72/2005 (Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) v platném znění:

I. Standardní činnosti výchovného poradce

I.I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a)
koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b)

základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c)

individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d)

poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e)

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f)

zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g)

poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

I.II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a)
v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b)

s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c)

s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d)

s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e)

v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

II. Standardní činnosti školního metodika prevence

II.I. Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

II.II. Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

II.III. Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.