Ve středu 15. 11. 2017 proběhlo v rámci projektu Šablony pro školy již druhé ze šesti plánovaných setkání rodičů a příznivců naší školy s odborníky z oblastí výchovy, vzdělávání, sociální problematiky a veřejného života. Tentokrát naše pozvání přijal zástupce zřizovatele, vedoucí oddělení školství odboru školství MČ Praha 3 a bývalý dlouholetý ředitel ZŠ Lupáčova Ing. Milan Hausner. Rodiče našich žáků seznámil s aktuálními projekty a plány městské části nejen v oblasti školství, ale též například služeb pro obyvatele, dopravní a virtuální bezpečnosti, či postupu v ochraně osobních údajů. Věříme, že dvouhodinová beseda byla pro zúčastněné přínosem.

Školní psycholog

Od školního roku 2017-2018 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky 197/2016 Sb.

Kdo je školní psycholog na naší škole?

PhDr. Petr Beroušek– vystudoval univerzitní studium pedagogiky a psychologie na FF UK v Praze, působí jako psycholog a dětský psycholog, vysokoškolský učitel a lektor v oboru. Má  více než třicetiletou praxi, věnuje se mj. rodinné problematice a psychoterapii.

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany škol
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

 Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Kontakt

Telefon: 773 184 128
e-mail: berousek@lupacovka.cz
Pracovna psychologa je ve třetím patře, dveře č. 90.

Psycholog na škole působí v tyto dny:

 • středa od 7,30 do 13,30
 • čtvrtek od 7,30 do 12,00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Schůzky je možné individuálně domluvit během celé pracovní doby.

 

 

 

 

 

V rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova v naší škole působí školní psycholog (školní roky 2017/2018 – 2018/2019) a školní speciální pedagog (školní rok 2017/2018), financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školním psychologem je PhDr. Petr Beroušek (berousek@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Přímou pedagogickou činnost vykonává:

středa 10:30 – 14:00, čtvrtek 7:30 – 11:30, pátek 11:00 – 13:30

Školní speciální pedagožkou je Mgr. Milada Tumpachová (tumpachova@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Přímou pedagogickou činnost vykonává:

sudé týdny: pondělí, úterý, čtvrtek 14:00 – 16:00, středa 14:00 – 16:30

liché týdny: pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 10:45, středa 8:00 – 10:45, 14:00 – 16:30

 

Rodiče udělují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informovaný souhlas s činností školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Rodiče svým podpisem stvrzují, že souhlasí,

aby školní psycholog (1) a školní speciální pedagog (2) po dobu školní docházky vykonával následující aktivity:

Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. (1, 2)

Poskytl úvodní poradenskou konzultaci rodiči/rodičům žáka/žákyně, kteří o ni požádají. (1, 2)

Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. (1, 2)

Pracoval s celými třídními kolektivy (na tématech jako jsou: diagnostika vztahů ve třídě, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností). (1)

Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili. (1)

Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech. (1)

Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. (1, 2)

Diagnostikoval speciální vzdělávací potřeby žáků. (2)

Vedl individuální speciálně pedagogickou péči zaměřenou na reedukaci, kompenzaci nebo stimulaci zaměřenou na rozvoj oslabených dílčích funkcí dle individuálních potřeb žáků. (2)

Stanovoval individuální plány podpory dle obtíží žáků a vyhodnocoval účinnost těchto opatření (2)

Doporučoval vhodné pomůcky, metody a způsoby práce v domácím prostředí (2)

Krátkodobě i dlouhodobě individuálně a skupinově pracoval se žáky. (2)

Poskytoval konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy. (2)

Zachycoval případy hodné zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti, které podléhají oznamovací povinnosti. (1, 2)

Spolupracoval také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty. (1, 2)

Vyhledával žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, nadaní žáci atd..) a doporučoval jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (1, 2)