děti

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

v úterý 27. 4. od 14 do 16 hodin proběhne testování žáků 9. ročníku na Covid – 19 před jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy. Ve čtvrtek 29. 4. od 14 do 16 hodin budou testováni zájemci z řad žáků 7. ročníku přihlášení k jednotným přijímacím zkouškám. Předpokladem účasti na tomto samotestování je předchozí přihlášení prostřednictvím online dotazníku. Žáci 5. ročníku, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia, budou testováni ve čtvrtek 29. 4. ráno v rámci pravidelného testování celých tříd. Potvrzení jim bude vystaveno během čtvrtečního dopoledne.

 Organizace bude následující:

27. 4. kdykoli mezi 14. a 16. hodinou se žák dostaví do ředitelny, kde nahlásí své jméno, abychom mohli připravit potvrzení o výsledku testu. Poté přejde do testovací místnosti – učebny č. 43 v 1. patře, kde pod dohledem pedagoga provede samotestování. Na základě výsledku testu mu bude vystaveno potvrzení, kterým se prokáže v oba dny jednotných přijímacích zkoušek na příslušné střední škole. Účast zákonných zástupců na tomto testování NENÍ vyžadována.

Stejně budou postupovat i žáci 7. ročníku – uchazeči o studium na šestiletých gymnáziích – ve čtvrtek 29. 4. mezi 14. a 16. hodinou.

 

dne 8. 4. byla přidána příloha MŠMT a Mzd o povinném testování žáků před přijímacími zkouškami na střední školy a víceletá gymnázia (viz níže). Věnujte jí prosím pozornost!

Ministerstvo školství vydalo na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví dodatek, který se týká přijímacího řízení na střední školy, a to z 5., 7. i 9. ročníku. Pro přijímací zkoušky tedy platí:

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a)nemá příznaky onemocnění COVID-19a

b)doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a)dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b)dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c)certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v  případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl.I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl.I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

priloha_892337495_4_MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._

vzhledem k vývoji epidemiologické situace a nově vyhlášeným opatřením přesunuji termín vydávání zápisových lístků na střední školy zákonným zástupcům žáků 9. ročníku, kteří si ho ještě nevyzvedli, na dny 6. – 9. 4. 2021, vždy od 13 do 17 hodin.  Zápisové lístky bude vydávat zákonným zástupcům žáků 9. ročníku proti jejich podpisu výchovná poradkyně Mgr. KUBROVÁ.  Zákonní zástupci žáků 7. ročníku si přijdou zápisový lístek vyzvednout až v případě, bude-li jejich dítě ke studiu na víceletém gymnáziu přijato.

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku se na termínu předání zápisových lístků domluví s PaedDr. J. KUDYNOVOU.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost přiloženému článku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz odkaz níže), který přehledně shrnuje všechny dosud platné i nově aktualizované informace o organizaci a průběhu přijímacího řízení na střední školy!

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Kamila Kubrová, vých. poradkyně pro 2. stupeň

shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy