Volby do školské rady ZŠ Lupáčova na funkční období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027

Dne 17. 4. 2024 svolal Volební orgán pro volby do Školské rady shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů, na kterém:

–  oznámil konání voleb do Školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času:

 Volby proběhnou ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2024 v budově školy, osobně, tajným hlasováním, vhozením upraveného volebního lístku do urny.

– vyzval účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů:

Konečná lhůta pro podání návrhů kandidátů na člena Školské rady je 24. 5. 2024, na email kubrova@lupacovka.cz.

– oznámil datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy:

Nejpozději dne 31. 5. 2024 na webu školy a na veřejnosti přístupném místě (nástěnka u vstupu do školy) = úřední deska školy.

 

Za volební orgán

Mgr. Martin Řeháček

předseda

 

č. j. ZS LUP   96/2024 ze dne 5. 4. 2024

Stanovení volebního orgánu pro zajištění voleb a průběh voleb do Školské rady na funkční období

  1. 7. 2024 – 11. 7. 2027

Ředitel Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem Školské rady při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 3 (usnesení č. 518 ze dne 13. 8. 2008, Dodatek č. 1 – usnesení č. 589 ze dne 26. 8. 2015)

ustanovuje pro zajištění voleb do Školské rady volební orgán ve složení:

Mgr. Kamila Kubrová, pedagožka ZŠ Lupáčova

Mgr. Erika Vavřichová, pedagožka ZŠ Lupáčova

Mgr. Martin Řeháček, oprávněná osoba, jehož jmenuje předsedou volebního orgánu.

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel ZŠ Lupáčova