Volby do školské rady ZŠ Lupáčova na funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Volební orgán pro volby do Školské rady svolává shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů na 15. 9. 2020 (v době konání třídních schůzek), na kterém:

–  oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času a zveřejnění volebního řádu

– vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů

– oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy.

 

Za volební orgán

Mgr. Martin Řeháček

předseda

Rodičovský Unie a Základní škola Lupáčova zvou na Společenský večer – divadelní představení, které se uskuteční dne 12. 6. 2019 od 18:00 ve Společenském sále SOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9 (doprava – tramvaj č. 1, 9, 11 – zastávka Spojovací). Vstupenky v ceně 50,- Kč lze nyní zakoupit ve vrátnici školy či na místě v den konání.

Těšíme se na Vás!

V Praze dne 15. 11.2017  č. j. ZS Lup  341/2017

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3

Datum konání voleb: 15. 11. 2017

Volební období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Složení volebního orgánu:

Mgr. Martin Řeháček – předseda

Mgr. Kamila Kubrová

PaedDr. Jaroslava Kudynová

 

Oprávněné osoby:

Návrhy kandidátů na členy z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Světlana Novotná

Ivo Němec

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob: 729

Počet zúčastněných voličů z řad oprávněných osob: 273

Počet neplatných hlasovacích lístků: 19

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Jan Bém 206

Světlana Novotná 202

Ivo Němec 100

 

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Světlana Novotná

Náhradník/náhradnice:

Ivo Němec

 

Pedagogové:

Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Mgr. Magdaléna Fiedlerová

Počet oprávněných voličů z řad pedagogů: 61

Počet zúčastněných voličů z řad pedagogů: 37

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová  37

Mgr. Magdaléna Fiedlerová  37

Zvolení členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Mgr. Magdaléna Fiedlerová

 

za správnost

volební orgán:                                                                                                            ředitel školy

M. Řeháček  K. Kubrová  J. Kudynová                                                                    J. Kopecký

 

Dne 11. 9. 2018 se konalo první jednání zástupců tříd v Rodičovské unii. Hlasováním bylo jednomyslně schváleno doporučení Valní hromadě schválení příspěvku Rodičovské unie škole ve výši 250 Kč na žáka. Dále byla schválen dar Rodičovské unie pro letošní školní rok ve výši 80tis. Vyúčtování datu z minulého školního roku bude projednáno na Valné hromadě, která se koná 25. 9. 2018 před třídními schůzkami. Paní vedoucí školní jídelny informovala:

  • o změnách plateb obědů
  • o možnosti ochutnávek obědů zákonnými zástupci po nahlášení v kanceláři a poté zápisu do knihy
  • o možnostech odhlašování obědů
  • o možnosti odběru oběda první (a pouze první) den nemoci

Informace vedení školy jsou uvedeny ZDE .