Informace o výsledcích zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:

Ke dni 30. 4. 2024 skončilo zákonné období pro podávání žádostí k základnímu vzdělávání. Výsledky zápisu do ZŠ Lupáčova

–>ZDE<–, datum zvěřejnění 2. 5. 2024

Chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, aby v okamžiku, kdy se dozvědí o přijetí na jinou, jimi preferovanou školu, aby ZŠ Lupáčova neprodleně informovali na hauftova@lupacovka.cz nebo na tel. 777 478 656 (paní zástupkyně Hauftová), kde domluvíte další postup. Umožníte tím případné přijetí dalších zájemců, pro něž je ZŠ Lupáčova preferovanou školou – děkujeme tímto i za tyto zájemce za spolupráci.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě Vašeho zájmu o zaslání rozhodnutí o přijetí nás prosím kontaktujte na kopecky@lupacovka.cz

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.


Dne 5. 6. 2024 od 15:00 hodin se ve škole konalo setkání budoucích prvňáčků. Pro rodiče je ve stejném termínu a čase byla připravena beseda s vedením školy.

–>PODROBNOSTI ZDE<–

V případě, že jste se nemohli setkání zúčastnit, prezentaci ze setkání naleznete –>ZDE<–.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Škola při přijímání do 1. ročníku postupovala podle předem stanovených kritérií.

1. skupina – uchazeči s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ Lupáčova – budou přijati všichni uchazeči

2. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova – budou přijati všichni uchazeči

3. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu.

Počet uchazečů v této skupině je vyšší než počet zbývajících volných míst, proto tedy dochází k losování z této skupiny uchazečů. K losování dojde v pondělí dne 22. 4. 2024 v 16:00 v budově školy (1. patro) za přítomnosti zástupců Školské rady a odboru školství MČ Praha 3. Losování bude veřejné a všichni zájemci se ho mohou zúčastnit. Losovací číslo je shodné se správním číslem, které mají žadatelé uvedeno na dokumentu Oznámení o zahájení správního řízení, který převzali při zápisu. Protokol o losování –>ZDE<–

Nevylosované děti a děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3 – nebudou prozatím z kapacitních důvodů přijaty, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

4. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova – nebude přijat žádný uchazeč, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

5. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3 – nebude přijat žádný uchazeč, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

 

—————————————————————————————————————————————————–

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří jsou přijati a nastoupí na jinou školu, i mimo městskou část, aby nám dali co nejdříve vědět na kopecky@lupacovka.cz nebo tel. 777 478 655, umožní tak přijetí dalších zájemců – děkujeme i za ně! 

—————————————————————————————————————————————————-

Fáze I

Generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

4. března — 9. dubna 2024

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do e-mailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že jí doručíte přihlášku ve dnech zápisu (10. a 11. dubna 2024) a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 10. nebo 11. dubna 2024).

Fáze II

DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

10.—11. dubna 2024

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

  • Osobně — doručí zákonný zástupce
  • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
  • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti)
  • Doložení pobytu

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.
Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.


Další užitečné informace k zápisu

Jak zjistím, která je naše spádová škola?

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.
Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

SEZNAM DLE ULIC — NOVÁ SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA


Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol nezapomeňte podat přihlášku především na vaši spádovou školu, aby vám rezervovala místo.

Pokud máte vybranou i jinou školu, můžete podat přihlášku i tam, počet přihlášek není omezen, nicméně doporučujeme minimalizovat jejich počet.

3icon-upozorneni1-redPo dohodě s řediteli škol, bude v letošním roce věnována větší pozornost trvalému bydlišti dětí, které se do spádových škol hlásí. Cílem je zabránit účelovému přehlašování dětí z jiných městských částí, které vytváří umělý tlak na kapacitu míst v našich školách.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.


Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pedagogicko-psychologické poradny dávají vyjádření k odkladu školní docházky. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 (ppp3.cz).  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.

3icon-upozorneni1-redUPOZORNĚNÍ — bezbariérová škola:
V případě, že máte zájem o bezbariéroou školu, můžete se obrátit na ZŠ Chelčického, ZŠ Chmelnice ZŠ Jiřího z Lobkovic (bezbariérová budova v ulici Perunova — pouze první stupeň), zároveň kontaktujte Odbor školství MČ Praha 3.

Přípravné třídy

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

Přejeme vám a vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU<–