Příspěvky

děti

Bezpečně na prázdniny
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života, a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.

Dítě, které je doma samo, by nemělo:
-otvírat cizím lidem
-sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
-při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
-v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
-chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
-počínat si neopatrně v silničním provozu

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:
-používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
-vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
-jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
-hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
-vstupovat do vody samo
-koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
-přeceňovat své plavecké síly
-plout na loďkách či vorech bez plovací vesty

V období prázdnin rodiče často vysílají své děti na letní dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by však měli dobře prověřit organizátory takových akcí, neb nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků hlásí lidé s bohatou trestní minulostí. Děti je opravdu zbytečné vystavovat riziku sexuálního obtěžování či zneužívání, proto by pobyt dítěte mimo domov měl být prověřený a bezpečný.

Dospívající zase často využívají nepozornosti rodičů a volného prázdninového režimu ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré mít situaci pod kontrolou.

Základní desatero doporučení pro bezpečnou jízdu na kole:
Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
Při změně směru jízdy dej včasné a zřetelné znamení paží. Rozhlédni se, zda to ostatní vidí.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
Nevoz na kole předměty, které by tebe nebo ostatní účastníky provozu ohrožovaly.
Své úmysly dávej vždy najevo včas, aby tě ostatní řidiči a chodci pochopili.
Na přechodu pro chodce dej přednost přecházejícím chodcům.
Respektuj dopravní značky, světelné signály a pokyny policistů.
Při jízdě používej ochrannou přilbu, chrániče a reflexní prvky.
Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používej ji.
Starej se o své kolo, o jeho technický stav a vybavení.

Základní desatero bezpečné chůze a pohybu chodce v silničním provozu:
Na chodníku choď po pravé straně, co nejdále od vozovky. Nechoď po obrubníku.
Nebraň ostatním chodcům v chůzi, chodník není místem na hraní.
Tam, kde chodník není, jdi po levém okraji silnice.
Na silnici se chodí vlevo. Na nepřehledných místech a v hustém provozu vždy za sebou.
Vozovku přecházej vždy na přechodech pro chodce nebo pomocí nadchodů a podchodů.
Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni na obě strany.
Nepřecházej vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Přecházej pouze na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
Při přecházení vozovky se počínej opatrně, a zbytečně se tam nezdržuj.
Nos pestré oblečení, využívej reflexní prvky.

Základní desatero bezpečného chování:
Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
Pokud jsi doma sám, neotvírej cizím lidem.
Nechoď nikam s neznámými lidmi.
Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka.
Při odchodu z bytu zkontroluj, zda si řádně uzamkl dveře.
Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo někomu blízkému, kterému důvěřuješ.
I ty sám si můžeš přivolat pomoc na tísňových linkách.

Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla: Policie ČR – 158, Hasiči – 150, Záchranka – 155

 

www.policie.cz

Vážení rodiče, milé děti, 

   jste automaticky zařazeni/zapsáni do školní družiny do 3. odd. šd Sovičky pro příští školní rok 2020/2021, tzn. že své dítě již nemusíte nijak přihlašovat  (jen později, pravděpodobně v červnu, obdržíte nové Zápisní lístky k vyplnění).

Pokud ale o školní družinu v příštím školním roce zájem nemáte, napište prosím email ( tzv.”odhlášení dítěte ze šd ” ) na : klonova@lupacovka.cz.
Děkuji.
Na viděnou se těší s Vámi a s dětmi Blanka Jeřábková

děti

Výběr z aktivit 2. odd. šd Sovičky 2.A a 2.B a kontaktní hry…

děti

děti

 

Kontaktní hry podporují odstranění nejistot, zábran a obav v chování. Děti se mohou naučit intenzivně se jeden na druhého naladit, brát na druhé ohledy, přezkoumat ve vzájemných kontaktech výhrady ke spolužákům, vnímat ostatní a akceptovat je jako rovnocenné partnery.
Na začátek se nabízejí hry, ve kterých se mohou jednotlivci ve skupině „ztratit“, teprve později (až se skupina lépe zná) by se mělo přejít na hry ve dvojicích a malých skupinkách. Při tom je nutno dát pozor, aby navázání kontaktu v žádném případě nebylo vynucené, nýbrž musí vycházet z osobního a svobodného rozhodnutí hráčů.
Děti s obavami z doteků musí mít možnost se dotekům vyhnout!

Dotýkaná

Popis hry: Hráči se pohybují po místnosti a vedoucí hry jim zadává pokyny, např.: „Všechny děti se dotknou dřeva.“ Pak děti vyrazí a co nejrychleji se snaží dotknout něčeho ze dřeva.
Příklady:
„Všechny děti se dotknou skla.“
„Všechny děti se dotknou podlahy.“
„Všechny děti se dotknou kůže.“
„Všechny děti se dotknou Martina.“
„Všechny děti se dotknou blond vlasů.“
„Všechny děti se dotknou Tomášova nosu.“
„Dotkněte se jednoho dítěte na hlavě.“

Hledám – najdu?

Materiál: Různé předměty, které je vhodné vložit do obálek, aby nebylo hned vidět, kdo jaký předmět má.
Popis hry: Každý si vytáhne (nebo dostane) obálku s předmětem a hledá spoluhráče s jiným vhodným předmětem do dvojice. Např. tužka a papír, zápalka a svíčka, nůž a vidlička, jehla a nit, látací příze a děravá ponožka. Když se hráči najdou, mohou si ke svým předmětům připravit malou pantomimu a předvést ji skupině. Možné je taky bavit se na dané téma nebo se intenzivněji seznamovat.
Varianta: Je možné použít i přísloví. Každý si vytáhne část přísloví a musí najít hráče, který k němu má druhou část. Oba by přísloví mohli skupině pantomimicky předvést.

Atomy

Popis hry: Všichni hráči zmateně pobíhají sem a tam. Vedoucí hry zvolá nějaké číslo, např. „3 atomy“. Hráči se musí po třech chytit za ruce a utvořit skupinku. Kdo zbude, je vyřazen. Hra končí, jakmile zbudou jen dva hráči.
Varianta: Dotek částmi těla. Pokyn vedoucího hry zní např.: „7 – nohama“. Nyní se musí spojit sedm hráčů a dotknout se nohama.
Poznámka: Pro orientaci může hrát hudba. Když hudba utichne, následuje pokyn vedoucího hry.

Automyčka

Popis hry: Děti klečí ve dvou řadách proti sobě, tvoří automyčku. Jedno dítě je auto, které jede (pomalu jde) do myčky. Při tom je namydleno pomocí mycích hub, drhnuto kartáči, sprchováno, utíráno do sucha, leštěno… Děti, které tvoří myčku, při tom provádějí odpovídající pohyby.

Popcorn

Popis hry: Podlaha místnosti představuje horký sporák. Vedoucí hry ho stále víc rozpaluje. Hráči představují popcorn a začínají všude divoce „nadskakovat“. Když je poskakování moc, nalije vedoucí hry na popcorn imaginární sirup. Kdo se nyní navzájem dotkne, přilepí se. Hra končí jednou obrovskou popcornovou koulí.
Varianta: Hráči se pohybují na hudbu po místnosti. Když hudba utichne, vytvoří děti dvojice, a když hudba opět začne hrát, pohybují se dál ve „slepených“ dvojicích. Při každém zastavení hudby se popcorn zvětšuje, až je celá skupina slepená dohromady.

Hledání párů

Popis hry: Děti sedí kolem velkého stolu. Na stole jsou kartičky položené obrázky dolů – pro každé dítě jedna. Když si děti jeden obrázek vyberou, musí najít spolužáka, který má vhodný protějšek (např. bota a ponožka, strom a list, branka a míč). Sounáležitost by se měla vysvětlit; i zdánlivě nelogická vysvětlení jsou povolena.

Mravenci

Popis hry: Základní myšlenka tkví v mravencích, kteří vždy, když se potkají, navážou kontakt tykadly. Hráči běhají v rámci vymezeného území křížem krážem a při každém setkání se zdraví dotekem. Jako pozdrav se může použít: plácnutí dlaní, klepnutí na rameno nebo záda, dotek nohama atd.
Varianta: Pozdravení bez tělesného kontaktu, např. pukrle nebo úklona.

Vypínač

Popis hry: Zatímco jedna polovina skupiny jde na chvíli za dveře, druhá polovina se domluví, kde se bude nacházet vypínač: přesně určené místo na těle, např. koleno, levý ušní lalůček, pravý palec. Pak začnou všichni v místnosti vydávat trvalý zvuk, např. húúúúú. Skupina, která byla za dveřmi, vejde dovnitř a jejich úkolem je „sirény“ vypnout. Zkouší mačkat na různé části těla „sirén“, dokud nenajdou vypínač. Každý hráč, u kterého zmáčknou daný „knoflík“, ztichne. Cílem hry může být, že hráč, který najde vypínač jako poslední, musí splnit nějaký legrační úkol. Také se může stopovat čas, který je zapotřebí, než se „sirény“ podaří vypnout. V dalším kole se druhá skupina pokouší čas překonat.
Varianta: Na lístky se napíšou různé možnosti vypínačů. Každý hráč první skupiny si vytáhne lísteček a tím je dán jeho vypínač. Úkolem hráčů z druhé skupiny je nyní co nejrychleji vypnout „sirény“ (každý jednu!). Komu se to jako prvnímu podaří, dostane řád, nebo se vyhlásí umístění podle pořadí. Pak se skupiny vymění.
Hra se dá hrát jen s jednou částí skupiny, ostatní se dívají. Jeden je siréna, několik hráčů jde ven. Ti se postupně jeden po druhém vracejí a každému se stopuje čas, který potřebuje k nalezení vypínače.

Slepá bába

Materiál: páska na oči
Popis hry: Hráči se rozmístí po vymezené ploše. Jednomu se zavážou oči. Musí se pokusit chytit jednoho ze spoluhráčů. Když se mu to podaří, snaží se po hmatu (obličej, vlasy, tělo) identifikovat chyceného. Když ví, kdo to je, stává se poznané dítě „slepou bábou“. Jinak musí znovu chytat a hádat původní „slepá bába“.

Bobeš

Popis hry: Všechny děti chodí se zavřenýma očima a nataženými pažemi po místnosti. Když se dvě děti potkají, ptá se první: „Bobeš?“, a druhé se ptá zpátky: „Bobeš?“. Takhle se ptají všichni kromě jednoho, který je opravdu Bobeš. (Na začátku hry se rozhodne, kdo to bude.) Když takto někdo osloví Bobše, ten mu nesmí odpovědět, protože Bobeš je němý. Když dítě zjistí, že narazilo na Bobše, musí rychle zareagovat a pokusit se chytit ho za ruku. Když se mu to podaří, hra končí. Když se mu to nepodaří, protože Bobeš rychle uteče, hledá se dál.

Zlý kouzelník

Popis hry: Jeden hráč je zlý kouzelník a pokouší se ostatní proměnit v kameny. Každý, koho se dotkne, musí ihned „zkamenět“ v pozici, v jaké je. Zakletého hráče může ale vysvobodit hráč se stejnou barvou vlasů. Ten k zakletému musí přijít, pohladit ho po hlavě a říct: „Jsi opět volný!“ Kouzelník má dvě minuty na to, aby zaklel co nejvíce hráčů. Komu se podařilo za danou dobu proměnit co nejvíce hráčů v kameny, ten je nejlepším kouzelníkem.
Poznámka: Kdyby se ve hře stalo, že někteří hráči jsou kvůli barvě svých vlasů v nevýhodě (např. rezaví), doporučuje se stanovit jinou osvobozující vlastnost.

Mačkání palce

Popis hry: Skupina sedí se zavřenýma očima a zvednutým palcem v kruhu nebo na svých místech. Vedoucí hry dotekem vybere tři hráče, kteří potichu vstanou a chodí po místnosti. Každý z nich si vybere jednoho ze spoluhráčů, zmáčkne mu palec a opět se vrátí na své místo. Na pokyn vedoucího hry mohou všichni zase otevřít oči. Hráči, kterým někdo zmáčkl palec, musí hádat, kdo jim ho zmáčkl. Kdo uhodne, může mačkat palec v dalším kole.

Ruce

Popis hry: Hráči utvoří dvojice a sednou si naproti sobě. Zavřou oči a pokoušejí se bavit jen pomocí rukou.
Poznámka: Tato hra slouží k rozvoji taktilní schopnosti a schopnosti nonverbální komunikace.

Tiché putování

Popis hry: Hráči sedí se zavřenýma očima na svých místech. Jeden určený hráč vyrazí do prostoru a poklepe na rameno jinému hráči. Dotyčný se zvedne a uvolní mu své místo. Stojící hráč poklepe na rameno někomu jinému, který zase jemu uvolní jeho místo. Po určité době všichni hráči otevřou oči a s údivem zjistí, že každý sedí někde úplně jinde.

Má ruka zdraví tvé koleno

Popis hry: Všichni sedí v kruhu. Jeden hráč vstane, přistoupí k jinému hráči, osloví ho a řekne: „Má ruka zdraví tvé koleno.“ A současně řečené provede. Oslovený vstane (první hráč si sedne na jeho místo), jde k někomu jinému a s odpovídajícím pohybem řekne: „Mé koleno zdraví tvůj loket.“ Další pozdrav by mohl znít: „Můj loket zdraví tvé rameno“ atd. Při této hře platí následující pravidlo: Žádná část těla se nesmí uvést dvakrát. Kdo už hrál, zkříží paže na hrudi.

Zmrzlé ruce

Materiál: tělový balzám
Popis hry: Hráči utvoří dvojice a přeměřením určí, kdo z dvojice je menší. Vedoucí hry vypráví, že ten menší byl jednoho mrazivého zimního večera venku a má studené, skoro zmrzlé ruce. Lék (tělový balzám) působí jen tehdy, když je do nich pečlivě vtírán. Tento lék dostanou do rukou ti větší, kteří okamžitě začnou s léčbou. Nesmí se mluvit. Přibližně po dvou minutách se role vymění. Nyní masírují ti menší zmrzlé ruce svých vyšších partnerů.

Rozhovor chodidel

Popis hry: Dva partneři sedí naproti sobě, předtím si vyzuli boty. Během hry se nesmí mluvit. Na začátku hry má každý chodidla v základní poloze – těsně u svého těla. Postupně se chodidla k sobě přibližují, seznamují se, hladí a zahřívají se, loučí se atd. Vedoucí hry vždy říká, co hráči se svými chodidly mají dělat. Mezi jednotlivými příkazy se chodidla vždy vrací do základní polohy.
Příklady: Chodidla jsou hašteřivá, jdou k sobě a hádají se. Pravé plosky nohou se pevně přitisknou k sobě, jako by chtěly rozlousknout ořech. Chodidla jsou ledová a navzájem se zahřívají atd.

Kouzelné lepidlo

Popis hry: Hráči utvoří dvojice. Představují si, že mají kouzelné lepidlo, které opravdu dobře drží. Vedoucí hry říká, které části těla se mají slepit dohromady, např.: „Dejte kapku lepidla na své ucho.“ Nyní si páry k sobě přitisknou uši a chvilku chodí po místnosti s uchem na uchu. Pak se zastaví a pomocí rukou si uši od sebe „odlepí“. Jako další kápnou lepidlo na své koleno, svůj pupík nebo svou ruku atd. Starší děti k sobě mohou slepit dvě nebo více částí těla a pokusit se pak společně pohybovat, což mnohdy není vůbec jednoduché.

Řetězová reakce

Popis hry: Členové skupiny se libovolně rozmístí po místnosti. Jeden člen skupiny začne: zavolá k sobě někoho jiného, kdo se mu nějakým způsobem podobá, např. také nosí brýle, má na sobě modrou košili apod. Druhý člen skupiny se chytí prvního a přivolá k sobě někoho dalšího, kdo s ním má něco společného atd. – až se nakonec všichni drží za ruce. Hra se může libovolně často opakovat. Při tom se budou tvořit stále nové řady, z kterých bude patrné, že všichni ve skupině k sobě různými způsoby patří a že rozdíly mezi nimi jsou ve skutečnosti jen relativní. Uvědomili si už jednotlivci, kolik společného mají s ostatními?

Roboti

Popis hry: Dva „roboti“ se k sobě postaví zády a na povel vyrazí (trhavými pohyby) každý opačným směrem než ten druhý. Úkolem dvou „operátorů“ je pomocí lehkých pohybů (poklepání na pravé rameno – otočit doprava; na levé rameno – otočit doleva) oba roboty k sobě zase dovést. Další možnosti řízení jsou: zatahat za pravé ucho – roboti vydávají zvuky; zatahat za levé ucho – roboti ztichnou; dotek na zádech – jdou dopředu; dotek hrudníku nebo hlavy – jdou dozadu; dotek na boku – jdou do strany; zatahání za ruku je nouzová brzda atd. Roboti sami pochodují jen dopředu, když narazí na překážku, šlapou na místě tak dlouho, než jim „operátoři“ udají jiný směr. Hra končí, když se oba roboti mohou obejmout.
Varianta: Stejnou hru můžou hrát i dva (1 robot a 1 operátor). Při tom „operátor“ odpovídá za to, aby „robot“ do ničeho nenarazil.

Mumie

Materiál: do dvojice jedna role toaletního papíru
Popis hry: Děti si stoupnou do dvojic a na povel „Start!“ začne jedno dítě druhé omotávat toaletním papírem od hlavy k patě. „Mumii“ smí být vidět jen oči, pusa a nos, jinak musí být vše omotané. Kdo jako první svou „mumii“ zabalí, vyhrává.
Poznámka: Hra, při níž je potřeba rychlost a obratnost, dokáže pobavit i větší děti. Stáním v klidu se dá partnerovi jeho práce usnadnit.

Na sochaře

Popis hry: Polovina hráčů se stane „modelovací hmotou“, ostatní jsou „sochaři“. Nyní „sochaři“ z „hmoty“ modelují různé sochy. Musí při tom dávat pozor, aby svůj „model“ nezranili.
Varianta: „Modelovací hmota“ má při tvarování zavřené oči a pokouší se uhodnout, co znázorňuje.

Tužka mezi prsty

Popis hry: Skupina se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane jednu tužku. Tužku dvojice drží mezi svými pravými – nebo levými – ukazováčky. Přitom se všechny páry pohybují nejprve volně po místnosti. Nesmí spolu mluvit a samozřejmě nesmí nechat tužky spadnout na zem. Po určité době začne vedoucí hry dávat pokyny pro pohyb: jít dopředu, zvednout paže, běžet, jít do dřepu atd.
Jak dlouho potrvá, než první tužka spadne? Jak dlouho vydrží skupina jako celek pohybovat se s tužkami bez pádu? Cvičení lze provádět i s nafukovacími balónky, které dvojice drží hlavami – čelo na čelo.
Jak těžké bylo cvičení? Jak se páry mezi sebou dorozumívaly? Kdo převzal vedení, kdo se nechal vést? Jak se páry dorozumívaly s ostatními?

Hravá zvířátka

Popis hry: Děti sedí ve dvojicích na zemi tak, že jedno dítě má před sebou záda toho druhého. Děti si představují, že záda toho před nimi jsou zeleným kopcem, na kterém si hrají zvířata, která znázorňují ruce zadního hráče. Vedoucí hry vypráví příběh a dává následující pokyny:
Byla jednou jedna malá myška, která byla zvědavá, co by tak všechno na kopci mohla dělat. Vezměte jednu ruku a nechejte ji jako myšku běhat po kopci nahoru a dolů… A přilezl i hlemýžď, který po kopci pomalu klouzal nahoru a dolů. Vezměte druhou ruku a nechejte ji pohybovat se jako hlemýžď… A přišel i klokan, který několika málo velkými skoky vyběhl na kopec a zase dolů. Která ruka to má udělat?… A přišel i malý mraveneček, který prozkoumával kopec lehkými krůčky. Která ruka chce převzít tuto úlohu?… A jaké zvíře má ještě vyběhnout na kopec? A pomocí které ruky se to zvíře vydá na cestu?… A nyní vezměte obě ruce a nechejte dvě těžké želvy hrát si na kopci „na honěnou“. Posunujte při tom rukama po zádech… Následně se role vymění a vedoucí hry pokyny opakuje, příp. je může obměnit. Při následujícím rozboru se může zeptat, jak se dětem hra líbila a které zvíře se jim líbilo nejvíc.
Poznámka: Po dlouhém sezení nebo po namáhavé činnosti tyto obrazy z přírody děti osvěží.

Zvířecí masáž

Popis hry: Děti utvoří dvojice. Jedno si sedne na židli tak, že opěradlo nebude mít za zády, nýbrž před sebou nebo na boku. Druhé dítě se postaví za sedící a položí mu ruce na ramena. Děti si představí, že po zádech sedícího dítěte pobíhají zvířata. Pohyby jsou zapracovány do příběhu:
„Nacházíme se v africké savaně blízko zdroje vody. V dálce vidíme oblak prachu, který se stále přibližuje. Nasloucháme a slyšíme cválající koně. Kopyta jsou zřetelně slyšet a cítit, jak přebíhají shora dolů po zádech, až dospějí k vodě. Když u ní zastaví, vylezou z díry dvě malé myši a přebíhají vám po zádech, koňům mezi nohama. Docela rychle běhají zleva doprava a zase zpátky. A teď si to sem přidupal tlustý, velký slon – ztěžka si jde svou cestou. Následně se mihnou kolem ramen směrem dolů motýli. Pohyby jejich křídel jsou tak něžné, že skoro nejsou cítit. A nyní se úplně zespodu přes záda až k hlavě plazí tlustý had, a k tomu si na pomoc vezmeme ještě svá předloktí. Plazí se po vysokém kmeni, protože odtamtud má dobrý výhled na zdroj vody a při jeho plachosti dostatečný odstup. Jako poslední se po zádech směrem nahoru na svých tichých sametových tlapkách plíží kočka a nahoře mezi krkem a ramenem se pohodlně schoulí do klubíčka. Z daleké vesnice slyšíme nejprve tichý zvuk bubnů, který stále zesiluje, jak domorodci dávají najevo radost a nakonec – po doznění posledního tónu – utichá, aby oznámil konec slavnosti.“ Následně si děti vymění místa a cesta vede na Aljašku, kde jsou místo koní sobi, místo slonů hladoví lední medvědi, místo myší kluzké hbité ryby, které se nerady nechají chytit, místo hadů hraví tučňáci, kteří se kloužou po ledu, tuleni místo motýlů a těžcí albatrosi, kteří přistávají na břiše. Domorodci na Aljašce bubnují při slavnostech stejně jako v Africe.

Jsem tvé počasí

Popis hry: Děti utvoří dvojice. Jedno dítě si lehne na břicho na zem, druhé si vedle něj klekne nebo sedne. Vedoucí hry vypráví příběh, který klečící (sedící) dítě doprovází pohyby svých rukou na zádech ležícího dítěte.
Vychází slunce. – Pomalé krouživé pohyby dlaněmi.
Je teplo. Ležíme natažení na louce a nasloucháme cvrlikání ptáků a zurčení blízkého potůčku. Jsme úplně zticha. Najednou začíná krápat. – Bubnování konečky prstů.
Déšť zesiluje.
A už je to prudký liják.
Kapky pleskají o zem. – Dlaněmi poplácávat po celých zádech a hýždích; přibrat i ramena.
Hřmí. – Uvolněnými pěstmi opatrně bubnovat.
Objevují se i blesky. – Ukazováky malují po zádech klikaté čáry.
Nechybí ani kroupy. – Bříška prstů rychle klepou do zad.
Bouře se žene krajem. – Hrany dlaní přejíždějí ze strany na stranu.
Začíná sněžit. – Malé vločky naznačit lehkým dotekem prstů.
Sněží čím dál víc, obrovské vločky se snášejí k zemi.
Nasněžilo tolik, že děti jdou sáňkovat, až dolů do údolí. – Rovnými dlaněmi přejíždět od ramen přes hýždě až dolů na stehna (několikrát).
Na sněhu můžeme lyžovat. – Ruce hladí shora dolů.
Děláme obloučky. – Naznačit vlnovku.
Jedle jsou pokryty sněhem. – Ukazováky přejíždějí odspodu mezi žebry.
Odhazujeme sníh. – Ruce položené na sobě jezdí po zádech křížem krážem.
Pak jdou všichni domů a tam se právě čistí chodníky od sněhu. – Hrany dlaní hladí od páteře ven, kousek po kousku.
Varianta: Děti mohou sedět v kruhu, jedno za druhým, tak aby pohyby vytvářely a současně cítily. Nabízejí se i jiná témata, např. poušť s mravencem, velbloudem, sluncem, větrem, písečnou bouří…

O ježkovi

Popis hry: Děti utvoří dvojice, přičemž si jedno dítě lehne na zem jako ježek a druhé dítě si klekne vedle něho. Vedoucí hry vypráví následující příběh, který klečící dítě doprovází pohyby na zádech „ježka“. Příběh zní takto:
„Venku je zima a neútulně. Léto je dávno pryč, podzim už je v plném proudu. Dny jsou stále kratší, brzy nastane zima. Tak se ježek sbalí do klubíčka a přichystá se k zimnímu spánku.
Poslední listí spadne ze stromu a ježka přikryje.
Už padá i sníh. Nejdříve je to jen sem tam vločka.
Sněhu padá čím dál víc, až se na ježkovi vytvoří tlustá, těžká sněhová pokrývka.
Nyní ježek leží pod silnou vrstvou z listí a sněhu. Má tam teplo a cítí se dobře. A začíná snít.
Sní o létě a o sluníčku, o květinách a o barvách.
A postupně se dny zase prodlužují, sluníčko nabírá na síle. Svými teplými paprsky začíná sníh rozpouštět.
Sluníčko je stále teplejší, pomalu všude taje sníh a přichází i lehký vítr a odfoukává podzimní listí. Teď se sluníčko může svými paprsky ježka bez zábran dotknout. Dělá tak s láskou a něhou. A postupně ježek cítí, jak do jeho těla opět vchází život.
Začíná se hýbat a protahovat.
Už také začíná otevírat oči a rozbaluje se.“

Mytí auta

Popis hry: Děti utvoří dvě řady tak, že vždy stojí dvě děti naproti sobě a tvoří dvojici. Rozestup mezi řadami je asi 50 cm. Děti tak tvoří myčku aut a jejich ruce a paže představují velké kartáče, které auto, tzn. dobrovolníka z řad dětí, hladí a masírují. Dobrovolník se zavřenýma očima pomalu prochází myčkou, zatímco děti, v jejichž blízkosti se zrovna nachází, ho jemně hladí nebo se ho přátelsky dotýkají a říkají mu samé pozitivní věci, např. že ho mají rádi, co mu dobrého přejí, že ho chtějí hýčkat atd. V dalších kolech mohou myčkou projít i jiné děti. V návaznosti na hru vyprávějí děti o svých pocitech při hře, porovnávají je a do budoucna si tak můžou něco předsevzít.
Poznámka: Tato hra umožňuje dětem zažít, že jsou relativně jednoduše schopné někoho udělat šťastným nebo se nechat šťastným udělat. Mnoho dětí nachází v běžném životě málo uznání, jsou proto nejisté nebo mají strach a stáhnou se úplně do ústraní.

Masáž

Popis hry: Při této spolupráci partnerů leží jedno dítě na břiše na zemi. Druhé dítě vedle něj klečí a rukama mu masíruje celou zadní stranu těla. Při tom začne u hlavy, klouže přes krk, ramena, paže, ruce, záda, hýždě, nohy až k chodidlům. Potom si obě děti vymění pozice a úlohy.
Varianta: Masáž může probíhat „poklepáváním“ – zpevněné, nakloněné ruce, které rychle a střídavě pracují. Začíná se na jedné straně ležícího dítěte, kdy se od chodidla přechází k ramenu a pokračuje se po paži k dlani. To celé se zopakuje i na druhé straně.

Masáž míčkem

Materiál: pro 2 hráče 1 tenisový míček
Popis hry: Děti utvoří dvojice. Dítě s tenisovým míčkem se posadí za svého partnera. Plochou dlaní přitlačí míček na záda partnera a krouživými pohyby ho masíruje.

https://clanky.rvp.cz/

 

děti

Listopadová odpoledne v Sovičkách – z aktivit vybíráme v naší fotokoláži..

 

fotokoláž

děti

 

HRY PROTI NUDĚ:

 

1. Skrývaný fotbal (pro dva až 6 hráčů, cca od 10 let)

Slovní fotbal asi znáte. Pro starší děti zkuste obtížnější verzi.

První řekne slovo, například kytKA.

Další slovo má začínat slabikou KA

Druhý si myslí slovo kaŠE. Nahlas ho však neřekne.

Ostatním ho sdělí skrytě, řekne „dětský pokrm“. Třetí si řekne dětský pokrm od KA? To bude kaše. Myslí si tedy další slovo od ŠE nebo SE. Opět ho řekne skrytě, třeba: večerní světlo (šeRO). Tak se pokračuje, dokud někdo neztratí nit. Trestný bod má ten, kdo neví, jak pokračovat, nebo ten, kdo zastavil hru neoprávněně.

Potřebujete: nic

2. Tři slova (pro čtyři a více hráčů, cca od 10 let)

První si myslí slovo. Tajně ho sdělí druhému. Ten je má pomocí tří slov vysvětlit ostatním. Počítají se i spojky, nelze použít stejný slovní základ.

Příklad. První řekne tiše druhému „poleno“. Druhý řekne nahlas „malý špalek dřeva“. Ostatní hádají. Bod získá ten, kdo uhodne, a zároveň ten, kdo říkal tři slova. Když nikdo neuhodne, bod získá ten, kdo zadával první slovo.

Potřebujete: nic

3. Myslím si (pro dva až 8 hráčů, od 6 let)

Jeden si myslí věc (zvíře, osobnost – záleží na předchozí domluvě a úrovni hráčů). Ostatní se ptají tak, aby bylo možné odpovídat ano a ne. Snaží se uhodnout myšlenou věc.

Příklad:

Myslím si zvíře:

– je chlupaté? – ne

– má peří? – ne

– má šupiny? – ano

– je to ryba? – ano

– jíme ji o vánocích? – ano – kapr

Bod má ten, kdo první uhodne, nebo ten, kdo si myslel, když ostatní nevědí.

Potřebujete: nic

4. Kdo ví víc (dva hráči nebo dvě dvojice)

Určete si téma, třeba značky aut, a pak střídavě říkejte názvy. Fiat, Škoda, Toyota, Tatra… Když už jeden neví nic dalšího, druhý získá bod. Témata jsou libovolná: knihy, co jsem četl, ptáci, dinosauři, zpěváci, města…

Potřebujete: nic

5. Hlavolamy (jeden a více hráčů)

Máte jen jeden hlavolam? Pokuste se mu přijít na kloub společně. Je-li jednoduchý, složte – rozložte jej jako závod na čas. Máte-li hlavolamů víc, udělejte si společné odpoledne, třeba turnaj, kdo jich zvládne vyřešit nejvíc – zapisovat můžete do tabulky jako na sportovních závodech.

Potřebujete: hlavolamy, stopky, turnajová tabulka

6. Solitér (jeden hráč)

Z počítače určitě znáte karetní pasiáns. Takových her je víc, zkuste si zahrát jeden jednoduchý s mariášovými kartami. Karty rozložte obrázkem nahoru na osm hromádek po čtyřech. Pak odebírejte dvojice vždy stejné hodnoty – dva svršky, dvě sedmy atd. Vyhrajete, když se vám podaří odebrat všechny karty.

Potřebujete: karty

7. Amos (jeden hráč a víc)

Potřebujete 6 kostek s písmeny. Můžete si koupit originál, nebo polepit klasické dřevěné kostky samolepkami. Hodíte všech šest kostek a snažíte se z hozených písmen složit co nejvíc slov, předem se domluvte, jaké slovní druhy a tvary se uznávají. Za každé použité písmeno máte bod. Hrát můžete sami se sebou, nebo třeba dvě dvojice proti sobě. Kostky nejsou nutné, můžete i vylosovat kartičky s písmeny.

Příklad: hodili jste D – I – N – L – E – V

Složit můžete slova len, lev, led, div, Nil, vidle, lid (23 bodů)

Potřebujete: kostky nebo kartičky s písmeny

8. Člověče trochu jinak (4 hráči)

Hraje se na plánu jako klasické člověče. Zatímco normálně má jeden hráč zelené, druhý červené, třetí modré a čtvrtý žluté figurky, tady je to jinak. A je to mnohem napínavější.

– Každý má na základně jednu žlutou, jednu zelenou, jednu červenou a jednu modrou.

– Když nasadíte modrou, můžete pak hrát kteroukoliv modrou, která je na hracím plánu. A samozřejmě si vybíráte tu, která se blíží k vašemu domečku.

– Když někdo modrou vyhodí, může ji vrátit komukoli, kdo má zrovna modrou ve hře.

– Když si nachystáte figurku před svůj domeček, může vám s ní ten, kdo má stejnou barvu ve hře, přejet do dalšího kola.

– Vyhrává ten, kdo má v domečku všechny čtyři barvy

Potřebujete: herní plán na člověče, figurky, kostku

9. Výprava na hrad

Klasická prohlídka hradu nebo zámku nebývá pro děti moc přitažlivá. Připravte (třeba podle internetu) několik otázek, napište je na kartičky a rozdejte mezi sebe. Každý hledá odpověď na přidělené otázky, ale poslouchá i ostatní informace, aby později věděl co nejvíc odpovědí. Po prohlídce si sedněte třeba v zámecké restauraci na zmrzlinu a porovnávejte, co kdo zjistil. Za odpověď na svou otázku počítejte bod, za odpověď na otázku cizí body dva.

Potřebujete: knihu o navštívené památce nebo internet, tužky, papíry, kartičky s otázkami

10. Botanická kolem chaty

Nastříhejte pevnější kartičky. Podle atlasu či encyklopedie určete stromy a květiny v okolí vaší chaty. Napište jejich názvy (případně i nějakou zajímavost) na kartičky, předem můžete udělat konkurz na výtvarné pojetí. Lístky pak připevněte ke správné rostlině. Můžete udělat improvizovanou prohlídku, ukazovat svoji botanickou návštěvám a doplňovat ji o nové rostliny.

Potřebujete: kartičky, tužky, pastelky, gumy, provázky, atlas rostlin

Pohybové hry a taškařice

Jednoduchou pohybovou hru můžete hrát i v chatě, děti dlouho nevydrží jen u přemýšlivých a výtvarných aktivit. Potřebují pohyb, i kdyby to mělo být jen pár dřepů, prolezení oknem nebo sklouznutí po zábradlí. Desítky variací mají třeba schovávačky. Můžete schovávat sami sebe, kartičky, kuličky, písmenka, ze kterých budete později skládat slova. Ve schovávání se střídejte, aby děti nebyly stále v roli toho, kdo si hraje, a vy tím, kdo organizuje.

11. Schovávačky po chatě

– Nastříhejte barevné kartičky a poschovávejte je po chatě. Každá musí být alespoň kouskem vidět, aniž by bylo potřeba otvírat šuplíky a podobně. Na povel všichni začnou hledat. Příště schovává ten, kdo našel nejvíc.

– Udělejte tolik číselných řad, kolik je hráčů. Poschovávejte je ve vedlejší místnosti, ale tak, aby číslo bylo vidět. Hráči začnou hledat a kartičky nosí po jedné na základnu. První musí přinést jedničku, pak dvojku, trojku…

– Na pohled napište, kde je poklad. Pohlednici pak rozstříhejte a dílky poschovávejte. Nechte děti, ať dílky hledají. Když sestaví celý obrázek, mohou se vypravit pro poklad.

Potřebujete: kartičky

12. Kdo déle, kdo více

– Jednoduché cviky na koordinaci pohybů: sedněte si do dřepu, předpažte a zavřete oči. Kdo vydrží déle?

– Sedněte si zády ke zdi, jako byste byli na židli, ale židle tam není. Kolena mějte do pravého úhlu.

– Stůjte na jedné noze se zavřenýma očima.

– Zkuste se postavit na hlavu.

– Udělejte co nejhezčí kotrmelec, most.

– Stoupněte si na nízkou stoličku či na schod, předkloňte se, nepokrčujte nohy, dejte ruce co nejníž – měřte si centimetry, které prsty přesahují pod hranou schodu.

Potřebujete: stopky, pravítko

13. K a P

Udělejte dva soutěžní týmy. Jedni mají za úkol během pěti minut nashromáždit co nejvíc věcí, jejichž název začíná písmenem K, druhý písmenem P. Pilník, prkénko, pásek, pláštěnku, párátko atd. Vše mohou uložit na postel. Po pěti minutách se sčítá, odměňuje, uklízí.

Potřebujete: stopky

14. Překážková dráha

Podlézt pod stolem, překročit stoličku, vyběhnout po schodech a zase dolů, udělat kotrmelec na matraci, skočit pětkrát přes švihadlo, zalézt do spacáku a zase vylézt. Na to vše stačí stopky na měření času a jedna místnost.

Potřebujete: stopky, překážky

15. Klacík

Jdete na krátkou procházku, ale protože prší, nechce se vám pustit do honiček a schovávaček? Vyberte si klacík a svěřte ho jednomu z vás. Půjde pár kroků před ostatními a bude se ho snažit nenápadně odhodit. Kdo klacík sebere, mění si s ním místo a schovává příště.

Potřebujete: klacík

16. Co se změnilo

Všichni si dobře prohlédnou místnost a pak jdou za dveře. Vedoucí hry zatím v místnosti něco změní – přeřídí hodiny, otočí hrnek, vymění židli za křeslo a podobně. Dovnitř všichni vejdou se zavřenýma očima, na povel začnou hledat změnu. Příště mění ten, kdo si rozdílu všimne jako první.

17. Poslepu!

Zavažte hráčům oči a

– dejte jim ohmatat šišku, minci, lusk, kamínek, ptačí pero. Kdo uhodne, co to je?

– nechte je naplnit krabičku zápalek hlavičkami na jednu stranu, na čas

– nechte je hádat zvuky – poťukání dvěma lžičkami, rozevření zipu, zamíchání karet, škrtnutí, roztržení papíru…

– očichejte, ochutnejte a poznejte, sůl, pepř, kmín, majoránku, skořici, cukr atd.

– postavte co nejvyšší věž z kostek – jako závod, nebo společně.

Potřebujete: šátky, koření, různé předměty

18. Dělostřelba

Udělejte si z papíru několik koulí. Můžete jen prostě zmačkat noviny a převázat je nití, nebo je natrhejte, namočte, rozmáčejte na kaši a z té pak koule uplácejte a dejte vysušit. Už to samo je zábava, kaši navíc můžete barvit, každý pak má koule svoje.

– Postavte doprostřed místnosti hrnec a snažte se do něj trefit. Házejte třeba i mezi nohama, otočeni zády.

– Házejte si a chytejte, s papírovými koulemi se to dá i v místnosti. Házejte proti sobě, snažte se, aby se koule za letu srazily.

– Poschovávejte koule, kdo jich víc najde, bude mít větší šanci trefit se na cíl.

– Trefujte se do stromu.

– Vyhazujte co nejvýš, nejdál.

Potřebujete: staré noviny

Umělecké hrátky

Můžete vzít modelínu a pustit se do tvorby jen tak. Třeba podle encyklopedie plácat dinosaury a pak udělat výstavku. Některé děti ocení, když s tím, co vytvořily, mohou prožít nějaké dobrodružství – udělat loďku z kůry a pak s ní a spolu s vámi běžet třeba kilometr po proudu potoka. A někdy se dají z výtvarných činností udělat třeba i závody.

19. Hrajeme si na…

Vánoce, divadlo, pohádku, modelky, maškarní. Udělejte kostýmy, vymyslete příběh, uspořádejte recepci… Na divadlo pozvěte sousedy, Vánoce si užijte v rodinné pohodě a nezapomeňte na dárky a tradiční zvyky.

Potřebujete: Pastelky, nůžky, papíry, látky, převleky, lepidlo, provázky, rekvizity dle tématu

20. Co nejvíc obrázků

Soutěží dva týmy – malují na svůj velký balicí papír co nejvíc obrázků různých věcí. Po domluveném čase začněte sčítat: obrázek musí konkurenční družstvo uznat jako oprávněný, věci, které se opakují, vyškrtněte.

Potřebujete: velké balicí papíry, pastelky, časomíru

21. Písničková křížovka

Připravte si předem několik písniček, které si s dětmi zahrajete. Z každé vyberte jedno slovo a dětem k němu udělejte nápovědu. Ze slov sestavte křížovku s tajenkou.

Příklad:

Písnička Kdyby tady byla taková panenka, nápověda: co by měla dívka vytvořit bez jehel a nití? Slovo do křížovky: košilenku.

Tajenkou může být tajné heslo, místo, kde je poklad atd.

Potřebujete: kytaru, tužky, předem připravené křížovky, poklad

22. Želví závody

Vyrobte si ze skořápky od vlašského ořechu závodní želvu. Na skořápku nalepte nohy, hlavu a ocásek, kolem skořápky dejte dvojitě gumičku, zamotejte do ní kousek zápalky. Když ji opatrně postavíte na startovní čáru, poskočí dopředu. Můžete uspořádat závody.

Potřebujete: rozpůlené skořápky vlašského ořechu, papír, pastelky, lepidlo, gumičku a sirku.

23. Rybaření

Namalujte na karton rybičku, vystřihněte nebo vyřízněte. Na rybku přidělejte z drátku kroužek, aby ji bylo za co chytit. Chytat můžete na prut, na kterém bude háček z drátu nebo zavíracího špendlíku. Opravdový rybářský háček je na hraní dost ostrý.

Potřebujete: Karton, pastelky, nůžky, drátek, lepidlo, prut, provázek, zavírací špendlík

24. Žárovková rumbakoule

Nastříhejte dárkový papír na malé kousky. Lepidlem (třeba herkules, ale stačí tapetové) lepte papírky v několika vrstvách na skleněnou část žárovky (ale tak, aby kousek přesahoval i na závit). Nikde nesmí zůstat mezera. Nechte dobře zaschnout, ideálně dva až tři dny. Až bude rumbakoule zcela suchá, ťukněte s ní o schod. Sklo se rozbije, papírová vrstva zůstane. Můžete uspořádat koncert, rumbakoule využít jako doprovod.

Potřebujete: Prasklou nebo novou žárovku, dárkový papír, lepidlo, nůžky

25. Lupiči v galerii

Do místnosti označené jako galerie dejte obraz. Kdo se na něj chce kouknout, musí zaplatit vstupné (třeba kartička, která se hledá na půdě, 5 dřepů, písnička…). Na obraz se mohou hráči dívat, jak chtějí dlouho, nesmějí si však nic malovat. Z galerie jdou do padělatelské dílny, tam na vlastní čtvrtku malují kopii obrazu. Kdo bude mít nejvěrnější?

Potřebujete: Obrázek – originál, čtvrtky, tužky, gumy, pastelky, kartičky na vstupenky.

Zdroj: www.idnes.cz

děti

 

Vynález a výroba  mýdla má ve světě bohatou historii a tradici…. a jelikož víme, že čistota je půl zdraví, tak jsme se chtěli o tomto tématu dozvědět více a hlavně vidět výrobu mýdel na vlastní oči a přivonět si..

Proto jsme 12. listopadu vyjeli s CK Hvězdička do mýdlárny v Chrustenicích, kde vyrábí dle vlastní receptury mýdla glycerínová a “křišťálová” a produkují také i jiné kosmetické výrobky jako jsou např. pěny a soli do koupele, šumivé koule do vany, balzámy apod.

Po rozdělení 47 dětí do skupinek jsme prošli celou výrobní linkou – zkoušeli jsme utvářet šumivé koule do koupele z půl kila kyseliny citrónové, kila jedlé sody v prášku, esenciálního oleje a potravinářského barviva s kousky sušených květů a bylinek do forem.

Po té jsme navštívili výrobnu mýdel, kde jsme se seznámili s výrobním procesem a vlastní mýdlo si i vytvořili  a zabalili.

Naše smysly, zejména čich byl v “sedmém nebi”, jak to tu všude krásně vonělo..

Zbyl i čas na svačinu a na nákup v místní vzorkové prodejně.

Výlet se nám napříč nepřízni počasí vydařil a byl pro nás skutečným praktickým přínosem!

Tohoto výletu se zúčastnily děti od Vilmy Abrahámové, Blanky Jeřábkové, Mirky Holé, Ivany Lehovcové, Elišky Škůrkové  a Zuzany Klonové.

 

 

 

děti

Podívejte se na sedm tipů, které vedou k výchově s láskou a respektem.

1. BUĎTE SVÉMU DÍTĚTI PŘÍKLADEM

Děti se od malička učí především tak, že napodobují své rodiče, kteří jsou pro ně největším vzorem. Jděte proto svému dítěti příkladem. Místo příkazů používejte více slova jako „děkuji“ nebo „prosím“, zdravte své známé i prodavačky v obchodech, pomáhejte si navzájem. Uvidíte, že své dítě potom nebudete muset nic takového učit. Slušné chování si přisvojí samo a bude ho používat naprosto automaticky.

2. NASLOUCHEJTE SVÉMU DÍTĚTI

I když je vaše dítě mnohem menší než vy a třeba ještě ani neumí mluvit, chovejte se k němu jako k sobě rovnému. Pokud má touhu vám něco sdělit, naslouchejte mu. Snažte se mu porozumět a pomoci ve chvílích, kdy vás nejvíce potřebuje. Získá tak ve vás důvěru a ani v pozdějším věku před vámi nebude chtít mít žádné tajnosti.

3. MILUJTE SVÉ DÍTĚ BEZ PODMÍNEK

Zapomeňte na věty typu: „Pokud se budeš takhle vztekat, tak tě s tatínkem nebudeme mít tolik rádi.“ Svému dítěti tak můžete velmi ublížit. Dítě nepochopí, že to říkáte jen proto, aby se konečně uklidnilo. Začne mít strach, že ho opravdu přestanete mít rádi, pokud udělá něco, co se vám nebude líbit. Místo toho mu raději častěji opakujte, jak ho milujete. Pak je pravděpodobnější, že brzy takovými slovy potěší i ono vás.

4. VEĎTE SVÉ DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI

Důvěřujte svému dítěti a nechte ho řadu činností provádět samotné už ve chvíli, kdy o to poprvé projeví zájem. Chce si samo zavázat tkaničky, ale ještě to neumí? Nevadí. Ukažte mu, jak se to dělá, a nechte ho, ať to zkouší klidně pořád dokola. Jednou na to přijde a pak už vás nebude potřebovat. Stejné je to i s dalšími aktivitami. Nechte ho zalévat květiny, skládat oblečení do skříně, vynášet odpadky, platit v obchodě nebo si třeba objednat pití v restauraci. Posílíte tím jeho sebedůvěru.

5. NELŽETE A DODRŽTE, CO SLÍBÍTE

Slíbili jste svému dítěti, že mu k narozeninám koupíte horské kolo s přehazovačkou. Jenže jakmile dojde na nákup dárku, zjistíte, že takové kolo je příliš drahé a navíc z něj stejně brzy vyroste. Sáhnete proto po obyčejném kole a ospravedlníte si to tím, že jste o celé věci s dítětem mluvili už před půl rokem, takže si to stejně nemůže pamatovat. Vaše dítě však nezapomnělo. Na vysněné nové kolo se těší tolik, že na něj dost možná myslí každý den. O to větší zklamání pak na své narozeniny zažije a navíc ve vás ztratí důvěru. Snažte se proto dodržet vše, co svému dítěti slíbíte. A pokud svůj slib splnit nedokážete, vysvětlete mu proč. Vyrovná se s tím mnohem lépe než s pocitem, že mu jeho vlastní rodiče lžou.

6. OMLOUVEJTE SE ZA SVÉ CHYBY

Žádný učený z nebe nespadl a také vy se občas spletete. Nesnažte se před dítětem své chyby skrývat. Namísto toho mu ukažte, že se mu dokážete omluvit. Obvinili jste své dítě neprávem z toho, že vám rozbilo brýle nebo mobilní telefon? Řekněte mu, že vás to mrzí. Bude tak vědět, že vám na něm záleží. Příště se vám třeba i samo přizná, pokud něco provede.

7. SMĚJTE SE SPOLU

Užívejte si společný čas na maximum. Zkuste se ve chvílích, které chcete věnovat svému dítěti, oprostit od každodenních starostí. Nechte se vtáhnout do jeho světa a vychutnávejte si upřímnou dětskou radost. Čas, který spolu strávíte, už vám nikdy nikdo nevezme. Zůstanou vám navíc báječné vzpomínky a vaše děti jednou budou chtít být přesně takovými rodiči, jakými jste byli vy.

 

www.nestlebaby.cz

děti

Úterní odpoledne 24.9. patřilo návštěvě Ostrova čtení -TAPATAN- na Praze 2, kde se děti setkaly s autorem knih o “Žižkovském strašidelnu” Pavlem Vránou…

Krásné nové a velké prostředí plné knih, stolních her a hraček, diskuzí a především předčítání povídek z autorských knih se dětem líbilo…

Doporučujeme i rodičům, neboť je zde možno  knihy i zakoupit.

Akce se zúčastnily děti z odd. šd Vilmy Abrahámové, Blanky Jeřábkové a Ivany Lehovcové.

Tapatan