Dne 25. 10. 2022 proběhlo slavnostní předání jmenovacích dekretů zvoleným zástupcům jednotlivých tříd do Žákovských parlamentů 1. a 2. stupně. K předání došlo symbolicky v sále Zastupitelstva MČ Praha 3 na Radnici Prahy 3. Zvoleným parlamentářům pogratulovali ke zvolení a popřáli úspěšnou práci ředitel školy J. Kopecký, koordinátoři M. Dlouhý a M. Černevová a také člen zastupitelstva MČ Praha 3, člen Školské rady ZŠ Lupáčova pan M. Vronský, který žákům představil i expozici Žižkov 1881 – 1922 v Galerii pod radnicí, kterou si poté všichni se zájmem prohlédli.

 

Ve školním roce 2022/2023 pokračují ve své práci Žákovské parlamenty pro 1. a 2. stupeň. Níže uvádíme:

– Desatero žákovského parlamentu

– Povinnosti a práva Žákovského parlamentu

– Volební proces, činnost a cíle

Desatero žákovského parlamentu

 1. Chodí pravidelně na zasedání ŽP
 2. Informuje třídu o činnosti ŽP
 3. Zjišťuje názory spolužáků a posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy
 4. Komunikuje, nebojí se říct svůj názor a ctí demokratické principy
 5. Snaží se dohodnout, nediktuje, nepřikazuje
 6. Dodržuje pravidla diskuze, respektuje i odlišné názory
 7. Předchází negativním jevům jako je šikana, rasismus, homofobie, ubližování a ničení majetku
 8. Respektuje domluvená pravidla
 9. Aktivně se podílí na zlepšování klimatu školy
 10.  Reprezentuje školu i na veřejnosti

Žákovský parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy
 • respektovat demokratická pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • vytvářet přátelské klima a propagovat školu na veřejnosti
 • pravidelně zveřejňovat zápisy ze zasedání ŽP

Žákovský parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na správě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
 • využívat školní komunikační zdroje: rozhlas, oficiální internetové stránky a školní noviny
 • získávat a zveřejňovat informace
 • organizovat společenské školní akce

Žákovský parlament: volební proces, činnost a cíle

Žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku. Třetina členů parlamentu je volena v doplňovacích celoškolních volbách.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Parlament se schází minimálně 2 x měsíčně a umožňuje žákům podílet se na správě školy.

Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy.  Členové parlamentu sbírají od spolužáků i od učitelů informace o tom, co by bylo dobré ve škole zlepšit, případně co se jim ve škole líbí a chtěli by to dále rozvíjet.

Žákovský parlament rozvíjí pocit bezpečí, učí přijímat odpovědnost za svou práci. Práce v žákovském parlamentu aktivně rozvíjí kritické myšlení a v dětech posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás.

Cílem ŽP je též rozvíjet hodnoty a principy demokracie – bez jakékoliv stranické ideologie a názorové indoktrinace.

 

 

Dne 3. června se ve spolupráci s CA Hvězdička vydalo druhé oddělení školní družiny do mýdlárny – BOEMI v Chrustenicích.

Děti měly ojedinělou příležitost se zapojit do víru dění malé manufaktury, kde zhlédly proces výroby mýdel, včetně vyzkoušení jejich čichových schopností při přidávání vůní do mýdel a následné balení. Nezůstaly jen u koukání ! Dostaly možnost si mýdlo sami ozdobit a následně i zabalit. Kromě výroby mýdel bylo dětem ukázáno, jak se vytváří bomby do koupele a koupelová sůl. Jsme rádi, že se děti mohly přiučit něčemu novému a podívat se na něco, co jen tak neuvidí.

 

V rámci výtvarné výchovy jsme si namalovali vlastní portréty. Ty jsme poslali paní učitelce, která je s paní asistentkou doručila do Rudolfina. Naše portréty byly umístěny na sedadla Dvořákovy síně. V sobotu 20. února se konal koncert České studentské filharmonie v Rudolfinu v rámci programu A přece se učí!, který živě přenášela Česká televize na programu ČT Art, streamovala na Facebooku a na YouTube České filharmonie. Někteří naši žáci mohli spatřit své portréty na obrazovkách či monitorech.
Daniela Němcová, Kateřina Homutová

V týdnu 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 se v rámci našeho projektu Erasmus Young Europe (2018 – 2021) mělo v Praze uskutečnit setkání se žáky ze školy v Itálii. Z důvodu současné epidemiologické situace byl tento výjezd nahrazen virutálními mobilitami, tzn. online schůzkami všech zúčastněných škol: ZŠ Lupáčova, koordinátorské školy z italského Cavalese, ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Žáci zpracovávali a poté prezentovali témata z oblasti sociální a ekonomické udržitelnosti a udržitelnosti životního prostředí. Všem žákům 8. ročníku, kteří se projektu účastnili, děkujeme za vynikající mezinárodní reprezentaci školy, neboť jejich prezentace i následná vystoupení byla vysoce hodnocena, dvě prezentace návrhů našich žáků dokonce zvítězily. Velmi děkujeme za vedení žáků a koordinaci projektu paním učitelkám N. Krivosheeve a L. Bovo, paní učitelce M. Fejtkové za odbornou ICT podporu a pomoc.

Prezentace žáků ZŠ Lupáčova:

Economic Sustainability

Environmental Sustainability

Social Sustainability

děti

Třída 7.A dostala po jarních prázdninách opožděný vánoční dárek – nově vymalovanou učebnu a nové lavice. Na fotografiích níže se můžete podívat na stav „před“ a „po“. Jsme moc rádi, že se obě věci nakonec povedlo zdárně realizovat a máme tak kolem sebe hezčí prostředí.

škola 1 škola 2

děti

V září se třída 7.A zúčastnila dvou akcí.

Hned na začátku školního roku připravila organizace Dekra program Jedu s přehledem. Program měl dvě hlavní části. První část tvořila přednáška o bezpečném chování dětí jako účastníků provozu. Druhá část byla více praktická. Žáci byli rozděleni na několik skupin a střídali se na různých stanovištích, kde si např. vyzkoušeli první pomoc nebo zvláštní brýle, které simulovaly stav po požití různých návykových látek.

Další společnou akcí byla návštěva výstavy Hry a hlavolamy, která měla také několik částí. První z nich byl hlavolamový workshop, kde si žáci mohli vše sami vyzkoušet. Druhou část tvořilo volné hraní v herně za pomoci lektorů, kteří dětem vždy vysvětlili základní pravidla. Poslední část tvořila přednáška o hlavolamech.

poklad

Dne 20. 11. 2019 se obě třídy 6. A a 8. C účastnily výjezdu do TEP faktoru, hry, která je vytvořená na motivy Pevnosti Boyard. Žáci se rozdělili se do 4-5 členných týmů a snažili se splnit tolik úkolů, kolik jen bylo možné, aby získali kód k pokladu. Jednomu týmů se to opravdu povedlo a tři týmy se dostaly do tajemné místnosti.

 

TEP Faktor děti