Ve středu 27. listopadu vyvrcholila závěrečnou konferencí již 7. část dlouhodobého projektu So Far –  So Near,  který realizujeme ve spolupráci s MČ Praha 3. Jedná se o celou řadu aktivit podporujících integraci zahraničních žáků, a také jejich rodin, do českého sociokulturního prostředí. Jako téma letošního ročníku jsme zvolili knihy oblíbené v zemích zahraničních spolužáků. V rámci workshopů se zapojené třídy seznámily s autory a obsahy vybraných dětských knížek, všechny vytvořené materiály umístily do malých knihovniček, které jsou rozmístěny ve školní budově, a dále poskytly podklady pro vytvoření katalogu a světové mapy takto zpracovaných knih. Samozřejmostí jsou i připojené překlady do několika světových jazyků. Všechny výstupy této části projektu jsou k dispozici třídám a pedagogům pro zpestření vyučovacích hodin čtení, českého i cizích jazyků a také jako zajímavý prostředek posilování čtenářské gramotnosti žáků. Při konferenci zúčastnění učitelé i žáci seznámili ostatní členy pedagogického sboru se všemi aktivitami, které k úspěšnému zakončení 7. části projektu SFSN směřovaly.

26. listopad byl pro všechny prvňáčky velký den. Předáním Slabikářů spolužáky z devátých ročníků se z nich stali opravdoví čtenáři.
Velcí spolužáci si pro prvňáčky připravili čtení pohádky s povídáním, různými hádankami a omalovánkami. Předané Slabikáře si s nimi prohlédli a společně si z nich zkusili něco přečíst. Nakonec jsme se společně vyfotili a slíbili si, že na konci roku, až ho celý přečtou, jim předvedou, co se naučili, a budou na oplátku číst oni jim.
Děkujeme žákům a třídním učitelkám  devátých ročníků za přípravu a realizaci!
Za všechny první třídy a paní učitelky
Lenka Bovo

Žáci 6. ročníku mají kromě hodin francouzštiny také jednu hodinu konverzace. Protože jsou žáci začátečníci, děláme různé projekty, které souvisí s probíranou látkou a zároveň žáky seznamují s reáliemi nebo kulturou.

Prvním projektem bylo poznávání zemí, kde je jedním z oficiálních jazyků francouzština. Žáci si danou zemi mohli vybrat sami. V hodinách pak dohledávali požadované informace a na závěr museli předstoupit před třídu a svou zemi představit ve francouzštině.

Ve druhém zářijovém týdnu proběhly ve spolupráci s DDM Ulita adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, které jim měly nejen usnadnit přechod na 2. stupeň, ale pomoci jim i lépe se sžít s novými spolužáky. Fyzické aktivity střídaly ty tvůrčí, děti se učily spolupracovat, rozdělovat si funkce při skupinové práci, tolerovat se, pomáhat si a navzájem se doplňovat. Žáci úspěšně pokořili únikovou hru na téma Malý princ, vyrobili vejconauta, spolupracovali při stavění co nejvyšší věže z kostek, vyzkoušeli si chodit na lanech, zahráli si několik týmových her, vyřádili se v bumberballech. A to není úplný výčet všech aktivit! Dobrodružstvím byly i společná večeře a přespání v prostoru Ulity. V neposlední řadě adaptační kurz ocenili i třídní učitelé 6. tříd, protože měli příležitost pozorovat nově utvořené třídní kolektivy mimo školní lavice. Lektoři z DDM Ulita připravili našim šesťákům pestrý a zajímavý program, za což jim patří náš dík.

V rámci přípravy na prezentaci závěrečné práce uskutečnily dvě žákyně 9. ročníku ve třídách 4. ročníku fyzikální show. Děti si pod jejich vedením vyzkoušely několik jednoduchých, a přitom efektních fyzikálních pokusů – vytvořily newtonovskou kapalinu, lávovou lampu a zjistily, že některé mince umějí být za jistých podmínek kouzelné! Zajímavá hodina, v níž se všichni proměnili ve vědce, měla velký úspěch.

Na hodinách francouzské konverzace se žáci učili, jak se řeknou různé předměty ve škole a jak vůbec vypadá škola u nás a ve Francii. Protože máme ve skupině rodilého mluvčího, měli jsme všechny informace z první ruky. Cílem projektu bylo, aby žáci ovládali slovní zásobu a dokázali říct, který předmět je jejich oblíbený, který je pro ně těžký atd. V rámci prezentace měli prokázat i schopnost reagovat na otázky k tématu, což se u všech podařilo.

Tři dny v rozvrhu měly být podle skutečnosti, dva dny podle přání žáků. Na výsledky jejich práce se můžete podívat níže.

Ve středu 30.5.2019  se vydala 7.B na Malou Stranu na výtvarný workshop.

Jako výchozí bod posloužilo dílo  Adély Součkové Exit the Loop, na němž ukazuje, jak se počítačový jazyk dostává do běžného mluveného projevu. Umělkyně se zajímá o to, jak vnímáme hesla jako exit, enter, shift, alter, download, upload naším vlastním tělem. Při workshopu si děti vyzkoušely význam počítačových hesel  na cvičení, které otevírá dveře do světa programování. Celá skupina simulovala jednoduchou počítačovou operaci, na jejímž konci vzniklo dílo z pixelů. Celý program je koncipován jako venkovní. Uskutečnil se v parku Pod Starými zámeckými schody. Děti vytvořily dílo do veřejného prostoru. Vyzkoušely si práci s velkým formátem. Na závěr nainstalovaly výsledek v přilehlé konstrukci v ulici Pod Bruskou (boční strana budoucí Kunsthalle Praha).

Ve čtvrtek 9. 5. prožili všichni žáci 1. stupně projektový den se složkami Integrovaného záchranného systému. V průběhu dopoledne třídy s třídními učitelkami navštívily několik tematicky zaměřených stanovišť v budově školy i v jejím okolí. Žáci viděli ukázku výcviku služebních psů, vyzkoušeli ochranné prostředky hasičů a důkladně si prohlédli jejich zásahové vozidlo, prověřili své vědomosti z dopravní výchovy, dozvěděli se podrobnosti o práci Policie České republiky a Vojenské policie, seznámili se se základními postupy první pomoci a pravidly chování za mimořádných událostí. Mohli si zblízka prohlédnout a vyzkoušet prostředky a pomůcky, které zaměstnanci jednotlivých složek IZS používají při své práci.

Ve středu dne 20.3.2019 se naši žáci z pátých tříd účastnili anglické soutěže na ZŠ Bronzová. Tato soutěž se letos konala již podevatenácté a zúčastnilo se jí 140 žáků z Prahy a Středočeského kraje. Naši žáci dosáhli vynikajících výsledků. Do druhého kola soutěže postupovalo jen 6 nejlepších. To se podařilo Kláře Řezníčkové, která nakonec obsadila krásné 2. místo, a Zachu Kristlovi, který skončil na 4. místě. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k výborným výsledkům.

 

ZŠ Lupáčova jako jediná škola v Praze 3 (a jedna ze sedmi škol v celé Praze) je již čtvrté pololetí spolu se 72 školami z celé republiky zařazena do projektu MŠMT Pokusného ověřování vzdělávacích programů paměťových institucí do škol. Díky poskytnuté dotaci máme možnost uhradit náklady na vstupné, dopravu a případně i ubytování při návštěvách do více než 50 spolupracujících muzeí, památníků, hradů a zámků po celé České republice, čehož jsme v uplynulém roce a půl hojně využívali. Nejedná se však pouze o klasickou návštěvu dané instituce, pro žáky  je vždy v místě připraven konkrétní vybraný program vedený zkušenými lektory tak, aby došlo k aktivnímu zapojení žáků a návštěva byla efektivní.  Velmi si tohoto projektu a zapojení do něj ceníme, neboť umožňuje aktivní  zapojení opravdu všem žákům, celým třídním kolektivům. A kam můžeme vyrazit v novém roce 2019? Nabídka je opravdu široká, jak se můžete přesvědčit níže:

Paměťové instituce (muzea) pro školy IV.
A)  Seznam státem zřizovaných spolupracujících muzeí a památníků
I.  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
a)  Národní pedagogické muzeum
b)  Národní pedagogická knihovna
II.  Slezské muzeum v Opavě
a)  Hlavní budova
b)  Arboretum Nový Dvůr
c)  Památník II. světové války, Hrabyně
d)  Památník Petra Bezruče
e)  Areál čs. opevnění, Darkovičky
f)  Srub Petra Bezruče
III.  Moravské zemské muzeum
a)  Dietrichsteinský palác
b)  Biskupský dvůr
c)  Mendelianum
d)  Palác šlechtičen
e)  Pavilon Anthropos
f)  Památník Leoše Janáčka
g)  Dům Jiřího Gruši
h)  Centrum slovanské archeologie
i)  Památník Bible kralické
j)  Starý zámek v Jevišovicích
k)  Zámek Budišov
IV.  Husitské muzeum v Táboře
V.  Památník Lidice
a)  Muzeum
b)  Galerie
VI.  Národní muzeum
a)  Nová budova Národního muzea
b)  Národní památník na Vítkově
c)  Národopisné muzeum Národního muzea
d)  Lapidárium Národního muzea
e)  Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
f)  Muzeum české loutky a cirkusu
g)  Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
h)  České muzeum hudby
i)  Muzeum Antonína Dvořáka
j)  Muzeum Bedřicha Smetany
VII.  Národní zemědělské muzeum
a)  Příběh zemědělství
b)  Muzeum českého venkova
c)  Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
d)  Muzeum zemědělské techniky
e)  Expozice pivovarnictví
f)  Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny
g)  Expozice potravin a zemědělská technika
VIII.  Muzeum umění Olomouc
a)  Muzeum moderního umění
b)  Arcidiecézní muzeum Olomouc
c)  Arcidiecézní muzeum Kroměříž
B)  Zástupci dalších typů státem zřizovaných paměťových institucí
IX.  Národní ústav lidové kultury
a)  Skanzen Strážnice
b)  Zámek Strážnice
X.  Moravská zemská knihovna v Brně
C)  Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu
XI.  Bečov nad Teplou
XII.  Bučovice
XIII.  Jaroměřice
XIV.  Kunštát
XV.  Kynžvart
XVI.  Litice
XVII.  Třeboň
XVIII.  Veselý Kopec
XIX.  Vimperk
XX.  Zlatá Koruna