Vážení rodiče, zákonní zástupci,

K volbě přihlášených kandidátů dojde ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2024.  Volební lístek odevzdávají rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) přímo ve škole do volební urny, umístěné u vrátnice školy (1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce).

Děkujeme za spolupráci

Níže uvádíme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami:

Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027.

 

Kandidát číslo 1:

Jan Bém

Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku 2012 souběžně i předsedou Školské rady. Zakládá si na tom, aby spolupráce mezi rodiči a školou fungovala na maximální možné oboustranné spokojenosti a z této spolupráce nejvíce profitovali žáci, takže naše děti. Pracuji v nadnárodní společnosti na pozici regionálního obchodního manažera. Řadu let žiji s rodinou na Žižkově, kde se aktivně účastním veřejného dění.  Svůj volný čas věnuje rodině a společnému cestování, dále fotografování, kultuře, sportu aj.

 

Kandidát číslo 2:

Alena Špádová

Od roku 2023 jsem lektorkou Klubu nadaných dětí v naší škole. Mým cílem je inspirativní formou podporovat rozvoj dětí při současném zohlednění jejich osobnosti, zájmů a rodinného zázemí. Naučit je pracovat ve věkově smíšeném týmu a uplatňovat v něm své vlastní dovednosti a specializaci. A ony mě stále učí, jak s nimi efektivně a v přátelské atmosféře pracovat, jak je zaujmout a nadchnout pro nové věci. Na našich exkurzích vždy překvapují lektory pořádajících organizací svým nadšením i znalostmi. Jsem přesvědčena, že podobné nadšení a zájem o znalosti a dovednosti lze probudit v každém dítěti, jen je potřeba k němu nalézt odpovídající cestu. Díky vedení Klubu se mi dostává také velmi cenných zkušeností z prostředí fungování školy, které mi umožňují objektivněji reflektovat dění ve škole a při komunikaci s rodiči poskytovat objektivní pohled zevnitř. Zároveň mi ale nechybí ani vnímání dění ve škole ze strany rodiče, protože školu navštěvují mé dvě dcery.

 

Kandidát číslo 3:

František Šalát
Jsem otcem dvou dětí a obě navštěvují naši školu. Aktuálně končí 1. a 2. třídu. Pro 2.B jsem součástí Unie rodičů. Za dobu, která moje děti ve škole ještě čeká, bych rád pomohl škole i tím, že věnuji svůj volný čas tomu, aby prostředí, kam chodí naše děti, pro ně bylo přátelské, aby se do školy těšily, měly zde kamarády a cítily se zde bezpečně.

Za správnost

Mgr. Martin Řeháček

předseda volební komise

Dne 31. 5. 2024

PRŮBĚH VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY NA ZŠ LUPÁČOVA, č. j. ZS LUP 147/2024

Na základě volebního řádu pro členy školské rady stanovuje následující postup pro volby členů rady, které proběhnou 17. 6. 2024 – 19. 6. 2024.

 1. za členy volebního orgánu jsou jmenováni p. Mgr. Martin Řeháček, oprávněná osoba, člen Hlavního výboru Unie rodičů při ZŠ Lupáčova, Mgr. Kamila Kubrová a Mgr. Erika Vavřichová – zástupci školy. Mgr. Řeháček je jmenován předsedou volebního orgánu
 2. kandidátní listiny byly zveřejněny na webu školy dne 31. 5. 2024. Nominovat kandidáty bylo možno do 24. 5. 2024 prostřednictvím emailu kubrova@lupacovka.cz
 3. volba zástupců rodičů do školské rady proběhne v týdnu 17. 6. 2024 – 19. 6. 2024, volba zástupců pedagogického sboru proběhne na pedagogické radě dne 19. 6. 2024.
 4. urna s hlasovacími lístky je k dispozici u vchodu do objektu školy; po celou dobu provozu školy je možno vhazovat hlasovací lístky do připravené urny
 5. za zákonného zástupce každého žáka je přípustný jeden hlas (1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce)
 6. na volebním lístku lze označit dva kandidáty; je-li označen vyšší počet kandidátů, je volební lístek neplatný
 7. v přítomnosti volební komise se otevře urna, jmenovaní sečtou hlasy jednotlivých kandidátů a stanoví jejich pořadí; podpisem na zápisu potvrdí regulérnost voleb
 8. volební orgán stanoví pořadí jednotlivých kandidátů na základě prostého součtu hlasů
 9. kandidáti, kteří se umístili na prvních dvou místech po součtu hlasů, jsou zvoleni za členy školské rady a to podle počtu získaných hlasů; ostatní členové tvoří náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů
 10. volební orgán zpracuje zápis o provedení a výsledcích voleb a předá jejich zřizovateli
 11. zápis obsahuje kandidátní listiny, počet hlasů jednotlivých kandidátů, jména zvolených členů školské rady, pořadí kandidátů

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel školy

V Praze dne 11. 6. 2024

V Praze dne 14. 6.2021

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3

Datum konání voleb: 7. 6. – 11. 6. 2021

Volební období: 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024

Složení volebního orgánu:

Mgr. Martin Řeháček – předseda

Mgr. Kamila Kubrová

Mgr. Erika Vavřichová

 

Oprávněné osoby:

Návrhy kandidátů na členy z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Lucie Flesarová

Eva Kršková

Jana Lišková

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob: 691

Počet zúčastněných voličů z řad oprávněných osob: 376

Počet neplatných hlasovacích lístků: 9

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Jan Bém 204

Lucie Flesarová 209

Eva Kršková 129

Jana Lišková 185

 

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Lucie Flesarová

Náhradnice:

Jana Lišková

Eva Kršková

 

Pedagogové: (volba proběhne na pedagogické radě dne 23. 6. 2021)

Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Lenka Bovo

Mgr. Magdalena Fiedlerová

Počet oprávněných voličů z řad pedagogů: 52

Počet zúčastněných voličů z řad pedagogů: 36

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Mgr. Lenka Bovo 36

Mgr. Magdalena Fiedlerová 36

Zvolení členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Lenka Bovo

Mgr. Magdalena Fiedlerová

 

za správnost

volební orgán:                                                                                                            ředitel školy

M. Řeháček  K. Kubrová  E. Vavřichová                                                                J. Kopecký