Vážení rodiče, zákonní zástupci,
vzhledem k blížícímu se zahájení nového školního roku 2022/2023 a množícím se dotazům k přijímání žáků pátých tříd do školní družiny, podávám upřesňující informace.
V novém školním roce bude mít školní družina maximální kapacitu 300 žáků. Doposud zapsaných je 293.
Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci od prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd.
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2022, ale jen ve velmi omezeném počtu (do maximální kapacity ŠD).
Pokud máte zájem o umístění syna-dcery do ŠD, pošlete mi mailem zprávu. Pořadí přijímaných bude registrováno podle došlých zpráv. Přihlášky do ŠD – Zápisní listy předám k vyplnění až po přijetí.

Zápisní listy ŠD pro žáky prvních tříd předáme k vyplnění první den školní docházky na schůzkách rodičů, třídní učitelky a vychovatelky skupiny, která proběhne od 17:00 hodin v kmenových třídách.

Děkuji za pozornost, Zuzana Klonová, vedoucí vychovatelka ŠD Tel. 608626039, mail: klonova@lupacovka.cz

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Školní družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka: Klonová Zuzana, e-mail: klonova@lupacovka.cz,

telefon – vrátnice 222 719 321

Školní družina je v provozu: od 1. září 2022

Ranní provoz: 6:30 – 7:40

Odpolední provoz: 11:40 – 17:30

 

Platba školní družiny:

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.

Úhrada je 250,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu – ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Při včasném nezaplacení tohoto poplatku bude zákonný zástupce o této skutečnosti informován a upozorněn,  že pro neplacení může být dítě ze  ŠD vyloučeno.

Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800

Variabilní symbol: datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)

Specifický symbol: 4444

možnost plateb:

celoročně: 2.500,- Kč

2 x ročně: v období IX. – XII. měsíc: 1.000,- Kč

v období I. – VI. měsíc: 1.500,- Kč

měsíčně: – trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září

2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20. 5. 2023

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.

Obědy, čipové karty, karty na mléko: veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá na tel. čísle 777 477 984,

mail – hola@lupacovka.cz , https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/

Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800

variabilní symbol – datum narození dítěte

– příklad:(15062003 nar. 15. 6. 2003)

 • uvádějte vždy jméno strávníka
 • platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
 • hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.

Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno

Režim v ŠD :

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.

– kontrola přítomnosti

– 11:45 – 12:15 h. – společný odchod do jídelny na oběd

– desinfekce rukou, oběd a čipování (výběr jídla)

– 12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání (relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci)

– 14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.

– 15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

 

Odchod ze školní družiny :

Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin, 15:30 – 17:30 hodin.

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v zápisním lístku:

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem z ŠD

(např. na jiný mimoškolní kroužek), do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!

Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.

Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce osobu, která dítě vyzvedá. Vychovatelka provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá domů.

Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!

Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.

Mimořádné vyzvedávání dětí z ŠD:

Žádáte-li dítě vyzvednout v jiné době, která je uvedena v Zápisním listu, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám. Další možností je poslání zprávy prostřednictvím portálu www.skolaonline.cz

Žák nebude propuštěn sám prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky !!!

Pozdní odchody z ŠD:

Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává v školní družině i po skončení jejího provozu (tj. po 17:30 h.), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Do družiny doporučuji :

– papírový ručník, utěrky

– oblečení do herny a na vycházky (popř. i starší obuv) v pevné tašce

– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek

– dětské nůžky a lepidlo (stačí jako součást vybavení do školy)

– čip na oběd na šňůrce (čipy zůstávají v ŠD)

– 1 krabici papírových kapesníčků

 

Do družiny nedoporučuji:

– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – pouze na vlastní zodpovědnost !

 

Zájmová činnost školy:

Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost. V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich děti přihlásily

Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne v oddělení ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět.  Starší děti mohou po domluvě s lektorkou a vychovatelkou odcházet z oddělení na zájmovou činnost samy. V době pobytu dětí mimo budovu školy (vycházek) se děti vrací do herny ŠD.

Odhláška z ŠD:

Pokud je dítě nemocné, můžete je odhlásit z ŠD prostřednictvím:

 • e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
 • telefonicky na č. 222 719 321
 • mail: klonova@lupacovka.cz

Poznámka:

Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.

Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.

Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok !

 • Poslední odhlášku obědu bude možné učinit do čtvrtku 23. 6. 2022.
 • Od 24. 6. do 30. 6. 2022 se vaří jedno menu.
 • Výdej obědů: 24. – 29. 6. 11:40 – 13:15 hodin, 30. 6. 9:00 – 11:00 hodin
 • V případě náhlé nemoci je možné vyzvednout si oběd v jídlonosiči (vlastní škola). Tuto skutečnost je potřeba nahlásit do 8:00 hodin ráno telefonicky (777 477 984) či emailem (hola@lupacovka.cz). Doba výdeje jídlonosičů: 12:00 – 12:30 hodin.

 

Holá, vedoucí ŠJ

Přeplatky za stravné za školní rok 2021/22                

 

Přeplatky za školní rok 2021/22 se budou vracet na konci září 2022.

Pokud přeplatek nechcete vrátit a použijete ho na stravné na školní rok 2022/23, prosím sdělte mi tuto informaci telefonicky (777 477 984) nebo na e-mail hola@lupacovka.cz do 30.6. 2022. Taktéž Vás prosím o nahlášení případné změny účtu, na který chcete přeplatek vrátit.

 

Děkuji za pochopení, Holá.

Od 1. 9. 2022 je cena oběda stanovena takto:

 

Strávníci 7 – 10 let …………… 28,- Kč …………… 560,- Kč měsíčně

Strávníci 11 – 14 let ……….…. 29,- Kč ……………  580,- Kč měsíčně

Strávníci 15 a více let ……..…  30,- Kč …………… 600,- Kč měsíčně

 

Stravné se platí na účet školní jídelny: 35-2000786399/0800.

Variabilní symbol: datum narození strávníka ve tvaru den měsíc rok bez mezer a znaků

(např. 5. září 2010 = 05092010).

Prosím Vás, zařiďte si trvalý příkaz na výše uvedenou měsíční částku a první platbu proveďte v srpnu.

Přihlášky ke stravování pro budoucí prvňáčky budou předány na schůzce dne  8. 6. 2022 od 15.00 hodin. Zákonní zástupci, kteří se této schůzky nezúčastní, si přihlášku ke stravování mohou vyzvednout v kanceláři ŠJ nebo na vrátnici školy.

Zároveň je  potřeba zakoupit čip na obědy za cenu 29,- Kč, aby si Vaše dítě mohlo volit mezi dvěma menu. Tento čip bude možné zakoupit v kanceláři ŠJ již od pondělí 29. 8. 2022 u pí Holé, Markové v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Je také možné místo čipu používat „Lítačku“, kterou je potřeba zaktivovat v kanceláři ŠJ (aktivace možná od 2. 9. 2022).

Žáci nově nastupující do naší školy si mohou přihlášku a čip vyřídit sami taktéž v kanceláři ŠJ již od 29. 8. 2022 ve stejném čase, nebo si mohou přihlášku vyzvednout na vrátnici školy.

Ti, kteří si nestihnou vyzvednout přihlášku a zaplatit čip do 31. 8. 2022, mají možnost toto vyřídit dne 1. 9. 2022 v čase od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři ŠJ.

Další informace na telef.: 777 477 984 (Holá, Marková), 222 715 691/ linka 107,

email: hola@lupacovka.cz.

 

Holá Miloslava

vedoucí ŠJ

kuchyně

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy,

 

s účinností od 1. 9. 2022 budeme navyšovat cenu  oběda o 3 Kč. Důvodem je rapidní zdražení potravin na trhu. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2022:   

         7-10 let ………….. 28,- Kč/oběd

         11-14 let…………. 29,- Kč/oběd

      15 a více let ……… 30,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

7-10 let          (20 obědů) …….. 560,- Kč

11-14 let        (20 obědů) …….. 580,- Kč

15 a více        (20 obědů) …….. 600,-

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)

Ve středu 6. dubna 2022 navštívily děti z pěti oddělení školní družiny kino Cinema City Flora.
Po hlasování si většina vybrala animovaný koprodukční film Německo – Velká Británie – Příšerákovi 2, režiséra Holgera Tappeho.
Jsem přesvědčena, že tímto výběrem nebyl nikdo zklamán. 80 dětí odcházelo z promítání filmu s krásnými zážitky, které dokáže zprostředkovat jen plátno.

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 14. 3. 2022

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

 1. Před vstupem do jídelny si strávníci mají možnost vydezinfikovat ruce.
 2. Strávníci uchopí tác, odčipují si, odeberou oběd a postupují podél pojezdů. Vezmou si příbor, nápoj, polévku, salát či ovoce a jdou se usadit ke stolu.
 3. Přídavky jídel jsou povoleny.
 4. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
 5. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, je zde však možnost první den neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) si oběd vyzvednout  (menubox vydává školní jídelna) ve vrátnici školy v době od 12.00 do 12.30 hodin.

Znovu je možné přijít na ochutnávku oběda do školní jídelny v témže časovém rozmezí.

Vyzvednutí oběda či ochutnávku je třeba nahlásit do 8.00  ráno příslušného dne na telefonním čísle: 777 477 984, či na email: hola@lupacovka.cz.

Odhlášení oběda je možné do 8.00 hod.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 14. 3. 2022

 

Vážení rodiče, milé děti,

moc nás mrzí, že se nám ani letos nepodařilo uspořádat tradiční předvánoční jarmark.
I přes toto omezení Vám děti z deseti oddělení ŠD vyrobily a předaly krásné vánoční ozdoby, dekorace a dárky, za které jsme od Vás obdrželi peněžitý dar
v celkové hodnotě 8.571,- Kč
Tuto částku jsme předali na dobročinné účely Nadaci DOBRÝ ANDĚL .
Mnohokrát děkujeme, vážíme si Vaší podpory a štědrosti.
Je úžasné, že v této nelehké době myslíte na nejpotřebnější.
Děkujeme !

Vážení rodiče, milé děti,
již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní akce – sběr pro útulek opuštěných pejsků ” Voříškov”
V sobotu 11.12.2021 bylo odvezeno do útulku Voříškov auto plné dárků pro opuštěné kočičky a pejsky.
Těm z vás, kteří donesli zvířátkům dárky mnohokrát děkujeme !
Jste skvělí !!!
Pro Ty, kteří by rádi dodatečně přispěli je tu transparentní účet útulku: 2701084234/2010
Děkujeme a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022 !!!

Děti z 3.B a 4.C mají v letošním školním roce družinové oddělení v prostorách knihovny.
Během měsíce října a listopadu si místnost vyzdobily vlastnoručně vyrobenými ozdůbkami a dekoracemi z nejrůznějších materiálů.
Povedlo se jim to, co říkáte?