Již šestým rokem probíhá v ZŠ Lupáčova sběr víček pro postiženou Natálku, který zaštiťuje školní družina. V letošním školním roce se do sběru zapojily všechny třídy prvního stupně. Z výtěžku za odevzdaná víčka mohou rodiče Natálky přispět na různé pomocné zdravotní prostředky a rehabilitaci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Děkujeme všem, kteří nám se sběrem víček pomáhají a nejsou lhostejní.
Za první pololetí jsme předali rodině Kuchyňkových 8 plných pytlů víček.
Věříme, že tento potřebný charitativní počin bude i nadále pokračovat.
Děkujeme.
Za ŠD Hana Šípová.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 120 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem, že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás přivítáme na zápisech do 1. ročníku, které se konají 14. a 15. dubna 2020.

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se školní chodby ZŠ Lupáčova proměnily v jedno velké tržiště s tím nejvzácnějším zbožím – vánočními dárky a dekoracemi, které v hodinách výtvarné výchovy, světa práce, ve školní družině, zájmových kroužcích či doma vlastníma rukama vytvořily děti společně s paními učitelkami a vychovatelkami nebo s rodiči. Do příprav se zapojily všechny třídy prvního a dvě třídy druhého stupně i školní družina. Improvizované stánky děti vyzdobily ubrusy a reklamami, k výrobkům vyrobily ceníky a úderem 15. hodiny se z nich na celé odpoledne stali drobní podnikatelé. K příjemné atmosféře jarmarku přispělo i několik muzikantů a drobné občerstvení pro zákazníky i prodejce. Zájem o vystavené zboží, tudíž i výdělek, byl veliký, a tak se vánoční jarmark stal nejen zajímavou společenskou akcí, ale též příležitostí ke zdokonalení v matematice a k posílení finanční gramotnosti. Je potěšitelné, že část tržby věnují jednotlivé třídy po vzájemné dohodě na charitativní účely. Děkujeme Unii rodičů, pedagogům, rodičům a žákům za přípravu a organizaci, veřejnosti za zájem o aktivity školy a za podporu.

ŠD – zájmová aktivita – pro školní rok 2019/2020

ŠD nabízí zdarma dětem v rámci své činnosti specifickou zájmovou aktivitu. Ta rozšíří možnosti kvalitního využití volného času našich žáků.

Žáci se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD.

Součástí školy a ŠD je

Knihovna a mediální centrum

Bc.  Haislová Klára

Pondělí – čtvrtek: 12:40 – 15:30, pátek: 12:20 – 14:00

Školní knihovna je pro žáky z I. a II. stupně a slouží jako studovna. Dále školní knihovnu využívají děti ze školní družiny, které tady tráví svůj volný čas. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na pěti počítačích k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup (veřejné produkce, besedy apod.), nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

 

Čtenářský kroužek

Barkai Gabriela

Pondělí – od 14:05 – 15:35

Vhodné pro žáky  3. – 5. tříd

Četba dobré literatury je jemnou, avšak silnou „masáží“ mozku.

Při četbě se dětem rozšíří slovní zásoba, zlepší se pravopis a vyjadřovací schopnosti, bude se dětem

lépe učit i v jiných předmětech – pochopí lépe text.

Pokud máš kladný vztah ke čtení a knihám, máš zájem o společné sdílení čtenářských zážitků a zájem o rozvíjení se vlastního čtení, tato aktivita je to pravé pro tebe.

Náplní bude:

– vést žáky k pozitivnímu vztahu ke knize (kniha je můj kamarád)

– motivace žáků ke čtení

– společné povídání o knihách

– možnost vlastního výběru knih různého zaměření moje oblíbená kniha, knihy z

čtenářského deníku, časopisy, komiksy, encyklopedie, atlasy…

– rozvoj tichého i hlasitého čtení – vyjádření kresbou, pantomima, poslech audioknihy

– možnost napsání vlastní povídky – návštěva místní knihovny

 

Míčové sporty v ŠD

Šípová Hana

Od září 2019 se naše škola se zapojila do projektu „SPORTUJ VE ŠKOLE“, který díky Asociaci školních sportovních klubů ČR rozhýbává děti ve školních družinách po celé ČR.

Úterý: 14:00 – 14:45

Tělocvična školy, pro žáky 1. tříd

Úterý: 14:45 – 15:30

Tělocvična školy, pro žáky 3.tříd

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry. Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.

Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj.

Děti se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.

 

Deskové hry

Mgr. Saturková Anna

Středa : 15:00 – 16:30

Pro žáky 1.-5.tříd

Hry mají pro děti v každém věku jiný význam. Pro mladší žáky jsou hlavně zábavnou cestou, jak se naučit dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo myslet kreativně, rozvíjí schopnosti soustředění, sebeovládání nebo umění řešit problémy, Deskové hry mají řadu dalších benefitů – děti si při nich osvojují plánování a učí se přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, rozvíjí kreativitu, logické myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, ale také učí vzájemné komunikaci a respektu. Není to jen koníček a zábavu, je to škola hrou. Děti se naučí hry logické, stolní, karetní, strategické a další.

 

Prevence sociálně-patologických jevů
Blanka Jeřábková
Pondělí 14:00 – 15.00 uč. 53

 

Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD, 2x za měsíc proběhne workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

 

Hry s míčem

Od září 2019 se naše škola se zapojila do projektu „SPORTUJ VE ŠKOLE“, který díky Asociaci školních sportovních klubů ČR rozhýbává děti ve školních družinách po celé ČR.

Vilma Abrahámová
Pátek: 14:00 – 15:00 – tělocvična školy

pro žáky ŠD

Míčové sporty patří mezi nejoblíbenější sporty. Rozpohybujme proto také naše děti skvělými a atraktivními míčovými hrami, jakými jsou například vybíjená, házená, miniházená, kopaná. Děti se naučí základům těchto úžasných míčových her, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu a spolupracovat. Děti by se měly naučit vše o práci s míčem: driblování, házení a chytání, ale hlavně umět s míčem správně běhat a ovládat ho.

Do lekcí míčových her zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

Karty do automatu Happysnack

 

Žáci 1. tříd  dostanou nové karty do automatu Happysnack v pátek 6.9. 2019

společně s informačním letáčkem s návodem na dobití. Karty platí od 1.9. 2019

do 30.11. 2020.

Veškeré informace naleznete na www.happysnack.cz .

 

Stávající karty mají platnost pouze do    30.11. 2019 !!!    Platnost těchto karet lze prodloužit dobitím kreditu v minimální výši 10,- Kč do 30.11. 2019.   

 

Nové karty  jsou k dispozici v kanceláři šj u  p. Vacíkové.               

Školní družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka : klonova@lupacovka.cz,
telefon – vrátnice 222 719 321

Školní družina je v provozu :

Ranní služba : 6:30 – 7:40
Je to oddělení ŠD v přízemí školy. V 7:40 h jsou děti odvedeny p. vychovatelkou do jednotlivých tříd.

Odpolední služba: 11:30 – 17:30

Platba školní družiny :

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.
Úhrada je 210,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.
Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800
Variabilní symbol : datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)
Specifický symbol: 4444

možnost plateb:
celoročně : 2.100,- Kč

2 x ročně : v období IX. – XII. měsíc: 840,- Kč
v období I. – VI. měsíc: 1.260,- Kč

měsíčně :– trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září
2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20.5.2020

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.   

 

Obědy , čipové karty, karty na mléko : 

veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá, nebo Vacíková na tel. čísle 777 477 984, mail – hola@lupacovka.cz

Aktuálně ze školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Jídelníček

Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800

  • variabilní symbol – datum narození dítěte
    -příklad:(15062003 nar.15.6.2003 )
  • uvádějte vždy jméno strávníka
  • platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
  • hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,- Kč / za 1 čip.

Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno
• telefonicky – mobil 777 477 984 či SMS, pevná – 222 719 321
• e-mail – hola@lupacovka.cz
• e-jidelna – https://www.lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

 

Režim ve ŠD :

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.
– kontrola přítomnosti
– 11:45 – 12:15 h.– společný odchod do jídelny na oběd
– oběd a čipování karet a čipů ( výběr jídla )
– 12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání ( relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci )
– 14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
– 15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

Odchod ze školní družiny :

Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin
15:30 – 17:30 hodin

V době od 14:00 – 15:30 probíhá hlavní činnost, pobyt venku.

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v
zápisním lístku:

Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.

Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce kdo jej vyzvedá, ta provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá.
( Tato akce chvíli trvá, mějte strpení).

Mimořádné vyzvedávání dětí ze ŠD:

Žádáte-li dítě vyzvednout v době 14:00 – 15:30 hodin, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek, datum a podpis rodiče, či zákonného zástupce.

Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!

Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále, ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.

Pokud požadujete samostatný odchod syna – dcery mimořádně, žádost musíte předat vychovatelce v písemné podobě na samostatném lístku, kde je uvedeno: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám.

Žák nebude propuštěn sám na žádost mailem, nebo telefonicky !!!

Pozdní odchody ze ŠD:

Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává ve školní družině i po skončení jejího provozu ( tj. po 17:30 h. ), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Do družiny doporučuji :
– podepsaný ručník
– oblečení do herny a na vycházky ( popř. i starší obuv ) v pevné tašce
– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
– dětské nůžky a lepidlo ( stačí jako součást vybavení do školy )
– čip na oběd ( nebo opencard ) na šňůrce (čipy zůstávají ve ŠD)
– 1 krabici papírových kapesníčků

Do družiny nedoporučuji:
– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – na vlastní zodpovědnost !

 

Zájmová činnost školy:

Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost.

V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní.
Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne ve ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět do ŠD, nebo herny.
( společná družina, kam děti docházejí, pokud je jejich oddělení na vycházce, nebo skončila – li pracovní doba vychovatelky).

Školní družina – zájmová aktivita:
Kurzy budou probíhat od měsíce října 2019 – do května 2020 a jsou zdarma v rámci volnočasové aktivity ŠD – seznam bude vyvěšen v průběhu prvního týdne září 2019
Žáci se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD.

Odhláška ze ŠD:

Pokud je dítě nemocno, můžete je odhlásit ze ŠD prostřednictvím:
• e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
• telefonicky na č. 222 719 321
• mail: klonova@lupacovka.cz

Informace o odchodu ze ŠD:

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem ze ŠD
( např. na jiný mimoškolní kroužek ),
do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!

 

Poznámka:

Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.
Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.
Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Vážení rodiče, přejeme vám i vaším dětem úspěšný školní rok !

Ve čtvrtek 25. 4. jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu – v doprovodu koordinátora sítě škol přidružených k UNESCO z České republiky pana Petra Čápa k nám zavítala paní Ann Beatty, národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO ve Velké Británii. Protože je naše škola již několik let členem tohoto významného sdružení, jsme rádi, že si ke sdílení zkušeností vybrali právě ZŠ Lupáčova. Vzácnou návštěvu jsme provedli školní budovou, nechali ji nahlédnout do výuky dvou skupin angličtiny v 8. ročníku a poté jsme jí představili všechny projekty a další aktivity, jimiž naplňujeme status školy přidružené ke školám UNESCO. V závěru setkání jsme hovořili o tématech, která mají být do mezinárodních aktivit škol začleněna v tomto školním roce.