V rámci školní družiny jsme se vydali ve středu 22. září na promítání animovaného filmu “Ainbo: Hrdinka pralesa”.
Děj filmu děti vtáhl do života hlavní hrdinky Ainbo, která žije uprostřed amazonské džungle. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy…..Režisér José Zelada natočil příběh hrdinky pralesa na počest své maminky, která vyrostla v malé vesničce uprostřed Amazonie stejně jako Ainbo.
175 dětí odcházelo z promítání filmu s krásnými zážitky, které dokáže zprostředkovat jen plátno…..

děti

ŠD nabízí dětem v rámci své činnosti zájmové aktivity. Ty ku prospěchu všech rozšíří možnosti kvalitního využití volného času žáků.
Děti se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD do 27. 9. 2021 prostřednictvím vyplněné přihlášky.

Kurzy budou probíhat od 4. října 2021 – do konce května 2022

Dětská jóga
Vilma Abrahámová
Pátek: 13:00 – 14:00 hodin – tělocvična školy – pro děti prvních a druhých tříd

Jóga oslovuje tělo i duši, působí v komplexním smyslu na dítě i jeho okolí. Přináší s sebou mnohem více než jenom zábavu, pomáhá dětem stát se ohebnějšími a silnějšími. Ulehčuje jim udržet pozornost ve vyučování. Naučí je správně dýchat a ovládat své tělo. Jóga je dokonalou aktivitou pro děti, živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a posiluje sebevědomí, přináší dětem radost ze života.

Míčové hry
Hana Šípová
Pátek: 14:00 – 15:30 hodin – tělocvična školy – pro děti třetích a čtvrtých tříd

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry. Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.
Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.
Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj. Děti se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.

Výtvarné tvoření
Mgr. Anna Saturková
Úterý: 14:00 – 15:30 hodin – pro žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd

Cílem tvorby v ateliéru je rozvíjet kreativitu dětí, výtvarné myšlení a vkus, seznámit se s nejrůznějšími technikami, materiálem, tradicí a invencí ve výtvarném umění. Žáci si vyzkouší tyto výtvarné techniky: koláž, kreslený komiks, PC grafiku, symbolický portrét, tvorbu objektů z recyklovaného materiálu, drobné plastiky z modelovací hmoty, výrobu hraček, šperků a drobných předmětů, automatickou kresbu a malbu a mnohé další. Hotové výrobky budete moci zhlédnout na webových stránkách školy, či na výstavě ve školní galerii Lupa.

Knihovna a mediální centrum
Barkai Gabriela
Půjčování knih: je pro žáky z I. a II. stupně
Pondělí – čtvrtek: 13:00 – 14:00 hodin, pátek 12:30 – 14:00 hodin

Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na PC k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů.
Knihovna zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup.
Centrum nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

Prevence sociálně-patologických jevů – činnost bude probíhat vždy pro celé jedno oddělení ŠD. Postupně se vystřídají všechny první a druhé ročníky v rámci své hlavní činnosti
Blanka Jeřábková
Pondělí 14:00 – 15.00 uč. 54

Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD, 2x za měsíc proběhne workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si žáci budou povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně platný od 1. 9. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně.

Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!

  1. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
  2. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.
  3. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

  1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky. Oběd je možné do 8.00 hod. odhlásit jako v běžném provozu.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 20. 8. 2021

 

Připomínám, že od 1. 9. 2021 dochází k navýšení ceny obědů.

 

Upravte si prosím trvalé příkazy k platbě:

7 – 10 let ………. (25,-)………. 500,- Kč

11 – 14 let ………. (26,-)……….520,- Kč

15  a více let ……… (27,-)……… 540,- Kč

 

Platbu pro září uhraďte do 25. 8. 2021.

 

Děkuji

Holá

 

Ve středu 1. 9. 2021  v době od 16:30 do 18:30 hodin je možné zakoupit čip na obědy (29,- Kč) v kanceláři vedoucí školní jídelny v přízemí vedle vrátnice. Čipy budou dětem přiděleny do školní družiny v pátek 3. 9. 2021. Do pátku 3. 9. bude oběd prvňáčkům vydán bez čipu.

Přihlášky ke stravování a další potřebné informace o stravování budete mít k dispozici na třídní schůzce u svého třídního učitele. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat do kanceláře školní jídelny v přízemí školy po třídní schůzce (do 18:30 hodin), anebo do pátku 3.9. 2021 v době od 7:00 do 14:00 hodin.

 

Děkuji.

 

Holá

Vážení zákonní zástupci žáků, zástupci zřizovatele školy, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci,

slavnostním předáním závěrečných vysvědčení našim žákům jsme v ZŠ Lupáčova 30. června zakončili školní rok 2020/2021. Jeho průběh byl do velké míry poznamenán světovou pandemií Covid 19, která zasáhla i do druhého pololetí roku předešlého. Ve škole jsme se společně setkávali od začátku školního roku pouze několik týdnů. Od poloviny října probíhala výuka distanční formou a v květnu se žáci vrátili zpět k výuce prezenční.  S těmito organizačními změnami souviselo mnoho mimořádných opatření, která významně ovlivnila provoz školy a naši práci.

V této souvislosti Vám děkujeme za vynikající spolupráci, důvěru, pomoc a podporu, která umožnila zachovat našim žákům kvalitní vzdělávání i v tak komplikovaných podmínkách, které uplynulý školní rok přinesl.

Přejeme Vám klidné a příjemně prožité léto. Těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2021/2022.

Vedení školy

 

Ve čtvrtek 10.června 2021 se vydalo oddělení vychovatelky Hany Šípové na Dětské dopravní hřiště Prahy 3 v Jilmové ulici.
Účastníci se seznámili se základními pravidly dopravní výchovy, mohli si vyzkoušet simulovaný dopravní provoz na silnici, Orientovali se na křižovatce, dodržovali pravidla platící pro chodce.
Výlet byl nejen poučný, ale i zábavný.