závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2021/2022, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 17. 9. 2021. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje –>DDM ULITA v ZŠ Lupáčova<–, prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže, přihlašování bude spuštěno 1. 6. 2021:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova (E.K.)

–>první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, čtvrtek 15:30 – 16:30<–

–>druhá skupina: pondělí 15:30 – 16:30, čtvrtek 14:30 – 15:30<–

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.) Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

–>Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova<–, (L. K.)  Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 14:00 – 15:00

–>Kurz anglického jazyka<– zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Přihlášení do volnočasového kurzu angličtiny na rok 2021/2022: Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3 – pro žáky Prahy 3 jsou zdarma, případně za dobrovolný příspěvek, tak abychom mohli kurzy nabídnout, co největšímu počtu dětí. Každá lekce trvá 60 min. Předpokládá se 70% účast, případně včasná a odůvodněná omluva z účasti na kurzu. Při nedodržení podmínek se účastníci/jejich zákonní zástupci zavazují uhradit kurzovné až do výše 2 000 Kč. Výuka v kurzu probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2020/2021, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: út 13:15 – 14:15, čt 13:45 – 14:45

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika

KROUŽKY ICT

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník<– – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

–>Polytechnický klub pro 2. stupeň<– – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

–>Psaní všemi deseti a typografie<– – M. Fejtková –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

–>Hra na kytaru<– – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová

–>Výrazový tanec<– – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15

–>Výrazový tanec<– – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45

Dramatický kroužek

–>Flétna<–: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, úterý 12:30 – 14:15

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

–>Šachový klub<– – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

–>Florbal pro 1. až 3. ročník<– – J. Šerf – úterý 14:50 – 15:50

–>Florbal pro 4. až 7. ročník<– – J. Šerf – pondělí 15:45 – 16:45

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodina proběhne v úterý 5. 10. 2021 a ve středu 6. 10. 2021; poslední hodina proběhne v úterý 17. 5. 2022 a ve středu 25. 5. 2022

Sportovně pohybový kroužek pro 3. – 5. ročník – K. Orlíková

–>Badminton 1<– – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova, středa 15:00 – 16:00

–>Badminton 2<– – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 17:00 – 18:00

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<–

Kurz: plavecký výcvik pro děti ZŠ Lupáčova
Délka kurzu: I. pololetí 2021/2022; Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00; Zahájení: 23 9. 2021; Ukončení 27. 1. 2022; Počet lekcí: 17; Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 2 550 Kč
Podrobné informace
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.
Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.

S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky: Kurzovné se nevrací. Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2020/2021 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře. Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 20 dětí.

Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

–>Inline bruslení<– – lekce 23. 9. 2021 – 11. 11. 2021, 1120 Kč/7 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 16:45, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 30. 9. 2021 – 27. 1. 2022. 2100 Kč za pololetí.

Minibasketbal Sokol Žižkov – UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ŽE ORGANIZÁTOR JIŽ NEBUDE ZAJIŠŤOVAT VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V DRUŽINĚ A PŘIVÁDĚNÍ ŽÁKŮ ZPĚT DO DRUŽINY. 

  1. Přípravka basketbalu Sokola Žižkovbude ve školním roce 2020-21 probíhat v žižkovské sokolovně Koněvova 19, Praha 3 ve dnech
    Úterý 16.00 – 17.30
    Čtvrtek 15.30 – 17.00
    Do přípravky přijímáme chlapce 8-11 let, výjimky možné po dohodě s trenéry nebo se mnou. Děti budou již v tomto roce hrát basketbal pro nejmenší – pražský pohár soutěž 3 na 3 na jeden koš. Cena je 1200.- Kč za pololetí. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození dítěte. Začátek cvičení bude druhý týden v září, tj. poprvé v úterý 8.9.2020 Případné dotazy na mail jcivin@cbox.cz nebo na telefon 606 631 823.
  2. Pro děti z první a druhé třídy pořádáme všeobecnou sportovní přípravu s pokračováním v následných letech v přípravce basketbalu. Toto cvičení navazující na naše cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí bude zaměřeno na zvyšování pohybové gramotnosti dětí, ovládání míče, bude obsahovat i gymnastické a herní prvky.Cena je 1200.- Kč za pololetí. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození dítěte. Začátek cvičení bude v pondělí 7. 9. 2020 a bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin v žižkovské sokolovně, Koněvova 19, Praha 3. Vedoucí cvičení bude trenérka Monika, vaše případné dotazy směřujte na její telefon 773 562 092.

Těšíme se na zapojení vašich dětí do sportování!

PŘIHLÁŠKY NA KROUŽEK BASKETBALU PROSÍM POSÍLEJTE NA MAIL  jcivin@cbox.cz A UVEĎTE JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ DÍTĚTE.

Ing. Jaroslav Civín,

oddíl basketbalu TJ Sokol Žižkov

tel. 606 631 823, sekretariát TJ tel. 608 333 118

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky
Rádi bychom Vás ujistili, že všechny kroužky v DDM Ulita a na základní škole Lupáčova jsou připravené k zahájení. Pokud nastane jakákoliv změna v pořádání těchto kroužků, bude jakýmkoliv způsobem omezena činnost DDM Ulity, jsme připraveni vracet poplatky.
Děkujeme DDM Ulita

 

Milí zájemci o francouzštinu, vzhledem k mému rozvrhu bude kroužek v tomto  školním roce v PONDĚLÍ od 13:15 do 14:15 v učebně francouzštiny č. 95. V případě velkého zájmu je možné přidat hodinu pro další skupinu ve čtvrtek od 14:15 do 15:15 (min. počet dětí v obou skupinách je 10).

Na kroužku budeme pracovat s učebnicí Le français entre nous 1 (nakladatelství FRAUS, staré vydání), děti budou potřebovat také jeden linkovaný sešit formátu A4, kam si budou vlepovat materiály z hodin.

Cílem kroužku je, aby se žáci seznámili nejen s francouzštinou, ale i reáliemi. Nedílnou součástí kroužku je také ochutnávka palačinek a hraní pétanque.

Papírové přihlášky dostanou děti během prvního školního týdne. V případě doplňujících dotazů mě neváhejte kontaktovat na mailu braunova@lupacovka.cz

Těším se na vás! À bientôt!

 

děti

Dne 13. 12. 2019 navštívili žáci – členové Klubu nadaných dětí Fakultu biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně. V mikroskopické laboratoři děti provedly vlastní preparaci vzorku, v laboratoři kontaktních čoček si vyzkoušely, jaká je práce očních lékařů. V laboratoři JIP (jednotka intenzivní péče) se dětem podařilo “rozdýchat” umělého pacienta.

děti a mikroskop umělý pacient

děti

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka.

Kroužek se v letošním roce koná 1x týdně 60 minut a to v úterý od 13.15. do 14.15 v učebně francouzštiny (č. 95, 3. patro)

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Cílem je seznámit žáky nejen s jazykem, ale i kulturou Francie. Na kroužku hrajeme různé jazykové hry, posloucháme písničky a děláme tematicky zaměřené projekty. Žáci se naučí základní pozdravy, zvládnou se představit, dozví se různé zajímavosti a získají slovní zásobu k daným tématům (abeceda, čísla, roční období, měsíce, rodina, zvířata a další).

Nedílnou součástí kroužku se také stala ochutnávka palačinek, která je u dětí velmi oblíbená. V posledních letech jsme také přidali hraní hry pétanque v nedalekém parku.

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Budu se těšit, že si vaše děti vyberou tento krásný jazyk, kterým se domluví na čtyřech kontinentech a který je oficiálním jazykem mnoha mezinárodních institucí (OSN, UNESCO, Evropská Unie, Mezinárodní olympijský výbor atd.).

V případě dotazů ohledně kroužku mi prosím napište na adresu: braunova@lupacovka.cz

Sešitkniha

 

Vážení rodiče,

vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti pana učitele Šerfa dochází od 1. 4. 2019 ke změně lektorů kroužků florbalu a badmintonu.

badminton: pondělí 17:00 – 18:00 – Z. Klonová: klonova@lupacovka.cz

florbal pro 4. – 7. ročník: pondělí 15:45 – 16:45 – H. Šípová: sipova@lupacovka.cz

florbal pro 1. – 3. ročník: úterý 14:45 – 15:45 – J. Průšek: prusek@lupacovka.cz

Hodiny zájmových útvarů, které nebudou realizovány do 31. 5., kdy se činnost kroužků každoročně uzavírá, budou nahrazeny v měsíci červnu.

Děkujeme za pochopení.

 

I ve 2. pololetí pokračuje kroužek českého jazyka pro cizince, který, díky projektu hl. m. Prahy: Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka, již nebude zpoplatněn. Kroužek nabízíme i žákům – cizincům, kteří navštěvují jinou základní školu v Praze 3. Termín kroužku je úterý 13:15 – 14:00 a 14:15 – 15:00. Pokračujeme již 5. února 2019. Kroužek povede paní učitelka Mgr. Helena Ullrichová (ullrichova@lupacovka.cz). Prosíme zájemce, aby nás pro další informace a přihlášení se do kroužku kontaktovali na emailu kopecky@lupacovka.cz a tel.:  222 715 691, 777 478 655.