závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2021/2022, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 17. 9. 2021. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje –>DDM ULITA v ZŠ Lupáčova<–, prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže, přihlašování bude spuštěno 1. 6. 2021:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova<– (E.K.)

první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, středa 15:30 – 16:30<–

druhá skupina: pondělí 15:30 – 16:30, středa 14:30 – 15:30<–

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.)

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 15:00 – 16:00

Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (L. K.)  Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 14:00 – 15:00

–>Kurz anglického jazyka<– zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Přihlášení do volnočasového kurzu angličtiny na rok 2021/2022: Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3 – pro žáky Prahy 3 jsou zdarma, případně za dobrovolný příspěvek, tak abychom mohli kurzy nabídnout, co největšímu počtu dětí. Každá lekce trvá 60 min. Předpokládá se 70% účast, případně včasná a odůvodněná omluva z účasti na kurzu. Při nedodržení podmínek se účastníci/jejich zákonní zástupci zavazují uhradit kurzovné až do výše 2 000 Kč. Výuka v kurzu probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2020/2021, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: út 13:15 – 14:15, čt 13:45 – 14:45

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: čt 14:15 – 15:15

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: čtvrtek 14:00 – 16:00

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk – čtvrtek 14:00 – 15:00

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika

Japonský kroužek – od 4. do 9. ročníku

termín: úterý 14:15 – 15:15

Kroužek pro děti, kteří si chtějí osvojit základy japonštiny a naučit se o japonské kultuře něco, co se na hodinách zeměpisu nedozví. Řekneme si nejen něco o japonském písmu a jak vzniklo, ale vyzkoušíme si třeba kaligrafii, čajový obřad, naučíme se kreslit animované postavičky, povíme si, jak vlastně vypadalo úplně první anime a vymyslíme si svou vlastní mangu.

KROUŽKY ICT

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

Psaní všemi deseti a typografie – M. Fejtková –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová

Hra na kytaru – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – stále volná místa – přihláška –>ZDE<–

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15, lenka.krenk@seznam.cz

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45, lenka.krenk@seznam.cz

Dramatický kroužek – Divadelní ateliér – DDM ULITA – DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Aby se k na kroužek bezpečně dostali, je možné je před školou vyzvedávat v rámci služby Na kroužky s Ulitou – U Klub, pokud se přihlásí minimálně 4 děti na každý den, budou pro ně jezdit i do ZŠ Lupáčova.

–>Flétna<–: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, úterý 12:30 – 14:15

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ

Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova zahájí svou pravidelnou činnost v úterý 13. 9. 2021. Schůzky budou probíhat následovně: 1.+2. třída 13.00-14.00, 3.třída + vyšší ročníky 14.00-15.00. Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail vedoucí klubu pí Kateřině Židů – ziduk@volny.cz.

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf – úterý 14:50 – 15:50

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf – pondělí 15:45 – 16:45

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodina proběhne v úterý 5. 10. 2021 a ve středu 6. 10. 2021; poslední hodina proběhne v úterý 17. 5. 2022 a ve středu 25. 5. 2022

Sportovně pohybový kroužek pro 3. – 5. ročník – K. Orlíková

–>Badminton 1<– – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova, středa 15:00 – 16:00

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 17:00 – 18:00

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<–

KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA, KONTAKTUJTE ORGANIZÁTORA (VIZ NÍŽE)

Kurz: plavecký výcvik pro děti ZŠ Lupáčova
Délka kurzu: I. pololetí 2021/2022; Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00; Zahájení: 23 9. 2021; Ukončení 27. 1. 2022; Počet lekcí: 17; Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 2 550 Kč
Podrobné informace
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.
Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.

S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky: Kurzovné se nevrací. Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2020/2021 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře. Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 20 dětí.

Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

–>Inline bruslení<– – lekce 23. 9. 2021 – 11. 11. 2021, 1120 Kč/7 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 16:45, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 30. 9. 2021 – 27. 1. 2022. 2100 Kč za pololetí.

 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky
Rádi bychom Vás ujistili, že všechny kroužky v DDM Ulita a na základní škole Lupáčova jsou připravené k zahájení. Pokud nastane jakákoliv změna v pořádání těchto kroužků, bude jakýmkoliv způsobem omezena činnost DDM Ulity, jsme připraveni vracet poplatky.
Děkujeme DDM Ulita

 

Milí zájemci o francouzštinu, vzhledem k mému rozvrhu bude kroužek v tomto  školním roce v PONDĚLÍ od 13:15 do 14:15 v učebně francouzštiny č. 95. V případě velkého zájmu je možné přidat hodinu pro další skupinu ve čtvrtek od 14:15 do 15:15 (min. počet dětí v obou skupinách je 10).

Na kroužku budeme pracovat s učebnicí Le français entre nous 1 (nakladatelství FRAUS, staré vydání), děti budou potřebovat také jeden linkovaný sešit formátu A4, kam si budou vlepovat materiály z hodin.

Cílem kroužku je, aby se žáci seznámili nejen s francouzštinou, ale i reáliemi. Nedílnou součástí kroužku je také ochutnávka palačinek a hraní pétanque.

Papírové přihlášky dostanou děti během prvního školního týdne. V případě doplňujících dotazů mě neváhejte kontaktovat na mailu braunova@lupacovka.cz

Těším se na vás! À bientôt!

 

děti

Dne 13. 12. 2019 navštívili žáci – členové Klubu nadaných dětí Fakultu biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně. V mikroskopické laboratoři děti provedly vlastní preparaci vzorku, v laboratoři kontaktních čoček si vyzkoušely, jaká je práce očních lékařů. V laboratoři JIP (jednotka intenzivní péče) se dětem podařilo “rozdýchat” umělého pacienta.

děti a mikroskop umělý pacient

děti

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka.

Kroužek se v letošním roce koná 1x týdně 60 minut a to v úterý od 13.15. do 14.15 v učebně francouzštiny (č. 95, 3. patro)

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Cílem je seznámit žáky nejen s jazykem, ale i kulturou Francie. Na kroužku hrajeme různé jazykové hry, posloucháme písničky a děláme tematicky zaměřené projekty. Žáci se naučí základní pozdravy, zvládnou se představit, dozví se různé zajímavosti a získají slovní zásobu k daným tématům (abeceda, čísla, roční období, měsíce, rodina, zvířata a další).

Nedílnou součástí kroužku se také stala ochutnávka palačinek, která je u dětí velmi oblíbená. V posledních letech jsme také přidali hraní hry pétanque v nedalekém parku.

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Budu se těšit, že si vaše děti vyberou tento krásný jazyk, kterým se domluví na čtyřech kontinentech a který je oficiálním jazykem mnoha mezinárodních institucí (OSN, UNESCO, Evropská Unie, Mezinárodní olympijský výbor atd.).

V případě dotazů ohledně kroužku mi prosím napište na adresu: braunova@lupacovka.cz

Sešitkniha

 

Vážení rodiče,

vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti pana učitele Šerfa dochází od 1. 4. 2019 ke změně lektorů kroužků florbalu a badmintonu.

badminton: pondělí 17:00 – 18:00 – Z. Klonová: klonova@lupacovka.cz

florbal pro 4. – 7. ročník: pondělí 15:45 – 16:45 – H. Šípová: sipova@lupacovka.cz

florbal pro 1. – 3. ročník: úterý 14:45 – 15:45 – J. Průšek: prusek@lupacovka.cz

Hodiny zájmových útvarů, které nebudou realizovány do 31. 5., kdy se činnost kroužků každoročně uzavírá, budou nahrazeny v měsíci červnu.

Děkujeme za pochopení.

 

I ve 2. pololetí pokračuje kroužek českého jazyka pro cizince, který, díky projektu hl. m. Prahy: Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka, již nebude zpoplatněn. Kroužek nabízíme i žákům – cizincům, kteří navštěvují jinou základní školu v Praze 3. Termín kroužku je úterý 13:15 – 14:00 a 14:15 – 15:00. Pokračujeme již 5. února 2019. Kroužek povede paní učitelka Mgr. Helena Ullrichová (ullrichova@lupacovka.cz). Prosíme zájemce, aby nás pro další informace a přihlášení se do kroužku kontaktovali na emailu kopecky@lupacovka.cz a tel.:  222 715 691, 777 478 655.