Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 120 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem, že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás přivítáme na zápisech do 1. ročníku, které se konají 14. a 15. dubna 2020.

Informace školy pro jednání Rodičovské unie uvádíme ZDE.

Na dotaz týkající se umisťování žáků 5. ročníku do družiny odkazujeme na podrobné informace o Přihlašování do školní družiny ZDE.

 

 

Rodičovský Unie a Základní škola Lupáčova zvou na Společenský večer – divadelní představení, které se uskuteční dne 12. 6. 2019 od 18:00 ve Společenském sále SOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9 (doprava – tramvaj č. 1, 9, 11 – zastávka Spojovací). Vstupenky v ceně 50,- Kč lze nyní zakoupit ve vrátnici školy či na místě v den konání.

Těšíme se na Vás!

Hlásíme zdárný příjezd obou autobusů do švédského kempu. Všichni jsou lehce rozlámaní z cesty, ale jinak v pořádku a šťastní, že máme tu dlouhou cestu za sebou. Teď už nás čeká ta zábavnější část, na kterou se všichni těšíme. Jdeme se ubytovat, vybalit si a pak hurá ven skotačit. Počasí prozatím větrné a chladnější, ale my věříme, že odpoledne vykoukne sluníčko a oteplí se.

Vážení rodiče, milé děti – naši budoucí prvňáčci, zveme Vás na odpolední setkání dne 28. 5. 2019 v 15:00. Podrobnosti uvádíme  ZDE .

V příloze je uveden seznam přijatých žáků podle registračních čísel, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu. Škola postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz pžíloha níže). Z kapacitních důvodů byly přijaty děti:

  1. které mají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ Lupáčova 1/1200,
  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova.

Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce školy a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

SEZNAM PŘIJATÝCH 2019/2020

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

 

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2019/2020:

18. 3. -29. 3. 2019 mohou rodiče registrovat přihlášku k zápisu a rezervovat si den a hodinu zápisu; potřebné dokumenty naleznete ke stažení ZDE:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Evidenční údaje žáka

Zápis proběhl dne 3. 4. (středa) a 4. 4. (čtvrtek) 2019 v době od 14:00 do 18:00 hodin.

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:

– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,

která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Další informace, obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Obecná pravidla zápisu v Praze 3

Kritéria zápisu do ZŠ Lupáčova

 

Radnice MČ Praha 3 a DDM  Praha 3 Ulita zvou na letní pobyt v angličtině. Určeno přednostně pro žáky 2. stupně. Podrobnosti viz níže v příloze.

Summer Camp 2019

Dne 14. 11. se od 18:30 uskuteční v učebně č. 77 ve 2. patře informační schůzka o přijímacím řízení na střední školy pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku. Přítomna bude výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Kamila Kubrová. V příloze najdete základní informace o přijímacím řízení, které zákonní zástupci obdrží na schůzce spolu se zápisovými lístky též v papírové podobě.

prijimaci_rizeni1819

Vážení rodiče, 7. 11. 2018 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématem bude

Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu.

Pozvaným odborníkem je pan Daniel Dočekal.

Na setkání se prosím registrujte ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Dne 5. 6. 2018 se konala schůzka zástupců tříd v Rodičovské unii. Informace týkající se Klubu nadaných dětí a kontakt na lektorku uvádíme ZDE.

Informace školy naleznete ZDE.

Informace pro zájemce o přestup do 6. ročníku od školního roku 2018/2019: k dnešnímu dni (21. 5. 2018) je celková kapacita školy naplněna a nemůžeme žádostem o přestup vyhovět. Pokud dojde v souvislosti s probíhajícím správním řízením zápisu do 1. ročníku a přestupy žáků na víceletá gymnázia ke změně, budou zájemci informováni, proto prosíme o registraci zájemců u paní zástupkyně K. Kubrové na emailu kubrova@lupacovka.cz. V případě konání zařazovacího řízení uvádíme níže v příloze pravidla pro přestup.

PRAVIDLA PRO PŘESTUP