Příspěvky

Před prázdninami jsme se seznamovali s tématem masopustu: vyprávěli si o tradicích na venkově, luštili kvízy a pustili si pohádku, ale především jsme si vyrobili papírové masky zvířat na obličej.

Vyvrcholením pak bylo zapojení se do Žižkovského masopustního průvodu, se kterým jsme si prošli trasu z náměstí Jiřího z Poděbrad Ondříčkovou ulicí k naší škole. Akce se zúčastnilo 15 dětí a 8 maminek, kterýmžto moc děkuji za skvělou spolupráci. Děti jsme si tak mohly vzít po dvou za ruce (někdo měl mladšího sourozence či kočárek) a nemusely se bát, že se některé ztratí.

 

K článku připojuji také „nemasopustní” fotografie z dnešního dne – hřiště na Parukářce.

Poslední středu před Štědrým dnem jsme se šli adventně naladit do Zemědělského muzea na Letné. Akce se zúčastnilo 18 žáků. Vánoční lektorovaný program trval 90 minut. Děti se zapojily do besedy o původu Betlémů, vánočních stromků a adventních věnců. Z papíru si vyrobily malý Betlémek a vánoční ozdobu s použitím plátku z včelího vosku.

Ve zbývajícím čase jsme nahlédli do expozic Gastronomie, Myslivosti a Rybářství. Dětem se zde velmi líbilo a rády by si vše důkladně prohlédly a vyzkoušely, a proto se do Zemědělského muzea v příštím roce jistě ještě podíváme.

 

21. 2. 2019 jsme s Turistickým kroužkem podnikli pěší výlet do Národního památníku na Vítkově.

Nejprve jsme vystoupali na vyhlídkovou plošinu na střeše památníku, odkud jsme hledali a poznávali výrazná místa Prahy.

Poté následoval hlavní bod naší výpravy – edukativní program „Český lev se probouzí“. Ve Slavnostní síni (udělují se zde např. státní vyznamenání) dostaly děti od pana lektora pracovní listy a polštářky. Po úvodním výkladu s interaktivními otázkami došlo k vyplňování a vzájemné kontrole správných odpovědí (pracovalo se ve skupinkách). Nahlédli jsme do prezidentského salonku.

Pracovní listy jsme dokončili v expozici Křižovatky české a československé státnosti.
Tvoří ji pět důležitých mezníků: vznik ČSR v roce 1918, období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, jeho obnovení v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později, vznik československé federace v roce 1968 a pád komunismu v roce 1989.

Program trval 1 hod. Zabýval se mj. vznikem Československa, státními symboly, legionáři, osobnostmi československého zahraničního odboje a územní podobou První republiky.

Sami jsme pak navštívili pietní místa: Hlavní síň, Kolumbárium, Kapli padlých a hrob Neznámého vojína určené pro ostatky legionářů.
Do r. 1989 však v Hlavní síni a Kolumbáriu spočívali pouze komunističtí prezidenti a státníci.

Prošli jsme výstavou Případ Světlana (odbojová organizace vzniklá v r. 1948, tvořená především partyzány), kde děti nejvíce zaujala čtečka mikrofilmů (ale i dobové zbraně, uniformy, rádi, vysílače a dokumenty).

Sestoupili jsme do podzemních prostor s expozicí Laboratoř moci věnované Klementu Gottwaldovi a pokusu o jeho balzamování.

Děti mohly vidět mj. i poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní předměty spjaté s Janem Palachem nebo významné státní vyznamenání a řády, prezidentskou standartu, první československou ústavu.
Interiér Památníku je vyzdoben souborem mozaik Maxe Švabinského, tzv. Apotheosa vlasti, či plastikou Jana Štursy Raněný v Kapli padlých.

Závěr jsme si osladili v místní kavárně.

Přestože je program určen pro žáky 4. – 6. tříd a vystavené politické expozice osloví spíše dospělé, určitě si děti odnesly zajímavé poznatky a zážitky.

10. 1. 2019 jsme podnikli výpravu do Národního zemědělského muzea na Letné.

  Akce se zúčastnilo 14 žáků (turistický kroužek doplněn o žáky 3. A)
  Objednaná lektorovaná prohlídka v expozici Rybářství byla velmi pestrá a mnohostranně zajímavá. Nejprve u velké podsvícené mapy jihočeských rybníků seznámil p. průvodce děti se zakládáním rybníků (stavitelé, funkce, rybniční soustavy, historické náčiní). Děti si prohlédly figuríny zakladatelů, mohly si dle fotek a vystavených pomůcek porovnat historický a současný způsob budování rybníka i hospodaření na něm.
  U velkých akvárií jsme se dozvěděli zajímavosti k některým druhům ryb chovaných u nás. K vidění bylo mnoho vypreparovaných živočichů vodních ekosystémů zasazených do přirozeného prostředí. Pocit autentičnosti doplňovala zvuková kulisa.
  Výstava byla bohatá na množství dotykových interaktivních obrazovek, na kterých si děti mohly ověřit získané vědomosti.
  Vedle relaxačního koutku se skluzavkou byla možnost chytání dřevěných rybek či tvoření obrázků pomocí plastických šablon.
  Zábavu jsme si také užili při zkoušení rybářského oděvu či posezení v loďce.
  Druhou částí naší výpravy se stala expozice Gastronomie, kde měl největší úspěch „obchůdek“ se čtečkou čárových kódů a interaktivní obrazovky s recepty. Zajímavý byl rovněž test sluchových a čichových vjemů či historický vývoj kuchyní od středověku představený reálnými exponáty.
  Jako dárek dostaly děti pracovní listy, diářky pro rok 2019 a malé tužtičky.

4. 10. 2018 jsme vyrazili s turistickým kroužkem za ovečkami do sadu Třešňovka v Hrdlořezích (P 9).
(http://www.abel-ovce.cz)
Akce se zúčastnilo 15 dětí (doplněno o žáky 3.A).
Lektorka seznámila děti s chovem ovcí a koz, jejich potřebami a užitečností pro člověka.
Pomocí hry na „Mlsné ovečky“ si děti nacvičily hlídání stáda ve volné krajině. Viděly práci honáckého psa a dojení kozy.
Staly se součástí legendy O spícím pasáčkovi – vysvobodily jej tím, že mu přihnaly ztracené stádo. Vzájemně se obohatili o vyprávění ze své doby.
Jako dárek dostaly chomáčky nezpracované vlny.
Velkou radost měly děti z krmení zvířat tvrdým pečivem (donesly si) a rozdělením stáda na ovce a kozy (vymyslely si).
Ve zbylém čase děti posvačily a pohrály si na hřišti v Zeleném Městě.
Helena Poborská

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme  podnikli rozlučkovou akci s Přírodovědným kroužkem.

Zopakovali jsme si opékání buřtů na veřejném ohništi u lesu Krejcárek (pod plaveckým bazénem Pražačka). Oheň tentokrát hořel dobře, neboť počasí bylo teplé a slunečné. Oheň jsme uhasili donesenou vodou.

Pěší cestu k ohništi jsme si proložili dvěma osvěžujícími zastávkami: na psím hřišti na Parukářce a u provazové pyramidy na konci parku Vítkov. Zpět jsme jeli tramvají.

Přítomno bylo celkem 21 žáků (10 dětí z přírodovědného kroužku a 11 z 2.A)

Ve čtvrtek 10.5. 2018 jsme v rámci družiny podnikli výpravu do Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr (Kubatova 32/1; Praha 10 – Hostivař).

Akce se účastnilo 15 žáků (doplněno o zájemce převážně z 2.A).

Lektorovaný program Život v mokřadu trval 180 minut (od 13:30 do 16:30 h). Vstup stál 90,- Kč/dítě.

Děti si nejprve prohlédly farmu s domácími zvířaty.

Teoretická část proběhla v klubovně za informačním centrem. V úvodní hře se děti losem rozdělily do čtyř skupin. Každá představovala jeden druh žabek (rosničky, skokani, kuňky a ropuchy). Podle zvuků, které žáby v přírodě vydávají, se členové skupinek našli. Společně pak nakreslily na velký formát A2 svou představu mokřadu. Paní lektorka nám pověděla zajímavosti ze života žabek a podle obrázků od dětí shrnula podstatu a význam mokřadu.

Každá skupinka dostala pomůcky pro práci v terénu:

 • látkovou tašku se zápisní podložkou,
 • klíčem k určování vodních larev a lupou,
 • síťku na lov ve vodě,
 • lavórek.

Následoval přesun přes lužní les do mokřadu, který je součástí chráněného území PP Meandry Botiče. Hlavní část mokřadu tvoří bažinná olšina, rákosinová společenstva a fragmenty měkkého luhu s formací vrbin. Pohybovali jsme se po dřevěných chodnících a pozorovali kvetoucí divoké kosatce žluté či hnízdícího holuba hřivnáče.

Již z dálky nás přivítalo hlasité skřehotání kuňky ohnivé. Zastavili jsme na molu u slepého ramene (tůňky), kde proběhla nejnapínavější část naší výpravy. Děti opatrným smýkáním síťkou pod vodní hladinou lovily živočichy, které přendávaly do připravených lavórků s vodou. Následně je pozorovaly pod lupou, kreslily a pojmenovávaly (za asistence paní lektorky a klíčů). Pro podrobnější pozorování jsme měli k dispozici i dva mikroskopy.

Objevili jsme převážně larvy hmyzu: jepic, znakoplavek, vážek, chrostíků (schovaných v domečkách), potápníků, berušek vodních, vodoměrek, pakomárů, …  plže plovatku a pulce. Kromě kuňky ohnivé jsme zahlédli plavat v tůňce i užovku obojkovou.

Kolem louky s pasoucími se zvířaty jsme se přes sad a les vrátili do klubovny. Zde děti své obrázky (výsledky bádání) prezentovaly ostatním.

Na závěr jsme navštívili informační centrum a bio-obchod. Před blížící se bouřkou jsme se stihli ukrýt v MHD.

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsme s Přírodovědným kroužkem podnikli výpravu do Stanice přírodovědců DDM na Smíchově .

Zaměstnanci Stanice byli velmi příjemní (poznali jsme, že mají dobrý vztah nejen ke zvířátkům 🙂 ).
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Páni lektoři nás provedli areálem s výkladem přiměřeným dětské soustředěnosti.
Ve venkovních výbězích jsme narazili na poníky (shetlandský a velšský), kozy kamerunské, prasata  göttingenská, lamu, papoušky vlnkované  (dozvěděli se, jak pozná stáří a pohlaví),  křepelku japonskou, sovu pálenou.  Nejvíce nás překvapil vzrůstem malý klokan Bennettův, kterému z kapsy vykukoval maličký klokánek.
Ve sklenících jsme viděli subtropické a tropické rostliny, sukulenty a kaktusy, masožravé druhy, cibulovité a hlíznaté rostliny či cizokrajné bylinky. Děti si zde nakoupily rostlinky za symbolickou cenu.
Součástí skleníků jsou tropická terária a akvária. Hned u vstupu nás pobavily maličké opičky kosmani zakrslí (mají delší ocásek, než tělíčko a používají jej ke kormidlování).  Zdejší specializací jsou chovy exotických plazů: krokodýl nilský – Joe, kajman trpasličí, leguán zelený, bazilišek pruhovaný, agama vousatá, varan skvrnitý, krajty, užovka smrdutá, hroznýši. Pozor jsme si dali při prohlížení želv kajmanek, které koušou (jedna právě lovila kraba). V desítkách akvárií jsme si prohlédli obojživelníky a ryby: domácí chráněné čolky, žebrovníky waltlovi, stříkouny  lapavé (sráží hmyz proudem vody), kostlíny, piraně či pestrobarevné africké cichlidy.
Klubovnu s drobnými savci a ptáky jsme prošli v rychlosti, neboť již probíhaly odpolední kroužky. Zaujali nás činčily, fretky, osmáci, křečci, morčata, králíci a ježek bělobřichatý, … Z ptáků korela chocholatá a hlavně kakadu bílý (jeden na nás pokřikoval a druhý se rytmicky kýval).
Pozvali jsme i další zvídavé děti z družiny a zájem byl opravdu velký. Pro omezenou kapacitu lektorovaných prohlídek jsme museli i pár pozdních dohlášek odmítnout, za což se omlouváme. Doufáme, že výpravu ještě zopakujeme.
Celkem nás vyrazilo 33 dětí (5 z kroužku; 8 z 2.A; 6 z 3.B; 6 z 4.C; 8 z oddělení Soviček) a 2 paní vychovatelky (Poborská, Jeřábková).
Počasí nám přálo, sluníčko rozpustilo poslední zbytky sněhu. Bláto sice zůstalo, i přesto jsme si závěrečné hřiště v parku Sacre-Coeur užili bez úhony.

Plníme své potřeby, abychom byli:

 • šťastní a nenudili se
 • trochu si odpočinuli a uvolnili se po dopoledním vyučování
 • více se poznali a zkamarádili
 • něco nového se dozvěděli a naučili

K tomu nám pomáhají:

 • skupinové hry a soutěže ve třídě či relaxační místnosti
 • výtvarné tvoření (sluníčka z listů, začarovaná rodina, potravinová pyramida, rok v podobě stromu, vánoční ozdoby)
 • vyplňování pracovních listů
 • společné čtení
 • vycházky na vrch sv. Kříže (hřiště, hry v parku)
 • na Dušičky jsme navštívili Olšanské hřbitovy a pátrali zde po známých osobnostech

Již brzy podnikneme:

 • výlet do čokoládovny v Šestajovicích
 • vánoční návštěvu Prahy
 • přednášku o vánočních zvycích

Až pomine zima vyrazíme do:

 • skanzenu v Přerově nad Labem
 • na výlet vláčkem do Hrusic za kocourem Mikešem

Naše výtvory

Podzimní sluníčka z listí
Výživová pyramida

Začarovaná rodina

Roční období (1 rok stromu)

K Mikuláši připravila naše školní družina pro Vaše děti odpolední výlet s oblíbenou CK Hvězdička do Funparku Žirafa v Průhonicích.
Vyjelo celkem 5 odd. šd v celkovém počtu 82 dětí. V Žirafě se děti opravdu s radostí vydováděly- prolézaly, klouzaly se, jezdily autíčky, skákaly, točily se, schovávaly se a hledaly v obrovské několikapatrové prolézačce, skákaly do bazénku s míčky, hrály hry apod.
Byla to pro ně vskutku nevšední zábava!

Dagmar Knapová, Blanka Jeřábková, Zuzana Klonová, Hana Šípová, Edita Mauermannová