První třída je pro žáky vstupem do výchovně vzdělávacího procesu v základním školství. Z malých dětí se stávají školáci, kteří musí přivyknout novým povinnostem, školnímu režimu, sebeobsluze, dodržování pravidel atd. Je třeba žáka začlenit do nově vzniklého kolektivu, připravit ho ke spolupráci a kooperaci.

Na konci 1. ročníku žák zvládá:

Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjádří potřebu, odpoví na otázku. Zná všechna písmena v tištěné i psané formě, čte přiměřeně náročný text, píše diktát, zvládá opis.

Matematika: Zvládá numeraci do 20, počítá bez přechodu desítky. Ve slovní úloze rozliší číselné operace.

Všechny ostatní předměty jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka v oblasti pohybové výchovy, estetické výchovy, sociální výchovy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Další cizí jazyk

Vyučovací předmět: Španělský jazyk

Počet hodin: 6. ročníky – 4 hodiny týdně, 7.-9. ročníky – 3 hodiny týdně

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Studium španělštiny umožňuje žákům rozšíření jazykového vzdělání. Žák se během studia postupně seznamuje s jazykem, osvojuje si slovní zásobu uspořádanou v různé tematické celky, výslovnost, gramatické jevy a učí se tvořit větné konstrukce. Žák postupně rozvíjí své komunikační schopnosti a seznamuje se se světem španělsky mluvících zemí.

Výuka španělštiny je založena na systematickém rozvíjení řečových dovedností, aby byl žák schopen:

 • získat sebedůvěru při běžných rozhovorech.
 • přečíst si texty v daném jazyce a s textem pracovat.
 • získávat a postupně rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti.
 • poznávat reálie oblastí, kde se daným jazykem mluví.
 • uplatňovat mezipředmětové vztahy.

Výuka je realizována v kombinaci českých vyučujících s rodilými mluvčími. Pravidelně spolupracujeme se stážisty ze Španělska v rámci programu Erasmus +.

Standartní výuka je doplňována prací s interaktivní tabulí a multimediálními zdroji.

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vytváří následující dovednosti:

Receptivní dovednosti:  

 • plynulé čtení španělských textů
 • porozumění čteného i slyšeného textu, práce s textem
 • porozumění mluvené konverzaci
 • běžné používání slovníku a orientace na internetu

 

Produktivní dovednosti:  

 • tvoření otázek a odpovědí
 • vedení dialogu na zadané téma
 • reprodukce psaného, čteného i slyšeného textu
 • vyprávění na zadané téma
 • překlad z češtiny do španělštiny a naopak
 • správné používání gramatických jevů
 • vyhotovení projektů na zadané téma

 

Žák předkládá a realizuje: 

 • projekty na zadané tematické celky
 • žák projevuje dovednost v rozhovoru
 • vizitku se základními údaji o sobě
 • jednoduché texty na zadané téma

Zpracovala Barbora Fousková

Druhá třída plynule navazuje na ročník první.

Na konci 2. ročníku žák zvládá:

Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjadřuje se ve větách, srozumitelně reaguje na otázku. Čte s porozuměním přiměřeně náročný text, dodržuje diakritiku. Zvládá opis, přepis, při psaní diktátu dodržuje známá gramatická pravidla.

Matematika: Zvládá numeraci do 100, sčítá a odčítá s přechodem přes desítku. Umí násobilku čísel 1–5. Porozumí slovní úloze, rozliší využití matematické operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Všechny ostatní předměty jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka v oblasti pohybové výchovy, estetické výchovy, sociální výchovy a rozvoj všeobecného přehledu.

Vzdělávací oblast: umění a kultura
časová dotace: 1 hodina
Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní účast v procesu tvorby a interpretace vlastních děl. Zadávání témat probíhá v souladu s prolínáním učiva v jednotlivých předmětech a ročnících a vychází z představ a zkušeností dětí ze současného světa. Žáci se učí spolupracovat 1krát za pololetí na  zadaném projektu, dále využíváme možnosti nabídky výtvarných programů Národní galerie, své znalosti a zájem o výtvarné umění předávají žáci ostatním v referátech a kulturních aktualitách.
zpracovala Mgr. H. Čvančarová

Anotace předmětu Anglický jazyk v 1.-9. ročníku

Anglický jazyk se na naší škole vyučuje již od prvního ročníku. Způsob výuky se proto uzpůsobuje věku a možnostem dětí, žáků a studentů. Nejprve je používán jako prosdředek ke hrám, poznávání světa kolem nás, doprovodná linie písniček a pohybových aktivit. Poté se stává komunikačním prostředníkem a možností skutečného praktického dorozumění a dále je využíván jako pokročilejší zprostředkovatel zábavy, k získávání informací, vyjádření názorů. Žáci postupně jazyk vstřebávají po stránce lexikální v rámci rozšiřující se slovní zásoby, gramatické pro správné pochopení zákonitostí jazyka, slovní komunikace, porozumění mluvenému projevu i psaného textu, kultivují svoje schopnosti vyjadřovací v písemném i mluveném projevu. Žáci se seznámí i s kulturními spojitosmi vývoje angličtiny a anglicky mluvících zemí. Žáci jsou vedení k získání co největší vnitřní motivace, která je schopna napomoci dalšímu již samostatnému rozvoji nabytých znalostí a dovedností v oblasti při dalším studiu i v životě samotném.

Prakticky rozvíjíme klíčové kompetence a využíváme prostředky k jejich rozvoji:

– hravé aktivity, písně, pohybové činnosti, reálné video a audio dokumenty k většímu emocionálnímu zapojení

– přehrávání reálných situací v jazyce, divadel, konverzačních her vede k nácviku komunikačních dovedností

– podněcujeme používání jazyka k vyjádření vlastních postojů a názorů

– prostřednictvím četby časopisů a zjednodušené četby se žáci učí čtení s porozuměním, získávají vztah k literatuře jako možného zdroje informací, zábavy i poučení

– práce s moderními technologickými prostředky a angličtina jako prostředník umožňuje žákům vyhledávat a nalézat nepřeberné množství informací, žáci se učí jejich kritickému zpracovávání

– žáci vstřebávají rozdílnosti kulturní, geografické a historické skrze jazyk a tím lépe vnímají rozdílnosti i podobnosti národů a kultur

– pravidelnou návštěvou anglicky mluvících zemí si žáci naživo vyzkouší své schopnosti a dovednosti komunikace a podpoří tak svoji motivaci k dalšímu studiu

Hodnocení:

– slovní zásoba a její postupné osvojování

– praktická gramatická cvičení, primárně vedená přímo v anglickém jazyce, ale s podporou skrze mateřský jazyk

– souhrnné testování větších celků

– výstupy – projektová a mluvní cvičení, konverzační dovednosti, skupinová spolupráce

– aktivita a zapojení do činností

– vedení svých učebních podkladů

Při výuce používáme v současné době tyto učebnice:

a 2. třídy – Happy House
3. a 4. třídy – Chit Chat

5., 6., 7. třídy – Project
a 9. třídy – New Challenges

Žáci se ve velkém počtu účastní soutěží v anglickém jazyce. Pro 3., 4. a 5. třídy pořádáme soutěž hravou formou nazvanou “Smartík” – vítězové kategorie 5.tříd pak reprezentují školu na celopražské soutěži, 6. až 9. třídy soutěží ve školním kole Olympiády v Aj, vítězové dvou kategorií nás pak reprezentují na obvodním kole a pravidelně se umísťují na předních místech.

Anotace předmětu Německý jazyk v 6. – 9. ročníku

 

Předmět Německý jazyk  vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k druhému cizímu jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i k postupnému zvládání mezilidské komunikace a ke kultivovanému písemnému i mluvenému projevu. Žáci se učí prakticky propojovat získané informace a využívat je.

Utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí vedeme v předmětu žáky ke:

1) kultivovanému mluvenému i psanému projevu, samostatnému formulování názorů a postojů, potřeb a prožitků v rozmanitých životních situacích

2) k pochopení vztahu mezi mateřským a cizím jazykem

3) k ucelenému vnímání cizího jazyka prostřednictvím četby ( časopisy, zjednodušená četba)

4) k vnímání českého jazyka jako komunikačního systému se všemi jeho pravidly a zákonitostmi

Hodnocení:

1) slovní zásoba a její obohacování

2) diktáty

3) testy z probrané látky formou doplňování i překladu

4) výstupy – mluvní cvičení, rozhovory

 

Výuka němčiny ještě stále probíhá nejen na druhém stupni, ale i na stupni prvním

Nejmladšími dětmi, které se učí němčině jako druhému jazyku jsou děti z pátého ročníku. Děti, které se učí anglicky a jako  druhý cizí jazyk zvolily němčinu,  navštěvují od října přípravný kurz němčiny.

Děti na 1. stupni se učí z učebnic Planetino, nakladatelství Hueber.

Výuka německého jazyka v 6.ročníku druhého stupně probíhá ve dvou  skupinách a úrovních. Děti mají tři hodiny jazyka a jednu konverzace. ( učebnice – Pingpong I)

V 7.-9 ročníku probíhá výuka paralelně ve dvou vzájemně prostupných skupinách.  Žáci se učí z učebnice Pingpong I – II.

Naši žáci pravidelně obsazují první místa v obvodních kolech olympiády v německém jazyce v obou kategoriích.

Vyučovací předmět “Francouzský jazyk” se řadí do vzdělávacího oboru “Cizí jazyk” a naplňuje oblast “Jazyk a jazyková komunikace”.
S výukou francouzštiny jako druhého cizího jazyka se na ZŠ Lupáčova začíná v 5. ročníku. Přípravný kurz FJ je volitelný kroužek, v němž se žáci seznamují nejen se samotným jazykem, ale také se životem ve Francii a v dalších frankofonních zemích. V průběhu výuky žáci vstřebávají základní slovní zásobu, tvoří krátké věty, učí se jednoduché básničky a písničky, získávají povědomí o správné výslovnosti. Na získané znalosti a dovednosti plynule navazuje učivo 6. ročníku. Klíčové jazykové kompetence a konverzační schopnosti žáci nadále rozšiřují a rozvíjejí v 7., 8., 9. ročníku s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. K upevnění a prohloubení učiva dochází v povinně volitelném předmětu “Konverzace FJ”.

Metoda pro 5., 6. ročník: Le français entre nous 1; nakladatelství FRAUS

Metoda pro 7. ročník: Le francais entre nous 2; nakladatelství FRAUS

Metoda pro 8., 9. třídu : Adosphère 3,4; nakladatelství Hachette

V tomto školním roce 2017/2018 je předmět Počítačová grafika a média vyučován P. Vaňkovou. Předmět Počítačová grafika a média je založen na spolupráci prostřednictvím cloudových technologií a to jak předávání materiálů i samotné práci žáků ve výuce. Hlavním komunikačním nástrojem bylo zvoleno cloudové prostředí Google.

V prvním pololetí jsou realizována témata souvisejí s médii, reklamou, internetem a sociální sítí, která jsou určitým způsobem graficky zpracovaná. A v druhém pololetí se postupně přechází do bitmapových a vektorových prostředí, abychom to zakončili základními možnostmi vytváření webového rozhraní, avšak nejdříve se trochu potrápíme s algoritmy a vyzkoušíme virtuální prostředí, která jsou určena pro algoritmizaci.
Mezi jinými aktivitami si vyzkoušíme animace, úpravy bitmapové grafiky, např. koláž, vektorově se podíváme na tvorbu antistresových omalovánek. Důležitým prvkem bude kreativita a nápady v hodinách při práci s konkrétními softwary.
 

V letošním školním roce 2017/2018 je výuka zajišťována dvěma vyučujícími: p. uč. Vaňkovou a p. uč. Vaňkovou.
Typografie a úprava textu se zabývá typografí jako vědou, z pohledu písma, historie písma a typu umístění písma, vyzkoušíme si různé druhy písma. Vzhledem k tématice typografie se dále v předmětu zabýváme vstupními zařízeními jako jsou klávesnice, myš a jiné. Nezapomeneme ani na bezpečnost práce s počítačem. Neopomenutelnou součástí jsou samozřejmě i typografická pravidla a chyby.
Tento předmět má za cíl naučit žáky základní návyky pro práci s klávesnicí, rozložení rukou na klávesnici a psaní všemi deseti. Jako softwarová podpora byl zvolen program ZAV (p. Vaňková), který si mohou žáci stáhnout: www.zav.cz a doma zkoušet zdarma do cvičení 87. Je možné si zakoupit za zvýhodněnou cenu i domácí verzi, kdy žáci mají stejné přihlašovací údaje jako ve škole. Dále vyučující budou aktivně využívat prostředí www.nedatluj.cz.
V letošním roce aktivně zapojujeme do výuky i strukturace informací prostřednictvím pojmových map (p. uč. Vaňková).