Vážení rodiče, milé děti – naši budoucí prvňáčci, zveme Vás na odpolední setkání dne 6. 6. 2018. Podrobnosti uvádíme ZDE.

V příloze je uveden seznam přijatých žáků podle registračních čísel, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu. Škola postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz pžíloha níže). Z kapacitních důvodů byly přijaty děti:

  1. které mají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ Lupáčova 1/1200,
  2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova.

 

Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce školy a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU 2018/2019

Zahájení povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

 1.  doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,

2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Obecná pravidla

KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k zápisu MŠMT

V příloze jsou uloženy informace školy. informace školy

ZŠ Lupáčova se od 2.pololetí stane partnerskou školou Mensy. Na škole bude pro zájemce 1x za 2 roky probíhat testování IQ dle standardů Mensy, které bude zpoplatněno částkou 150,- za účastníka. Pro zájemce z řad dětí, které dosáhnou nadprůměrných výsledků, bude otevřen Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova. Klub plánuje zahájení činnosti na únor/březen 2018. První testování proběhne 26. 1. 2018.
Náplní Klubu nadaných dětí bude zejména možnost setkání s intelektovými vrstevníky. Děti budou pracovat s materiály Mensy – hrát hry i řešit úlohy individuálně, klub 1x za měsíc navštíví odborník (např.průvodce z hvězdárny na Petříně). Klub nebude placený, bude otevřen všem, kdo vykazují mimořádné nadání.

Více o činnosti již zavedených Klubů nadaných dětí zde http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY
MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Název veřejné zakázky: „Kompletace projektové žádosti v rámci programu OP PPR a
příprava dokumentace projektu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy
ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků v ZŠ, Praha 3,
Lupáčova 1/1200“
PODROBNOSTI ZDE

Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017

10. 2017

Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova.

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel ZŠ Lupáčova