V příloze uvádíme seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018. Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno.

Setkání žáků a rodičů přijatých do 1. ročníku se koná dne 7. 6. 2017 – podrobnosti v příloze.

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Setkání budoucích prvňáčků + jejich rodičů

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 4. 4. a 5. 4. 2017 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 3 tříd (90 žáků). Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (viz přílohy k článku o zápisu) a dne 12. 4. 2017 v 17:15 se v budově školy uskutečnilo losování za účasti zástupce zřizovatele ÚMČ Praha 3, Školské rady a pedagogické rady školy. Losování bylo veřejné a byl z něj pořízen audiovizuální záznam. Do losování byly zařazeny pouze žádosti žáků s trvalým pobytem v Praze 3. Každý žák byl losován pod losovacím číslem, které zákonný zástupce obdržel při zápisu.

Výsledky losování ZDE.

Za vzniklou situaci se omlouváme, velmi nás mrzí, ale kapacitu – naplněnost školy – nelze překročit.

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz.

Výše úplaty za školní družinu (zájmové vzdělávání) ve školním roce 2015/2016 a v roce 2016/2017

Výše úplaty za školní družiny se nemění.

1. Výše úplaty za školní družinu je shodná jako v loňském roce – tedy 210 Kč měsíčně bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o polytechnický klub.
2. Výše úplaty za zájmové útvary ve školní družině a školním klubu se stanovuje vždy zvláštním výměrem uveřejněným v Průvodci školním rokem platným na příslušný školní rok.
3. V platnosti zůstávají pokyny dřívější uvedené jako příloha.
4. Vzhledem k pravidlům pro účetnictví příspěvkových organizací je možno platby hradit měsíčně ve výši 210 Kč, případně na odpovídající období kalendářního roku podle dohody s vedoucí školní družiny paní Zuzanou Klonovou – klonova@lupacovka.cz
5. Variabilní symbol je datum narozeni ditete a specifický symbol je 4444.
6. Přeplatky jsou účtovány vždy dvakrát do roka (leden, červen).
7. Bankovní spojení na účet školní družiny je následující:  6023-2000786399/0800.

Milan Hausner
ředitel školy

UplataveskolnidruzineZSLUP105_2016

Dokumenty_ŠD ve formátu ZIP – zápisní lístek a informace o provozu školní družiny.

Kapacita školní družiny – žáci do IV. ročníku – včetně – 350
Kapacita školního klubu – žáci III. a IV. ročníků – 30  zahrnuje i polytechnický klub v ZŠ Vlkova
Kapacita je naplněna. V případě hodných zřetele lze zvážit individuálně zařazení žáků V.ročníku, kteří ze závažných důvodů zůstávají ve škole.

Školni družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka : klonova@lupacovka.cz, telefon – vrátnice 222 719 321

Školní družina je v provozu: Ranní služba: 6:30 – 7:40

Je to oddělení ŠD v přízemí školy. Do ranní družiny si dítě bere všechny osobní věci. Boty nechává před ŠD.

V 7:40 h- jsou děti odvedeny p. vychovatelkou do jednotlivých tříd.

Odpolední služba: 11:30 – 17:30

Platba školní družiny:

Bankovní spojení na účet školy: 6023-2000786399/ 0800; Variabilní symbol: datum narození žáka – ( den, měsíc, rok) Specifický symbol: 4444; úhrada za 1 měsíc na jednoho žáka 210,-Kč

možnost plateb: celoročně: 2.100,- Kč; 2 x ročně: v období IX. – XII. měsíc: 840,- Kč; v období I. – VI. měsíc: 1.260,- Kč

měsíčně :– trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září
2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 10. 5. 2017

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.

Obědy, čipové karty, karty na mléko: veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá, nebo Vacíková na tel. čísle 777 477 984

– mail – hola@lupacovka.cz

Platba stravy č.účtu: 35-2000786399 kód banky 0800: variabilní symbol – datum narození dítěte -příklad:( 15062003 nar.15.6.2003 )

· uvádějte vždy jméno strávníka; · platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem; · hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip- platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip. Pokud dítě vlastní Opencard, může ji na čipování používat po aktivaci v kanceláři.

Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 hod. ráno· telefonicky – mobil 777 477 984 či SMS, pevná 222 719 321· e-mail – hola@lupacovka.cz; · e-jidelna na www.lupacovka.cz

Do družiny doporučuji:

 • podepsaný ručník
 • oblečení do herny a na vycházky (popř. i starší obuv) v pevné tašc
 • denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
 • dětské nůžky a lepidlo (stačí jako součást vybavení do školy)
 • čip na oběd (nebo Opencard ) na šňůrce
 • 1 krabici papírových kapesníčků
 • 2 pytlíky samostatně balených bonbonů (na odměny, soutěže)
 • 1 láhev sirupu (na pitný režim)

Do družiny nedoporučuji:

 • Mobilní telefon, drahé předměty, větší obnos peněz – na vlastní zodpovědnost !

Režim ve ŠD:

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.

 • Kontrola přítomnosti
 •  11:45 – 12:15 h.- společný odchod do jídelny na oběd
 • oběd a čipování karet a čipů (výběr jídla)
 • 12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání (relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, odpočinek a relaxace na koberci)
 • 14:00 – 15:30 h. výchovně -vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
 • 15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry.
 • Odchod ze školní družiny:  Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná:
 • 12:15 – 14:00 hodin
 • 15:30 – 17:30 hodin
 • Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v zápisním lístku: Tato osoba nahlásí ve vrátnici jméno dítěte a oddělení. Paní vychovatelka dostane tuto informaci a pošle vaše dítě podívat se k vrátnici. Dítě nahlásí paní vychovatelce, kdo pro něj přišel a vychovatelka se ujistí, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout (na základě informací v ZL) To si sbalí věci, oblékne se a odchází( tato akce chvíli trvá, mějte strpení). Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.
 • Žádáte-li dítě vyzvednout v době 14:00 – 15:30 hodin, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek, datum a podpis rodiče, či zákonného zástupce.

Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme!!!

Pokud je v zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále, ve vyznačený čas samo domů, paní vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné. Pokud požadujete samostatný odchod žáka v určitý den, musí předat vaše dítě paní vychovatelce ten den písemné potvrzení na samostatném lístku, kde je uvedeno, datum, čas, jméno žáka a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo sám. Žák nebude propuštěn sám ani na žádost mailem, nebo telefonicky!!! Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává ve školní družině i po skončení jejího provozu (tj. po 17:30 h.), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Zájmová činnost:

Od měsíce října začínají zájmové činnost. Dodatečně dětem budou rozdány zápisní lístky, aby rodiče mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní. Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne ve ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět do ŠD, nebo herny (společná družina, kam děti docházejí, pokud je jejich oddělení na vycházce, nebo skončila – li pracovní doba vychovatelky).

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem ze ŠD (např. na jiný mimoškolní kroužek), do budovy školy a ŠD se již nevrací!!!

Odhláška ze ŠD:

Pokud je dítě nemocno, můžete dítě odhlásit ze ŠD pomocí web.stránek, či telefonicky na tel.č. 222 719 321, nebo mail: klonova@lupacovka.cz

Poznámka: Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků. Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo) či střídavá péče.

Vážení rodiče, přejeme vám i vaším dětem úspěšný školní rok!

Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijdete za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.

Školní družina a školní klub – zájmová aktivita
Volnočasové aktivity vyžadují zvýšenou míru odborné připravenosti vychovatelek. V návaznosti na specializaci pedagogů ŠD a nově budované prostory výtvarného ateliéru a relaxační místnosti, můžeme nabídnout zdarma dětem v rámci činnosti ŠD specifickou zájmovou aktivitu. Ta ku prospěchu všech rozšíří možnosti kvalitního využití volného času našich žáků.

Žáci se mohou přihlásit na jednotlivé zájmové činnosti u vychovatelek ve svých kmenových odděleních ŠD do 29. 9. 2016
Kurzy budou probíhat od měsíce října 2016 – do května 2017

Knihovna a mediální centrum
Jan Bočan
Pondělí, úterý, středa, pátek: 11:30 – 12:30
Pondělí, úterý, čtvrtek: 15:30 – 16:30

Školní knihovna je pro žáky z I. a II. stupně a slouží jako studovna a školní klub. Dále školní knihovnu využívají děti ze školní družiny, které tady tráví svůj volný čas. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na pěti počítačích k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup (veřejné produkce, besedy apod.), nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

Literárně-dramatická aktivita
Jan Bočan
Středa : 15:00 – 16:00 – Klub, nebo tělocvična školy

Divadlo chápeme jako vhodný nástroj, jak podporovat v dětech smysl pro spolupráci a sebevědomý projev. Jednotlivé lekce jsou rozdělené do tří základních kapitol, které se neustále vzájemně prolínají:
Práce s hlasem a tělem — tělo i hlas jsou zde chápány jako základní nástroje hereckého projevu. Ve skupině budeme pracovat na uvolnění hlasového i pohybového projevu.
Práce s vlastní fantazií — děti budou vedeny k tvoření příběhové linky. To vše pomocí řízených improvizačních cvičení. Cílem je vytvořit vlastní scénář a to buď přepracováním již známého pohádkového či filmového příběhu, nebo se nechat inspirovat životem, sny, představami.
Schopnost spolupracovat a vhodně reagovat na podněty ostatních. Proces, kdy se celá skupina podílí na tvorbě představení, má velmi pozitivní vliv na sebevědomí každého zúčastněného.
Děti si zdokonalí:
– Zlepšení techniky výslovnosti
– Zbaví se trémy – vystupování před ostatními
– Rozvinou vlastní kreativitu
– Rozvinou schopnost spolupráce
– Seznámí se s literaturou
– Vlastní tvorba

“Prevence sociálně-patologických jevů”
Blanka Jeřábková
2 x za měsíc v úterý: 14:00 – 15.00 uč. 53

2x za měsíc proběhne kroužek / workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to od pro aktuálně přítomné žáky z 1. a 2. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.
Těším se na Vás, malí záchranáři !

Výtvarný ateliér – Tvořivé seance
Martina Miženková
Pondělí: 14:00 – 15:15 pro žáky 3., 4. a 5. tříd – výtvarný ateliér
Pátek : 14:00 – 15:15 pro žáky 1. a 2. tříd – výtvarný ateliér

Cílem tvorby v ateliéru je rozvíjet kreativitu dětí, výtvarné myšlení a vkus, seznámit se s nejrůznějšími technikami, materiálem, tradicí a invencí ve výtvarném umění. Žáci si vyzkouší tyto výtvarné techniky: koláž, kreslený komiks, PC grafiku, symbolický portrét, tvorbu objektů z recyklovaného materiálu, drobné plastiky z modelovací hmoty, výrobu hraček, šperků, peněženek a drobných předmětů, korálkování a vyšívání, automatickou kresbu a malbu, malování na textil a mnohé další. Hotové výrobky budete moci zhlédnout na webových stránkách školy, či na výstavě ve školní galerii.

Dětská jóga
Vilma Abrahámová
Čtvrtek: 15:00 – 16:00 – tělocvična školy

Jóga oslovuje tělo i duši, působí v komplexním smyslu na dítě i jeho okolí. Přináší s sebou mnohem více než jenom zábavu, pomáhá dětem stát se ohebnějšími a silnějšími. Ulehčuje jim udržet pozornost ve vyučování. Naučí je správně dýchat a ovládat své tělo. Jóga je dokonalou aktivitou pro děti, živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a posiluje sebevědomí, přináší dětem radost ze života. Nenásilnou formou je vybízí přemýšlet o sobě samém a svém okolí. Napomáhá dětem lépe zvládat stresové situace.

Chovatelský kroužek
Jana Havlínová
Pondělí 15:00 -16:00 – uč. 55

Je známo, že mladá generace dává přednost zábavě prostřednictvím počítačů a her. I to byl důvod, který nás vedl k založení nového zájmového útvaru, který kompenzuje přetechnizovanost dnešní doby a naučí děti vést ke vztahu k přírodě a všemu živému.
Žáci se seznámí zábavnou formou, jak pečovat o svá domácí zvířata. Získají základní dovednosti praktické a teoretické, naučí se trpělivosti, ohleduplnosti a komunikaci se živým tvorem. Dozví se základy welfare ( zvíře není věc ), ale i jak si užít hry a zábavu se svým mazlíčkem.
Kroužek bude doplněn základy ekologického myšlení a prvky jak přežít v přírodě.