První setkání Polytechnického klubu se orientovalo na práci s Micro:bitem, malými “destičkami”, které se ovládají, programují a aktivují skrze MakeCode.

Vyzkoušeli jsme grafické možnosti Micro:bit, tlačítek a pustili jsme se i do vytváření hrací kostky i částečně hry Had.

 

V uplynulém měsíci se konala obvodní soutěž mladších a starších žáků a žákyň ve stolním tenisu. V konkurenci ostatních základních škol zaznamenala naše družstva mimořádné úspěchy: V kategorii mladších žákyň obsadilo družstvo ve složení Nichols, Nováková A. a Fornůsková pěkné 3. místo, starší žákyně Holečková, Šipanová a Dohnalová ve své kategorii dokonce zvítězily! Úspěšní byli i chlapci – družstvo starších žáků v sestavě Kodídek, Fidler a bratři Vlasákovi skončilo na pěkném 4. místě a mladší žáci Klein, Jaroš, Sochor a Tomaštík si vybojovali vítězství! Všem našim reprezentantům a reprezentantkám blahopřejeme!

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2018/2019, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Jazykové kroužky:

Anglický jazyk pro 1. ročník – H. Procházková, 1. skupina úterý 13:15 – 14:00 + čtvrtek 13:35 – 14:20

– H. Procházková, 2. skupina úterý 14:05 – 14:50 + čtvrtek 12:45 – 13:30

Anglický jazyk pro 2. ročník – M. Černíková, 1. skupina pondělí 13:30 – 14:15, čtvrtek 13:45 – 14:30,

–  M. Černíková 2. skupina pondělí 14:15 – 15:00, úterý 13:45 – 14:30

Anglický jazyk pro 3. ročník – H. Procházková, středa 13:15 – 14:15

– Žáci 3. třídy mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Anglický jazyk pro 4. ročník – pondělí 1. skupina 13:30 – 14:30, 2. skupina pondělí 14:30-15:30. Žáci 4. třídy mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Ruský jazyk – N. Krivosheeva –  omlouváme se, ale vzhledem k malému počtu přihlášených nelze prozatím tento zájmový útvar otevřít

Český jazyk pro cizince – K. Haislová, kroužek pro žáky školy s odlišným mateřským jazykem

Kurz anglického jazyka pro nadané žáky 2. stupně – zajišťuje MČ Praha 3 (nejedná se o kurz k mezinárodním zkouškám, který zajišťuje ZŠ Lupáčova) (Na období říjen 2018 až květen 2019 vypíše MČ Praha 3 kurz anglického jazyka pro nadané žáky 2. stupně ZŠ zřízených MČ Praha 3, který bude zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností. Kurz bude probíhat 1x týdně dvě vyučovací hodiny mimo čas pravidelné školní docházky (celkem 68 hodin) a pro žáky vybrané vedením školy bude
zdarma. Součástí podmínek pro zařazení do kurzu bude závazek rodičů, že jejich dcera/syn splní
minimálně 75 % docházky a úspěšně složí závěrečný test, který prokáže míru naplnění cílů
dané skupiny. V opačném případě uhradí rodiče alikvotní část nákladů. Souběžně bude možné
získat mezinárodní certifikát (ten hradí rodiče). MČ Praha 3 otevře nejvýše čtyři skupiny. Realizátor kurzu si vyhrazuje právo otestovat žáky za pomoci vstupního testu, na základě kterého nemusí žáka do kurzu zařadit. Součástí kurzu jsou povinné výstupy, prostřednictvím kterých bude možno sledovat pokrok aktivit každého žáka.)

Španělština – konverzace pro žáky 2. stupně, čtvrtek 14:30 – 16:00 – omlouváme se, ale vzhledem k malému počtu přihlášených nelze prozatím tento zájmový útvar otevřít

Kurz konverzace v ŠJ je určen žákům jazykově nadaným, se zvýšeným zájmem o španělský jazyk, a s dobrými studijními výkony. Kurz bude tematicky navazovat na běžnou výuku ŠJ na ZŠ Lupáčova a zaměří se na konverzační aktivity, tak aby žáci dovedli použít své znalosti bez větších problémů v mluveném projevu a postupně se zbavovali strachu z užívání jazyka v praxi. Kurz bude probíhat od října do května na ZŠ Lupáčova každý čtvrtek od 14:30 do 16:00.
Kurz vede lektorka španělského jazyka Mgr. Barbora Fousková (fouskova@lupacovka.cz).
1×90 minut týdně
Přípravný kurz z českého jazyka na přijímací zkoušky IX. A – čtvrtek 13:00 – 14:00
Přípravný kurz z českého jazyka na přijímací zkoušky IX. B – středa 14:00 – 15:00

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2017/2018, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

Kroužky ICT:

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni ozoboti, beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

Programování pro 3. až 6. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na rozvoj algoritmického myšlení formou her, aplikací, s využitím robotických hraček a stavebnic. V kroužku žáci využívají např. virtuálního světu Kodu, či aplikace Scratch. 1. skupina středa 14:00 – 15:00, 2. skupina středa 15:15 – 16:15

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností (Cisco, Microsoft nebo Avast) nebo výstavy. První setkání 19. 10. 2018 ve 14:00, kde budou domluveny konkrétní termíny setkávání.

Esteticko-umělecké kroužky:

Hra na kytaru – od 3. ročníku – J. Kudynová, úterý 13:15 – 14:15

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45

Dramatický kroužek – H. Zamrazilová; je zaměřen hlavně na pantomimu, pohybové divadlo a nový cirkus, součástí budou i základy žonglování a jednoduché pozemní akrobacie. Termín: ČTVRTEK 14:00 – 15:00

Dramatická dílna 1: 6 – 8 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova

Dramatická dílna 2: 7 – 9 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova

Flétna: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova

Valašské tance – 1. – 3. ročník, K. Vasiljevová, 16:00 – 17:00

Výtvarný kroužek se zaměřením na modelování a tvorbu v prostoru – omlouváme se, ale vzhledem k malému počtu přihlášených nelze prozatím tento zájmový útvar otevřítpro žáky 5. – 9. ročníku, středa 16:00-17:30. Kurz je určen převážně pro esteticky cítící žáky s hlubším zájmem o výtvarné umění a jeho techniky. Na kurzu se budeme zabývat kresbou, malbou i modelováním od reality až po abstrakci. Taky si vyzkoušíme experimentální techniky podporující kreativitu a výtvarní svobodu. Žáci tak budou mít možnost pochopit vzájemné propojení jednotlivých výtvarných oborů i technik, získají nové informace a hlavně praktické zkušenosti. Kurz doporučujeme především pro žáky druhého stupně, skvěle poslouží i jako příprava na výtvarné školy. Výuka se může částečně přizpůsobit individuálním požadavkům žáků. Kurz povede MgA. Veronika Jamrichová, ak. sochařka.

Tělovýchovné kroužky:

Šachový klub 1 – A.  Ambrož, úterý 14:00 – 16:00

Šachový klub 2 – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf, úterý 14:45 – 15:45

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45

Basketbal pro 2. stupeň – J. Šerf –  omlouváme se, ale vzhledem k malému počtu přihlášených nelze prozatím tento zájmový útvar otevřít

Míčové hry pro 1. stupeň – J. Tomášková, čtvrtek 15:50 – 16:50, 3. – 4. ročník

Míčové hry pro 1. – 2. stupeň – J. Tomášková, četvrtek 16:50 – 17:50, 5. – 7. ročník

Míčové hry pro 1. stupeň – J. Tomášková, pátek 14:00 – 15:00

Badminton 1 – pro 1. až 3. ročník – K. Rovná, středa 14:00 – 15:00

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník – J. Šerf, pondělí 17:00 – 18:00

Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník, plavecká škola Activity Club, čtvrtek 13:50 – 15:05, výuka 45 minut, 18 lekcí za pololetí, zahájení 4. 10. 2018, cena podle počtu přihlášených žáků v rozmezí cca 2100 Kč – 2600 Kč. V současné chvíli je kapacita kroužku naplněna. Případní další zájemci na pozici náhradníků se mohou přihlásit na emailu kopecky@lupacovka.cz

Inline bruslení – první lekce 20. 9. 2018, 840 Kč/6 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 17:00, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede. Více informací a registrace do kurzu na www.jsmeinline.cz

Gymnastika pro děti – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 4.10.2018-30.5.2019. 1800 Kč za pololetí.

 

 

V měsíci červnu  jsme si užili poslední hodinu španělštiny.  Pomocí her a kvízů jsme si zopakovali slovní zásobu a základní fráze, které jsme se během školního roku naučili. Žáci umí vysvětlit, jaké je počasí, počítat do 100, popsat, jaké na sobě mají oblečení nebo jaké je jejich oblíbené jídlo. Všechny získané vědomosti si mohli procvičit s naší španělskou stážistkou Áfricou Ferrero, která nás přišla na poslední hodinu navštívit. Žáci jí nejprve kladli otázky, poté zkoušeli sami odpovídat. Na závěr hodiny každý vyjádřil, co pro něho španělština znamená, pomocí myšlenkové mapy.

Španělský jazykvenku

S přispěním ředitelky ZŠ Tolerance paní Věry Simkaničové a PROTEBE se 6. června uskutečnil již 15. ročník Jarního turnaje. Rekordní účast 26 hráčů je příjemným překvapením. Stejný počet jich byl naposled v roce 2008. V obou kategoriích se hrálo na 5 kol s časem 2x 15 minut. Po skončení turnaje následovalo vyhlášení vítězů. Ti nejlepší si odnesli meaile a diplomy, ale ceny dostali i ostatní účastníci turnaje. Je potěšitelné, že jedním z rozhodčích byl bývalý žák ZŠ Lupáčova Max Špachta. A výsledky? Pro náš šachový klub velmi dobré!

Konečné pořadí – kat. ml. žáci
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Škola Body BH. BH. S-B Nrat-Ø Rp
1 6 Kollár Adrián 1000 CZE ZŠ Slovenská 4 16 9 11,00 1000 1240
2 8 Liška Kryštof 1000 CZE ZŠ Lupáčova 4 14 9,00 1000 1240
3 21 Štěpánek Tomáš 1000 CZE ZŠ Slovenská 4 14 8 10,00 1000 1240
4 2 Caistor Tobiáš 1000 CZE ZŠ Lupáčova 8 4,25 1000 1149
5 – 6 17 Virgulti Marco 1000 CZE ZŠ Lupáčova 3 16 10 8,00 1000 1072
5 – 6 20 Ševčík Milan 1000 CZE ZŠ Lupáčova 3 16 10 8,00 1000 1072
7 4 Dolgov Martin 1000 CZE ZŠ Slovenská 3 14 8 5,00 1000 1072
8 7 Kunay Ruben 1000 CZE ZŠ Tolerance 3 11 7 6,00 1000 1072
9 10 Novotný Jakub 1000 CZE ZŠ Londýnská 3 11 4,00 1000 1072
10 9 Matějka Prokop 1000 CZE ZŠ Lupáčova 3 10½ 4,50 1000 1072
11 11 Novotný Jan 1000 CZE ZŠ Londýnská 2 14½ 9 2,50 1000 928
12 1 Bilavčík Max 1000 CZE ZŠ Lupáčova 2 14½ 4,00 1000 928
13 14 Petkov Petar 1000 CZE ZŠ Tolerance 2 12 7 3,00 1000 928
14 18 Vozňuk Vladislav 1000 CZE ZŠ Lupáčova 2 11½ 8 3,50 1000 928
15 12 Nádvorník Vojtěch 1000 CZE ZŠ Londýnská 2 11 7 3,00 1000 928
16 3 Davesne Raphael 1000 CZE ZŠ Slovneská 2 10½ 5 1,50 1000 928
17 16 Vacek Jan 1000 CZE ZŠ Slovenská 14½ 2,75 1000 851
18 5 Hudeček Šimon 1000 CZE ZŠ Londýnská 1 10 1,00 1000 760
19 15 Sokol Marian 1000 CZE ZŠ Tolerance 1 6 0,50 1000 760
20 13 Okhomina Martin 1000 CZE ZŠ Tolerance ½ 11 7 0,25 1000 634
21 19 Záhrubský Petr 1000 CZE ZŠ Tolerance ½ 10½ 6 0,25 1000 634

 

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka.

Kroužek probíhá dvakrát týdně, čas a den konání se odvíjí od rozvrhu žáků 5. ročníku a mého rozvrhu. Bude proto upřesněn v září.

Cílem je seznámit žáky nejen s jazykem, ale i kulturou Francie. Na kroužku hrajeme různé jazykové hry, posloucháme písničky a děláme tematicky zaměřené projekty. Žáci se naučí základní pozdravy, zvládnou se představit, dozví se různé zajímavosti a získají slovní zásobu k daným tématům (abeceda, čísla, roční období, měsíce, rodina, zvířata a další).

Nedílnou součástí kroužku se také stala ochutnávka palačinek, která je u dětí velmi oblíbená.

Budu se těšit, že si vaše děti vyberou tento krásný jazyk, kterým se domluví na čtyřech kontinentech a který je oficiálním jazykem mnoha mezinárodních institucí (OSN, UNESCO, Evropská Unie, Mezinárodní olympijský výbor atd.).

V případě dotazů ohledně kroužku mi prosím napište na adresu: braunova@lupacovka.cz

Pro inspiraci se podívejte na jeden z projektů (symboly Francie), který jsme dělali letos na kroužku.

Ve středu jsme se za přítomnosti posil z Pedagogické fakulty katedry Informačních a komunikačních technologií a technické výchovy Univerzity Karlovy.

Žáci v kroužku Programování pro 1. stupeň měli možnost se seznamovat se se stavebnicí WeDo. Nejvíce jsme využívali senzoru motorek. Žáci měli za úkol sestavit větráček nebo kolotoč. Na výsledky práce se můžete podívat ve videu. A příště to bude s dalšími čidly….