vykřičník
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
na základě Vaší předchozí registrace k přestupu zveme Vás a Vaše děti na zařazovací řízení do 6. ročníku ZŠ Lupáčova. Koná se ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 8 do cca 10 hodin v budově ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1/1200, Praha 3. S sebou prosím přineste pololetní vysvědčení (nebo výpis) z 5. ročníku, rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Děti si přinesou psací potřeby. Závazná kritéria pro přestup jsou zveřejněna níže v příloze tohoto článku.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
Za vedení školy
Kamila Kubrová
děti

 Інформацію про те, як  записати дитину в інший клас початкової школи, знайдете по –>посиланню<–.

зарахування (zápis) до 1-го класу дітей з України, які приїхали в Чеську Республіку після 24.2.2022 року та мають візу толерантності (Strpění) або тимчасового захисту (Dočasnа ochranа), відбуватиметься 1. 6. 2022 р. 14:00 – 16:00 

Що потрібно взяти з собою:

  • документ, що є посвідченням особи дитини — це може бути і документ у формі візи або аналогічний,
  • для підтвердження теріторіальної належності до школи (spádové školy) потрібно довести місце (фактичного) проживання (наприклад, договір оренди житла) або хоча б заяву (čestné prohlášení) власника житла, що ця особа проживає на вказаній адресі.
  • посвідчення особи законного представника / батька (матері) дитини

Зарахування (zápis) до 1-го класу початкової школи дітей з України, що живуть у Празі — 3

Територіальна належність до початкових шкіл („spádovost“)

До кожної школи у Празі -3 належить відповідна визначена територія, що складається з вулиць поблизу школи.

У списку належної до конкретної школи території (spádových oblastí) знайдете вулиці та номери будинків у Празі 3, з яких приймають дітей у школу (якщо в списку біля назви вулиці немає номерів будинків, то до території школи належить ціла вулиця), і таким чином дізнаєтесь, в яку школу записати дитину.

ПОСИЛАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ НАЛЕЖНІСТЬ ДО ШКІЛ

Подавайте заяву у цю школу. Заяву можна подавати у будь-яку школу в районі Прага-3, але в школі, під яку спадає ваша адреса,  існує найбільша вірогідність,  що дитину приймуть.

–>ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ZŠ)–<

Як проходить зарахування (“zápis“)?

В день запису в школу (1.6.2022 р.) прийдіть разом з дитиною у школу, взявши з собою потрібні документи  (див. вище). На місці заповните та підпишете заяву про зарахування, яку отримаєте в школі.

О котрій годині та як  буде проходити процес зарахування, перевірте на сайті школи, яку ви обрали. Відповідно до цієї інструкції підготуйте все необхідне.

СПИСОК ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ В РАЙОНІ ПРАГА 3

Dne 8. 6. 2022 od 15:00 se ve škole koná setkání budoucích prvňáčků, pro rodiče je připravena beseda s vedením školy. Bližší informace uvádíme

–>ZDE<–

Rozdělení žáků do tříd uvádíme –>ZDE_I.ABC<–

Informace o výsledcích zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023:

Ke dni 30. 4. 2022 skončilo zákonné období pro podávání žádostí k základnímu vzdělávání. Výsledky zápisu do ZŠ Lupáčova

–>ZDE<–

Chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, aby v okamžiku, kdy se dozvědí o přijetí na jinou, jimi preferovanou školu, aby ZŠ Lupáčova neprodleně informovali na hauftova@lupacovka.cz nebo na tel. 777 478 656 (paní zástupkyně Hauftová), kde domluvíte další postup. Umožníte tím případné přijetí dalších zájemců, pro něž je ZŠ Lupáčova preferovanou školou – děkujeme tímto i za tyto zájemce za spolupráci.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě Vašeho zájmu o vypracování a zaslání rozhodnutí o přijetí nás prosím kontaktujte na kopecky@lupacovka.cz

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

 

Škola při přijímacím řízení do 1. ročníku postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz níže):

1. Děti mající trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ Lupáčova, tzv. spádová oblast

byly přijaty všechny děti v počtu 65

2.  děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova

byly přijaty všechny děti v počtu 14

3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu – počet dětí v této skupině je vyšší než počet zbývajících volných míst, ředitel školy stanovil kritérium losování. Dne 20. 4. 2022 od 16:00 hodin v budově školy za přítomnosti zástupců vedení školy, Školské rady, pedagogické rady, zřizovatele losování proběhlo. Losování bylo veřejné, zájemci měli možnost do školy přijít a losování se zúčastnit. Vylosováno bylo celkem 11 dětí.

Výsledky losování uvádíme –>ZDE<–

CELKEM BYLO PŘIJATO Z 1., 2. A 3 . SKUPINY 90 ŽÁKŮ.

 

4. a 5.  Počet zapsaných dětí ze skupiny 1., 2. a 3. je vyšší, než je nepřekročitelná kapacita školy, proto v tuto chvíli další děti nelze přijmout.

 

Prezentace z online setkání je uvedena –>ZDE<–

Informace k výuce anglického jazyka je uvedena –>ZDE<–

 

 

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro děti-cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, stanoven druhý termín zápisu do 1. roč. po domluvě se zřizovatelem na den 1. 6. 2022.   Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu 1. 6. 2022 naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

Osobně – doručí zákonný zástupce

Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu – zákonného zástupce)

E-mailem s uznaným elektronickým podpisem

Poštou 

Doklady potřebné k zápisu 

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce 

Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE K ZÁPISU

Jak zjistím, která je naše spádová škola? 

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu. 

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

V dnešní době můžete dítě hlásit na jakoukoliv školu a podat libovolný počet přihlášek.
Nicméně vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou vámi vybranou školu.
UPOZORNĚNÍ: Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol proto nezapomeňte podat přihlášku do vaší spádové školy, aby vám rezervovala místo.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.

 

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU <–

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dne 4. 5. 2022 nabízíme možnost účastnit se výuky Vašeho dítěte, vidět, jak pracuje, jak se zapojuje do výuky, jakými metodami učitelé pracují, jaké je klima ve Vaší třídě. Návštěvní den je určen pro rodiče stávajících žáků přímo do hodin, ve kterých se dítě vzdělává. V případě, že byste se chtěli této akce účastnit, vyplňte prosím nejpozději do pondělí 2. 5. 2022 dotazník –>ZDE<–.  Předem děkujeme za vyplnění a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

čtenář

Od školního roku 2022/2023 nabízíme volná místo na pozice:

učitel/ka 1. st. na plný úvazek – kvalifikovaný pedagog
Nabízíme možnost zapojení do projektů školy, rozvoj v oblasti cizích jazyků a využití ICT při výuce, možnost vedení kroužků. Možnost ubytování či služebního bytu.

vychovatel/ka do školní družiny – kvalifikovaný pedagog

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz, kam také můžete zasílat nejpozději do 30. 4. 2022 své nabídky.

Vážení rodiče,

radnice městské části Prahy 3 v rámci podpory výuky anglického jazyka již třetím rokem poskytuje dotace na příměstské tábory s angličtinou vedené rodilými mluvčími tak, aby jejich cena byla pro děti z Prahy 3 dostupná.

Skvělý program na letní prázdniny pro děti  8 – 15 let- dopoledne výuka angličtiny interaktivní formou, odpoledne zábava venku v angličtině s kvalifikovanými lektory.Třeba právě tato letní aktivita by dětem mohla částečně nahradit ztíženou výuku cizích jazyků během distanční výuky v posledních letech.

·        40 hodin týdně angličtiny s rodilým mluvčím

·        malé skupinky do 10 dětí

·        dotovaná cena pro děti z Prahy 3 je 1500,- 

·        v ceně materiály, program, vstupné, obědy

Summercampy mají  skvělé ohlasy u dětí i rodičů. Letos poprvé se konají v nově zrekonstruovaném areáluKlinika techniků se skvělým technickým a IT vybavením.

Přihlášky přes DDM Ulita pod proklikem níže.

Summer Camp Jarov, Jarov, děti 8-10 let, 11.07. – 15.07.2022, 9:00 -17:00 – jen náhradníci

DDM Praha 3 – Ulita

Summer Camp 1, Klinika techniků, děti 10-12 let11.07. – 15.07.2022, 9:00 -17:00 – jen náhradníci

DDM Praha 3 – Ulita

Summer Camp 2, Klinika techniků, děti 12-15 let18.07. – 22.07.2022, 9:00 -17:00

DDM Praha 3 – Ulita

Summer Camp 3, Klinika techniků, děti 10-12 let,  25.07. – 29.07.2022, 9:00 -17:00

DDM Praha 3 – Ulita

Summer Camp 4, Klinika techniků, děti 10-12 let1.08. – 5.08.2022, 9:00 -17:00

DDM Praha 3 – Ulita

Summer Camp 5, Klinika techniků, děti 12-15 let8.08. – 12.08.2022, 9:00 -17:00

DDM Praha 3 – Ulita

Summer Camp 6, Klinika techniků, děti 10-12 let15.08. – 19.08.2022, 9:00 -17:00

DDM Praha 3 – Ulita

Dne 17. 3. 2022 se třída VIII. C pod vedením pana třídního učitele a paní asistentky zúčastnila akce Ukliďme svět. Žáci se rozhodli uklidit žižkovský park Parukářka, neboť do parku chodí na tělocvik a na Parukářce sportují a tráví i volný čas. Materiální prostředky na úklid (rukavice a pytle) obstaral Český svaz ochránců přírody. Svoz odpadu zajistila Praha 3, projekt Čistá trojka. Během dvou hodin žáci nashromáždili 16 velkých pytlů odpadu. Stráně parku byly uklizeny od papírků, plastového odpadu a byla též zlikvidována i menší lokání skládka. V rámci akce proběhlo i školení, jak postupovat při nálezu nebezpečného toxického odpadu (jehly a stříkačky). Třídě VIII. C děkujeme za účast a vysoké pracovní nasazení v tomto projektu!

vykřičník

Od 14. 3. 2022 dochází ke změnám v mimořádných opatřeních v souvislosti se šířením nemoci covid19. Z opatření pro školy vyplývá povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky do/respirátory od 15 let věku) pouze v prostředcích MHD. Ve škole bude i nadále k dispozici dezinfekce, její použití jen doporučujeme, především při vstupu do budovy školy a před vstupem do jídelny.

–>DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ<–

–>INFORMACE KE ZMĚNÁM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ<–

Upozorňujeme na změnu trasy autobusové linky č. 133 a školní linky č. 267 od středy 16. 03. 2022. Z důvodu dlouhodobé úplné uzavírky komunikace Malešická (a částečně i Basilejského náměstí) budou všechny autobusové linky PID č. 133 (Florenc – Sídliště Malešice), 267 (Habrová – Olšanské náměstí) vedeny po objízdných trasách ulicemi K Červenému dvoru – U Nákladového nádraží – Jana Želivského. Stávající zastávky školní linky Olgy Havlové a Basilejské náměstí nebudou obsluhovány, na objízdné trase budou zřízeny zastávky Malešická, Červený dvůr a Mezi Hřbitovy.

 

 

 

Dne 4. 3. 2022 proběhla v budově školy humanitární sbírka na pomoc Ukrajině. Chtěli bychom tímto poděkovat organizátorům z řad žáků i všem ostatním žákům a pedagogům, kteří zakoupením stužky přispěli na pomoc postižené Ukrajině. Celková částka 4000,- Kč byla zaslána na účet organizace Člověk v tísni na sbírku SOS Ukrajina.

Sbírka bude pokračovat i v dalších týdnech.

vykřičník

–>DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2<–

–> VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – INFORMAČNÍ MATERIÁL<–

–> PŘÍRUČKA PRO ŠKOLY <–

–> DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ 1 <–

–> PŘÍLOHA DOPISU <–

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Milé děti,

žijeme ve složité době. Po období coronavirovém nastupuje období, které s sebou přináší válečný problém. Nechci nyní soudit, nebo popisovat, proč tato situace vzniká a kdo ji ovlivňuje. Kdo za ni opravdu nemůže, jsou děti. Moc bych si přál, aby se v naší škole všechny děti cítily dobře. Aby my v roli pedagogů, zaměstnanců školy nebo rodičů jsme uměli dětem v této nelehké době pomoci. Byl bych moc rád, aby každé dítě na naší škole si umělo najít své bezpečné místo, toho, na koho se může obrátit, u koho se dobře cítí. Byl bych moc rád, aby ve všech třídách třídní učitelé o těchto věcech promluvili. Děti, věřte, že kdykoliv budete cítit potřebu si pohovořit, máte v naší škole dveře otevřené ke všem dospělým … vyberte si toho svého. Je jedno, kdo se v jaké zemi narodil, je jedno, v jaké zemi vyrůstáme. Jsme lidé a musíme umět si vzájemně pomáhat. O pomoc jsem požádal všechny třídní učitele. Na společném postupu a pomoci se budeme domlouvat ve vedení školy, s našimi odborníky Školního poradenského pracoviště, se všemi pedagogy a dalšími kolegy ve škole. Počítám s pomocí a spoluprací i žáků naší školy. V naší škole se učí i žáci a žákyně, jejichž mateřským jazykem není čeština. Snažíme se těmto dětem pomáhat, aby byly ve škole úspěšné, aby poznaly kulturu ČR a zejména aby si osvojily jazyk, který budou potřebovat. Škola je především místo, kam děti chodí, aby se zde učily. A aby se dobře učily, musí se cítit dobře. Buďme tomu nápomocni.

Děkuji všem za pomoc, za pochopení.

Dne 25. 10. 2021 proběhlo slavnostní předání jmenovacích dekretů zvoleným zástupcům jednotlivých tříd do Žákovského parlamentu 2. stupně. K předání došlo symbolicky v sále Zastupitelstva MČ Praha 3 na Radnici Prahy 3. Zvoleným parlamentářům pogratulovali ke zvolení a popřáli úspěšnou práci ředitel školy J. Kopecký, koordinátor M. Dlouhý a také člen zastupitelstva MČ Praha 3, člen Školské rady ZŠ Lupáčova a předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání pan M. Vronský, který poté žákům představil i expozici Žižkov 1881 – 1922 v Galerii pod radnicí, kterou si poté všichni se zájmem prohlédli.

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v publikaci Atlas školství, kterou každý žák ode mě obdržel na konci října, na str. 10 je uveden kompletní postup v přijímacím řízení na střední školy pro příští školní rok, včetně postupu po obdržení výsledků 1. kola přijímacího řízení. (www.atlasskolstvi.cz)

Proto jen stručně shrnuji:

Uchazeč je v 1. kole přijatý:

Zápisový lístek, který jste přebírali proti vašemu podpisu zde ve škole, odevzdáte do 10 pracovních dnů do střední školy, kam žák definitivně nastoupí.

Uchazeč není v 1. kole přijatý:

Ve střední škole vyzvednete rozhodnutí o nepřijetí, případně si pro něj dojdete na poštu.

Pokud je žák „pod čarou“ přijatých uchazečů do 40 – 50 místa, doporučuji napsat odvolání. Odvolání musí být odesláno do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí řediteli příslušné střední školy.

Během vyřizování odvolání je možné podat libovolný počet přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do škol, které nenaplnily počet uchazečů. Jejich seznam bude zveřejněný na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy v sekci školství a bude průběžně aktualizován. Taktéž ho najdete na webu www.atlasskolstvi.cz.

Jako podklad pro elektronické vyplnění přihlášek do 2. kola přijímacího řízení mi žák přinese názvy škol a kódy a názvy zvolených oborů. Já přihlášky vytisknu, potvrdím a předám zpět žákovi.

Ve 2. kole přijímacího řízení se již nekoná jednotná přijímací zkouška.

Pokud je žák přijatý na jednu střední školu a chtěl by raději na druhou, kam podáváte odvolání, zápisový lístek odevzdejte na první školu a v případě kladného výsledku odvolání jej z této školy vyzveděte a přeneste na školu, kde vyhověli Vašemu odvolání.

v níže uvedeném materiálu jsou obsaženy všechny základní informace k přijímacímu řízení na gymnázia a střední školy ve školním roce 2021/2022.

2021_Celkova informace_prijimaci rizeni SS

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz

závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2021/2022, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 17. 9. 2021. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje –>DDM ULITA v ZŠ Lupáčova<–, prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže, přihlašování bude spuštěno 1. 6. 2021:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova<– (E.K.)

první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, středa 15:30 – 16:30<–

druhá skupina: pondělí 15:30 – 16:30, středa 14:30 – 15:30<–

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (B. K.)

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 15:00 – 16:00

Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (L. K.)  Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 14:00 – 15:00

–>Kurz anglického jazyka<– zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Přihlášení do volnočasového kurzu angličtiny na rok 2021/2022: Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3 – pro žáky Prahy 3 jsou zdarma, případně za dobrovolný příspěvek, tak abychom mohli kurzy nabídnout, co největšímu počtu dětí. Každá lekce trvá 60 min. Předpokládá se 70% účast, případně včasná a odůvodněná omluva z účasti na kurzu. Při nedodržení podmínek se účastníci/jejich zákonní zástupci zavazují uhradit kurzovné až do výše 2 000 Kč. Výuka v kurzu probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2020/2021, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: út 13:15 – 14:15, čt 13:45 – 14:45

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: čt 14:15 – 15:15

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: čtvrtek 14:00 – 16:00

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk – čtvrtek 14:00 – 15:00

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika

Japonský kroužek – od 4. do 9. ročníku

termín: úterý 14:15 – 15:15

Kroužek pro děti, kteří si chtějí osvojit základy japonštiny a naučit se o japonské kultuře něco, co se na hodinách zeměpisu nedozví. Řekneme si nejen něco o japonském písmu a jak vzniklo, ale vyzkoušíme si třeba kaligrafii, čajový obřad, naučíme se kreslit animované postavičky, povíme si, jak vlastně vypadalo úplně první anime a vymyslíme si svou vlastní mangu.

KROUŽKY ICT

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

Psaní všemi deseti a typografie – M. Fejtková –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová

Hra na kytaru – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – stále volná místa – přihláška –>ZDE<–

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15, lenka.krenk@seznam.cz

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45, lenka.krenk@seznam.cz

Dramatický kroužek – Divadelní ateliér – DDM ULITA – DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Aby se k na kroužek bezpečně dostali, je možné je před školou vyzvedávat v rámci služby Na kroužky s Ulitou – U Klub, pokud se přihlásí minimálně 4 děti na každý den, budou pro ně jezdit i do ZŠ Lupáčova.

–>Flétna<–: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, úterý 12:30 – 14:15

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ

Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova zahájí svou pravidelnou činnost v úterý 13. 9. 2021. Schůzky budou probíhat následovně: 1.+2. třída 13.00-14.00, 3.třída + vyšší ročníky 14.00-15.00. Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail vedoucí klubu pí Kateřině Židů – ziduk@volny.cz.

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf – úterý 14:50 – 15:50

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf – pondělí 15:45 – 16:45

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodina proběhne v úterý 5. 10. 2021 a ve středu 6. 10. 2021; poslední hodina proběhne v úterý 17. 5. 2022 a ve středu 25. 5. 2022

Sportovně pohybový kroužek pro 3. – 5. ročník – K. Orlíková

–>Badminton 1<– – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova, středa 15:00 – 16:00

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 17:00 – 18:00

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<–

KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA, KONTAKTUJTE ORGANIZÁTORA (VIZ NÍŽE)

Kurz: plavecký výcvik pro děti ZŠ Lupáčova
Délka kurzu: I. pololetí 2021/2022; Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00; Zahájení: 23 9. 2021; Ukončení 27. 1. 2022; Počet lekcí: 17; Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 2 550 Kč
Podrobné informace
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.
Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.

S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky: Kurzovné se nevrací. Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2020/2021 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře. Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 20 dětí.

Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

–>Inline bruslení<– – lekce 23. 9. 2021 – 11. 11. 2021, 1120 Kč/7 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 16:45, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 30. 9. 2021 – 27. 1. 2022. 2100 Kč za pololetí.

 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky
Rádi bychom Vás ujistili, že všechny kroužky v DDM Ulita a na základní škole Lupáčova jsou připravené k zahájení. Pokud nastane jakákoliv změna v pořádání těchto kroužků, bude jakýmkoliv způsobem omezena činnost DDM Ulity, jsme připraveni vracet poplatky.
Děkujeme DDM Ulita

 

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, tímto článkem zahajujeme předávání informací k nadcházejícímu školnímu roku 2021/2022 tak, abychom jej společně úspěšně, klidně, snadno a bezpečně zahájili. I nadále je třeba dodržovat opatření v souvislosti s nemocí covid19, jako např.:

– dezinfekce rukou při vstupu do školy, před vstupem do jídelny, po použití toalet apod.

– nošení respirátorů nebo roušek ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna, toalety)

– kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit

– neumožnění samoobslužného výdeje v jídelně (příbory, nápoje, polévka, salátový bar) – vše vydá zaměstnankyně školní jídelny (toto opatření potrvá minimálně do 17. 9. 2021)

Podrobné infromace, doporučení a nařízení k provozu škol připravilo MŠMT a MZd  —>ZDE<— 

Součástí opatření je také povinnost se 3 x na začátku školního roku otestovat:

Testování  – obecné informace

Ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků školy, případně i zákonných zástupců (viz níže) plošné testování antigenními testy zn. GENRUI – VIDEO ZDE. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci a žákyně, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

– očkovaní – 14 dní po plně dokončeném očkování

– prodělaní onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)

– doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

Předpokládáme přítomnost rodičů při testování žáků 1. ročníku. Rodiče žáků 2. a 3. ročníku, kteří chtějí být testování přítomni, prosíme o vyplnění dotazníku –>ZDE<—

 

Testování žáků 1. ročníku: 1. 9. 2021

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00 hodin): pod dohledem paní třídní učitelky určeného pedagogického pracovníka a za přítomnosti zákonného zástupce/rodiče – podrobnosti viz níže.

Testování žáků 1. ročníku: 6. 6., 9. 6. 2021

Testování bude probíhat způsobem, který dohodnou zákonní zástupci s třídními učitelkami na třídní schůzce 1. 9. 2021 od 17:00.

Testování žáků 2. – 3. ročníku: 1. 9. + 6. 9. + 9. 9. 2021

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00 hodin) pod dohledem určeného pedagogického pracovníka nebo za přítomnosti zákonného zástupce/rodiče již od 7:45 v prostoru školní jídelny (přízemí vpravo) a školní družiny (přízemí vpravo). Zákonné zástupce, kteří chtějí být testování přítomni, prosíme o vyplnění dotazníku —>ZDE<—

Testování žáků 4. – 9. ročníku: 1. 9. + 6. 9. + 9. 9. 2021

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00) pod dohledem určeného pedagogického pracovníka.

Níže uvádíme další informace k průběhu začátku školního roku

1. září 2021

ŽÁCI 1. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ 8:00 – 9:40

Prosíme rodiče/zákonné zástupce, aby s dětmi přišli před budovu školy v 8:00 hodin. Zde Vás budou očekávat paní třídní učitelky.

První vyučovací hodina (8:00 – 8:45)

Bude probíhat antigenní testování žáků, předpokládáme přítomnost zákonných zástupců. Žáci se nepřezouvají a neberou si s sebou ani školní tašku. Prosíme rodiče i žáky, aby měli nasazený respirátor. Paní učitelky rozdělí žáky každé třídy na dvě skupiny – chlapci a dívky, kteří odejdou společně s rodiči a pedagogickými pracovníky do testovacíh místností. Testovacími místnostmi budou pro jednu skupinu kmenové učebny v 1. patře školy (I. A – učebna č. 51, I. B – učebna č. 38, I. C – učebna č. 53), pro druhou skupinu jiné prostory školy (školní družina, další učebna). Po otestování a nahlášení výsledků pedagogickým pracovníkům odcházejí žáci do svých kmenových učeben a rodiče ze školy.

Druhá vyučovací hodina (8:55 – 9:40)

Bude probíhat ve třídě s paní třídní učitelkou, prosíme rodiče, aby na své děti případně počkali před školou či v galerii školy u vchodu. Rámcové fotografie z prvního dne dětí ve třídě zveřejníme na webu školy. V 9:40 přivedou paní učitelky děti zpět před školu, předají je osobně rodičům, případně paním vychovatelkám do školní družiny, které s nimi poté půjdou na oběd.

Provoz školní družiny je denně do 17:30, provoz ranní družiny je od 2. 9. 2021 denně 6:30 – 7:40.

Od 17:00 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku v jednotlivých třídách. Rodiče vstupují v rouškách. Na této třídní schůzce se seznámíte s paní třídní učitelkou, paní vychovatelkou, vyplníte všechny nezbytné dokumenty a dozvíte se základní informace o výuce i o družině. Již od 16:30 až do 18:30 je možno v kanceláři vedoucí školní jídelny (v přízemí vpravo od vchodu do školy) zajistit dětem obědy.

ŽÁCI 2. AŽ 5. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ 8:00 – 9:40

Žáci 2. až 5. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:40 – 7:55, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Vstupují (hlavním) vchodem u vrátnice. Do budovy školy se žáky vstupují pouze ti rodiče, kteří chtějí být přítomni testování dětí a elektronicky se registrovali —>ZDE<—  Po ukončení výuky v 9:40 žáci odcházejí domů nebo jsou předáni do školní družiny.

ŽÁCI 6. AŽ 9. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ 8:00 – 9:40

Žáci 6. až 9. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:40 – 7:55, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Vstupují (hlavním) vchodem u vrátnice. Rodiče nevstupují do budovy školy. První vyučovací hodinu proběhne testování žáků, druhou vyučovací hodinu třídnícká hodina. Po ukončení výuky v 9:40 žáci odcházejí domů.

OBĚDY

Obědy se vydávají v čase 9:40 – 12:00 hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V tento den je provozní doba školní družiny 9:40 – 17:30 (není ranní družina).

2. září 2021 – den třídního učitele

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celé dopoledne s paní třídní učitelkou. Poté přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celou dobu vyučování paní třídní učitelkou nebo panem třídním učitelem.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

3. září 2021

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 11:40 probíhá podle rozvrhu.  Poté žáci přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 12:35 probíhá podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

6. září 2021

PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ – INFO VIZ VÝŠE.

Výuka probíhá plně podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají již v pravidelném čase 11:40 – 14:00.

7. září 2021

Jednání Školské rady od 16:30, poté jednání hlavního výboru Rodičovské unie od 17:30.

9. září 2021

PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ – INFO VIZ VÝŠE.

14. září 2021 Valná hromada RU a společné třídní schůzky

Valná hromada Rodičovské unie od 17:00 – jídelna školy.

Od 18:00 hodin se konají společné třídní schůzky v jednotlivých třídách s třídními učiteli (bez konzultace s jinými učiteli). Předpokládaná výše příspěvku rodičovské unii vybíraná zástupcem rodičů v rodičovské unii je ve výši 250 Kč.

17. září 2021

Konec elektronické evidence kroužků na webu školy —> ZDE <—

 

děti

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2021/2022 a množícím se dotazům k přijímání žáků do školní družiny, podáváme upřesňující informace.

Ve školním roce 2021/2022 bude mít školní družina 10 oddělení.
Maximální kapacita je 300 žáků.
Chci Vás ujistit, že přijmeme do ŠD všechny žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd .
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2021, a to jen ve velmi omezeném počtu, do maximální kapacity ŠD.

Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.
Žáky prvních tříd můžete přihlásit na třídní schůzce, konané 1. 9. 2021 od 17:00 hodin v kmenové třídě za přítomnosti třídní učitelky a vychovatelky skupiny.

Školní družina – Lupáčovka
Vedoucí vychovatelka: Klonová Zuzana, e-mail: klonova@lupacovka.cz,
telefon – vrátnice 222 719 321
Školní družina je v provozu: od 1. září 2021
Ranní provoz: 6:30 – 7:40
Odpolední provoz: 11:40 – 17:30

Platba školní družiny:
Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.
Úhrada je 250,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu – ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800
Variabilní symbol: datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)
Specifický symbol: 4444
možnost plateb:
celoročně: 2.500,- Kč
2 x ročně: v období IX. – XII. měsíc: 1.000,- Kč
v období I. – VI. měsíc: 1.500,- Kč
měsíčně: – trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září
2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20. 5. 2022
Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.

Obědy, čipové karty, karty na mléko: veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá na tel. čísle 777 477 984,
mail – hola@lupacovka.cz , https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/
Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800
variabilní symbol – datum narození dítěte
– příklad:(15062003 nar. 15. 6. 2003)
• uvádějte vždy jméno strávníka
• platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
• hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte
Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.
Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno
• telefonicky – mobil 777 477 984 či SMS, pevná – 222 719 321
• e-mail – hola@lupacovka.cz
• e-jidelna – https://www.lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/
Režim v ŠD :
Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.
– kontrola přítomnosti
– 11:45 – 12:15 h. – společný odchod do jídelny na oběd
– desinfekce rukou, oběd a čipování (výběr jídla)
– 12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání (relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci)
– 14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
– 15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

Odchod ze školní družiny :
Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin, 15:30 – 17:30 hodin.

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v zápisním lístku:
Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem z ŠD
(např. na jiný mimoškolní kroužek), do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!
Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.
Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce osobu, která dítě vyzvedá. Vychovatelka provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá domů.
Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!
Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.
Mimořádné vyzvedávání dětí z ŠD:
Žádáte-li dítě vyzvednout v jiné době, která je uvedena v Zápisním listu, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám. Další možností je poslání zprávy prostřednictvím portálu www.skolaonline.cz
Žák nebude propuštěn sám prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky !!!
Pozdní odchody z ŠD:
Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává v školní družině i po skončení jejího provozu (tj. po 17:30 h.), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.
Do družiny doporučuji :
– papírový ručník, utěrky
– oblečení do herny a na vycházky (popř. i starší obuv) v pevné tašce
– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
– dětské nůžky a lepidlo (stačí jako součást vybavení do školy)
– čip na oběd na šňůrce (čipy zůstávají ve ŠD)
– 1 krabici papírových kapesníčků
Do družiny nedoporučuji:
– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – pouze na vlastní zodpovědnost !

Zájmová činnost školy:
Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost. V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní.
Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne v oddělení ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět.

Odhláška z ŠD:
Pokud je dítě nemocné, můžete je odhlásit z ŠD prostřednictvím:
• e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
• telefonicky na č. 222 719 321
• mail: klonova@lupacovka.cz
Poznámka:
Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.
Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.
Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.
Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok !

V Praze dne 14. 6.2021

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3

Datum konání voleb: 7. 6. – 11. 6. 2021

Volební období: 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024

Složení volebního orgánu:

Mgr. Martin Řeháček – předseda

Mgr. Kamila Kubrová

Mgr. Erika Vavřichová

 

Oprávněné osoby:

Návrhy kandidátů na členy z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Lucie Flesarová

Eva Kršková

Jana Lišková

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob: 691

Počet zúčastněných voličů z řad oprávněných osob: 376

Počet neplatných hlasovacích lístků: 9

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Jan Bém 204

Lucie Flesarová 209

Eva Kršková 129

Jana Lišková 185

 

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Lucie Flesarová

Náhradnice:

Jana Lišková

Eva Kršková

 

Pedagogové: (volba proběhne na pedagogické radě dne 23. 6. 2021)

Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Lenka Bovo

Mgr. Magdalena Fiedlerová

Počet oprávněných voličů z řad pedagogů: 52

Počet zúčastněných voličů z řad pedagogů: 36

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Mgr. Lenka Bovo 36

Mgr. Magdalena Fiedlerová 36

Zvolení členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Lenka Bovo

Mgr. Magdalena Fiedlerová

 

za správnost

volební orgán:                                                                                                            ředitel školy

M. Řeháček  K. Kubrová  E. Vavřichová                                                                J. Kopecký

 

děti

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

postup po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia je následující:

Přijatí uchazeči: do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek ve střední škole (gymnáziu), kam dítě definitivně nastoupí;

Nepřijatí uchazeči: vyčkat na rozhodnutí o nepřijetí, napsat a do 3 dnů odeslat odvolání k rukám ředitele střední školy, kam žák nebyl přijat (uvést v něm číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí),

níže je odkaz na postup při podávání odvolání proti nepřijetí na střední školy či víceletá gymnázia:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

V případě, že odvolání podávat nebudete, sledujte stránky Magistrátu hl. m. Prahy, kde se v sekci školství objeví průběžně aktualizovaná tabulka se seznamem středních škol, které pořádají druhé a další kola přijímacího řízení. Do druhého kola lze podat libovolné množství přihlášek. Přihlášky opět vytisknu ve škole a potvrzené předám žákům.

Pokud odevzdáte zápisový lístek na jedné střední škole (gymnáziu) a odvolání na druhou střední školu dopadne kladně, lze zápisový lístek v první škole vyzvednout, nechat si do něj potvrdit zrušení zápisu a lístek přenést do střední školy, kam byl žák přijat na základě odvolání.

 Zákonní zástupci žáků 7. ročníku si přijdou zápisový lístek vyzvednout až v případě, bude-li jejich dítě ke studiu na víceletém gymnáziu přijato.

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku se na termínu předání zápisových lístků domluví s PaedDr. J. KUDYNOVOU.

V následujícím odkazu jsou podrobnosti a termíny k přijímacímu řízení na střední školy:

shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Kamila Kubrová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

V týdnu 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 se v rámci našeho projektu Erasmus Young Europe (2018 – 2021) mělo v Praze uskutečnit setkání se žáky ze školy v Itálii. Z důvodu současné epidemiologické situace byl tento výjezd nahrazen virutálními mobilitami, tzn. online schůzkami všech zúčastněných škol: ZŠ Lupáčova, koordinátorské školy z italského Cavalese, ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Žáci zpracovávali a poté prezentovali témata z oblasti sociální a ekonomické udržitelnosti a udržitelnosti životního prostředí. Všem žákům 8. ročníku, kteří se projektu účastnili, děkujeme za vynikající mezinárodní reprezentaci školy, neboť jejich prezentace i následná vystoupení byla vysoce hodnocena, dvě prezentace návrhů našich žáků dokonce zvítězily. Velmi děkujeme za vedení žáků a koordinaci projektu paním učitelkám N. Krivosheeve a L. Bovo, paní učitelce M. Fejtkové za odbornou ICT podporu a pomoc.

Prezentace žáků ZŠ Lupáčova:

Economic Sustainability

Environmental Sustainability

Social Sustainability

vykřičník

Vážení zákonní zástupci žáků 8. ročníku,

na jaře každého školního roku nabízí Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 bezplatné vyšetření zájemců z řad žáků 8. ročníku v oblasti jejich studijní a profesionální orientace. Pokud máte o vyšetření Vašeho dítěte zájem, věnujte pozornost příloze tohoto článku, která obsahuje další důležité informace a zároveň přihlášku na zmíněné vyšetření. Přihláška je též v papírové podobě k dispozici ve vrátnici školy.

Přihláška_ profi vyšetření 2020

děti

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se školní chodby ZŠ Lupáčova proměnily v jedno velké tržiště s tím nejvzácnějším zbožím – vánočními dárky a dekoracemi, které v hodinách výtvarné výchovy, světa práce, ve školní družině, zájmových kroužcích či doma vlastníma rukama vytvořily děti společně s paními učitelkami a vychovatelkami nebo s rodiči. Do příprav se zapojily všechny třídy prvního a dvě třídy druhého stupně i školní družina. Improvizované stánky děti vyzdobily ubrusy a reklamami, k výrobkům vyrobily ceníky a úderem 15. hodiny se z nich na celé odpoledne stali drobní podnikatelé. K příjemné atmosféře jarmarku přispělo i několik muzikantů a drobné občerstvení pro zákazníky i prodejce. Zájem o vystavené zboží, tudíž i výdělek, byl veliký, a tak se vánoční jarmark stal nejen zajímavou společenskou akcí, ale též příležitostí ke zdokonalení v matematice a k posílení finanční gramotnosti. Je potěšitelné, že část tržby věnují jednotlivé třídy po vzájemné dohodě na charitativní účely. Děkujeme Unii rodičů, pedagogům, rodičům a žákům za přípravu a organizaci, veřejnosti za zájem o aktivity školy a za podporu.

dětijarmarkžáci

děti
26. listopad byl pro všechny prvňáčky velký den. Předáním Slabikářů spolužáky z devátých ročníků se z nich stali opravdoví čtenáři.
Velcí spolužáci si pro prvňáčky připravili čtení pohádky s povídáním, různými hádankami a omalovánkami. Předané Slabikáře si s nimi prohlédli a společně si z nich zkusili něco přečíst. Nakonec jsme se společně vyfotili a slíbili si, že na konci roku, až ho celý přečtou, jim předvedou, co se naučili, a budou na oplátku číst oni jim.
Děkujeme žákům a třídním učitelkám  devátých ročníků za přípravu a realizaci!
Za všechny první třídy a paní učitelky
Lenka Bovo
dětispolečná fotografiežáci
děti

Dne 16.10.2019 odjelo 65 dětí 2. stupně na návštěvu německého hlavního města.

Zájezdu se účastnily všechny přihlášené děti. Cesta tam proběhla bez problémů.

Po vystoupení z autobusu jsme se za deštivého počasí vydali na místa, kde stávala Berlínská zeď. Navštívili jsme muzeum teroru, panoramatickou výstavu Zeď na Check point Charlie a Potsdamer Platz.. Poté jsme si prohlédli významné stavby, které jsme měli podle programu navštívit na třídě Unter den Linden. Na této ulici se nachází muzeum Madame Tussaud, kde jsme strávili necelé dvě hodiny obdivováním figurin slavných lidí Německa i světa. Ve večerních hodinách nás čekala prohlídka DDR muzea.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na procházku po západní části Berlína, kde jsme navštívili Wilhelm-Gedächtniskirche a prohlédli si Europa Centre. Pak jsme autobusem přejeli na Alexander Platz a tam po hodinovém rozchodu následovala návštěva televizní věže. V odpoledních hodinách jsme přejeli do Postupimi, kde si děti prohlédly zahrady zámku Sansoussi a pak jsme přejeli do Cecilienhofu, kde jsme absolvovali prohlídkový okruh zámku. Na závěr nás čekala cesta zpátky do Prahy, které proběhla bez problémů.

děti

Školní vzdělávací program (ŠVP) Lupáčovka

Průvodce školním rokem 2021/2022

Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021

Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací 2021/2022

Školní a klasifikační řád platný od 19. 10. 2020, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení a distančního vzdělávání

Školní preventivní program 2021/2022

Dodatek školního řádu – pedikulóza

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2019

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

 

12. června 2019 se ve společenském sále Střední odborné školy Jarov uskutečnil společenský večer, který především pro rodiče žáků uspořádalo vedení školy ve spolupráci s Unií rodičů. Již v první polovině školního roku vznikl nápad nastudovat divadelní představení Odysseova dobrodružství, na jehož realizaci se mohou podílet všichni podle svých možností a zájmů. Pozvánku vyrobil žák 9. ročníku, některé třídy vytvářely kulisy a rekvizity, jiné nacvičovaly pod vedením pedagogů skupinové a individuální role, vlastní hudbu nabídl začínající hudební skladatel též z řad našich žáků, k přípravám se připojil i dramatický a taneční kroužek. Počet účinkujících se nakonec ustálil na čísle 240! Úlohy režisérky se ujala paní učitelka Zamrazilová, která Odysseův příběh pojala velice moderně a netradičně, s vtipem a nadsázkou. Potěšující pro všechny, kteří večer připravovali, byl fakt, že sál byl publikem zaplněn na 100% kapacity, hosté se dobře bavili a Odysseus po mnohých útrapách nakonec doplul na pevninu do náruče krásné Pénelopé. Děkujeme všem hostům, kteří se na představení přišli podívat, a samozřejmě pedagogům a žákům za úsilí, jež do přípravy slavnostního večera vložili.

Průvodce školním rokem 2018/2019

Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018

Školní a klasifikační řád platný od 1. 9. 2018, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení

Dodatekskolnihoradu_pedikuloza

Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů GDPR 2018

Kodex učitele a pravidla pro informace

kriteriavyjezdu

16b_2015PRAVIDLA ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH JAZYKOVÝCH SKUPIN

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy,

 

s účinností od 1. 9. 2022 budeme navyšovat cenu  oběda o 3 Kč. Důvodem je rapidní zdražení potravin na trhu. I přes toto navýšení bude cena oběda v naší školní jídelně patřit stále k nejnižším.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2022:   

         7-10 let ………….. 28,- Kč/oběd

         11-14 let…………. 29,- Kč/oběd

      15 a více let ……… 30,- Kč/oběd

 

Žádám vás tímto, abyste si upravili trvalé příkazy následujícím způsobem:

7-10 let          (20 obědů) …….. 560,- Kč

11-14 let        (20 obědů) …….. 580,- Kč

15 a více        (20 obědů) …….. 600,-

 

Číslo účtu šj se nemění:  35-2000786399/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte v pořadí den, měsíc a rok bez mezer a znaků.

Změnu proveďte od srpna, kdy se platí stravné na září.

 

Děkuji za pochopení, Holá Miloslava (vedoucí školní jídelny)

V pátek 13.5. si oddělení ŠD 3.A a 3.B udělalo výšlap na kopec Vítkov. Cestou jsme poznávali zdejší květiny a stromy. Měli jsme možnost navštívit vyhlídku u kavárny ve 2.patře. Zde jsme měli možnost vidět a povídat si o různých částech a zajímavostech Prahy. Osvěžili a občerstvili jsme se u stánku před fotbalovým hřištěm a těla jsme si protáhli na dětském hřišti s provazovými prolézačkami a houpačkami. Výšlap se vydařil a děti byly nadšené.
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
vzhledem k blížícímu se zahájení nového školního roku 2022/2023 a množícím se dotazům k přijímání žáků pátých tříd do školní družiny, podávám upřesňující informace.
V novém školním roce bude mít školní družina maximální kapacitu 300 žáků. Doposud zapsaných je 293.
Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci od prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd.
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2022, ale jen ve velmi omezeném počtu (do maximální kapacity ŠD).
Pokud máte zájem o umístění syna-dcery do ŠD, pošlete mi mailem zprávu. Pořadí přijímaných bude registrováno podle došlých zpráv. Přihlášky do ŠD – Zápisní listy předám k vyplnění až po přijetí. Děkuji za pozornost, Zuzana Klonová, vedoucí vychovatelka ŠD Tel. 608626039, mail: klonova@lupacovka.cz

Již osmým rokem probíhá v ZŠ Lupáčova sběr víček pro Natálku, který zaštiťuje školní družina. V letošním školním roce se do sběru zapojily všechny třídy prvního stupně. Z výtěžku za odevzdaná víčka mohou rodiče Natálky přispět na různé pomocné zdravotní prostředky a rehabilitaci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Děkujeme všem, kteří nám se sběrem víček pomáhají a nejsou lhostejní.
Dnes jsme předali rodině Kuchyňkových 9 plných pytlů víček.
Věříme, že tento potřebný charitativní počin bude i nadále pokračovat.
Děkujeme.
Za ŠD Hana Šípová

Milí rodiče,

ve čtvrtek 12.5. navštívilo oddělení  ŠD (1.B a  3.C) KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC nacházející se na Andělu.

Byli jsme uchváceni obrovskými modely a jejich propracovaností a děti nevěděly, kam se podívat jako první. Děti měly prohlídku i s doprovodným programem na téma DOPRAVA. Tento program byl připraven Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která nám i umožnila návštěvu zcela zdarma. Prohlídka byla oživena několika interaktivními stanovišti, kde si děti mohly vyzkoušet jezdit s autíčky na ovládání nebo řídit autobus, vlak dokonce i tramvaj.

Výlet se povedl a jsem ráda, že všichni odcházeli s úsměvem na rtech.

 

Ve středu 27. dubna 2022 navštívilo oddělení třetích a čtvrtých oddělení ŠD Mořský svět v Holešovicích.
Všichni jsme tajili dech nad tou podmořskou krásou. Tajemná atmosféra podmalovaná příjemnou hudbou, šero, jen osvícená akvária v nás navodily krásné pocity.
Skvělý průvodce nás provedl celou expozicí a děti hltaly jeho zajímavý a fundovaný výklad. Během 40 minut jsme prošli celou výstavu a dozvěděli se mnoho zajímavého ze světa mořských ryb a živočichů. Největší dojem v nás zanechalo obří akvárium se žralokem.
Děti zhlédly i krátký film o světě oceánů s největšími predátory a měly možnost si vše vyfotografovat.
Zbývající čas jsme vyplnili hrami v parku.

 

Školní družina pro děti z 1.C, 2.B a 2.C připravila květnový odpolední výlet s CK Hvězdička do Botanicusu v Ostré nedaleko Lysé nad Labem.

Zde se nachází nově upravená a opravdu krásná středověká vesnička a v ní množství středověkých mistrů svého řemesla – dráteník, hrnčíř, provazník, mýdlař, kameník, papírník, svíčkař, tkadlec, řezbář, kovář, lukostřelec, zlatokop, perníkář, knihtiskař, kožař, razič mincí a další…

Součástí je i oválné středověké tržiště a bylinková zahrada. Při prohlídce jsme si nejprve o každém řemesle něco pověděli a pak si předvedli, jak se co dělávalo… po té jsme si některá řemesla vlastnoručně vyzkoušeli za středověké groše. Počasí plné slunce a cesta tam i zpět autobusem byla skutečně příjemná. V místě jsme našli klid i na svačinu v téměř pohádkovém prostředí.

Na závěr jsme navštívili rozlehlou bylinkovou zahradu plnou zajímavých zákoutí a zelený labyrint, kde jsme si i pohráli.

Z reflexe dětí je patrné, že výlet patří k nejlepším výletům!