děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, pokračujeme v předávání informací ke školnímu roku 2023/2024 tak, aby probíhal úspěšně, klidně, snadno a bezpečně.

Veškeré informace k organizaci školního roku najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

O zajímavých aktivitách v každém měsíci se dozvíte ze Školního zpravodaje, který připravují pedagogové i žáci školy společně, na webu je uložen v sekci https://lupacovka.cz/zpravodaj-skoly/

středa 17. 4. 2024: 17:00 Schůzka Rodičovské unie, 18:00 Třídní schůzky – společné (mj. informace k volbám do Školské rady)

středa 24. 4. 2024: 15:00 – 17:00 –>Komunitní den – SWAP<–

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství pro školní rok 2023/2024 – podrobnosti naleznete –>ZDE<–

 

Prvotní informace o přijatých a nepřijatých uchazečích – ke dni 14. 4. 2024:

Škola při přijímání do 1. ročníku postupovala podle předem stanovených kritérií.

1. skupina – uchazeči s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ Lupáčova – budou přijati všichni uchazeči

2. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova – budou přijati všichni uchazeči

3. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu.

Počet uchazečů v této skupině je vyšší než počet zbývajících volných míst, s nejvyšší pravděpodobností proběhne losování, další informace budou uvedeny zde

4. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova – nebude přijat žádný uchazeč, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

5. skupina – uchazeči s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3 – nebude přijat žádný uchazeč, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

—————————————————————————————————————————————————–

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří jsou přijati a nastoupí na jinou školu, i mimo městskou část, aby nám dali co nejdříve vědět na kopecky@lupacovka.cz nebo tel. 777 478 655, umožní tak přijetí dalších zájemců – děkujeme i za ně! 

—————————————————————————————————————————————————-

Fáze I

Generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

4. března — 9. dubna 2024

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do e-mailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že jí doručíte přihlášku ve dnech zápisu (10. a 11. dubna 2024) a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 10. nebo 11. dubna 2024).

Fáze II

DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

10.—11. dubna 2024

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 • Osobně — doručí zákonný zástupce
 • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
 • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti)
 • Doložení pobytu

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.
Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.


Další užitečné informace k zápisu

Jak zjistím, která je naše spádová škola?

Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.
Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

SEZNAM DLE ULIC — NOVÁ SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA


Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?

Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol nezapomeňte podat přihlášku především na vaši spádovou školu, aby vám rezervovala místo.

Pokud máte vybranou i jinou školu, můžete podat přihlášku i tam, počet přihlášek není omezen, nicméně doporučujeme minimalizovat jejich počet.

3icon-upozorneni1-redPo dohodě s řediteli škol, bude v letošním roce věnována větší pozornost trvalému bydlišti dětí, které se do spádových škol hlásí. Cílem je zabránit účelovému přehlašování dětí z jiných městských částí, které vytváří umělý tlak na kapacitu míst v našich školách.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.


Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pedagogicko-psychologické poradny dávají vyjádření k odkladu školní docházky. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 (ppp3.cz).  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.

3icon-upozorneni1-redUPOZORNĚNÍ — bezbariérová škola:
V případě, že máte zájem o bezbariéroou školu, můžete se obrátit na ZŠ Chelčického, ZŠ Chmelnice ZŠ Jiřího z Lobkovic (bezbariérová budova v ulici Perunova — pouze první stupeň), zároveň kontaktujte Odbor školství MČ Praha 3.

Přípravné třídy

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

Přejeme vám a vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zahájení povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

 1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
 2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – PODÁVÁ SE ELEKTRONICKY 

–>ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY<–

–> OBECNÁ PRAVIDLA A ČASTÉ OTÁZKY <–

–> KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA <–

–> DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ <–

–> INFORMACE MŠMT K ZÁPISU<–

čtenář

Vzhledem k rozšiřující se výuce anglického jazyka a informatiky nabízíme od nového školního roku 2024/2025 tato volná místa:

 • učitel/ka anglický jazyk – plný úvazek
 • učitel/ka informatika – úvazek lze kombinovat s tělesnou výchovou

Nabízíme možnost zapojení do projektů školy, rozvoj v oblasti cizích jazyků (třídy s bilingvním programem, výuka s CLIL prvky),  využití ICT při výuce, možnost vedení kroužků. V případě potřeby zajistíme služební byt.

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz, kam také můžete stále zasílat své nabídky.

V rámci celonárodní akce Ukliďme svět zorganizovala třída 6.C důležitý úklid žižkovského parku Parukářka. Žáci úspěšně uklidili velkou část parku a nashromáždili desítky pytlů odpadu. Celá akce též probíhala jako soutěž. Byla vyhlášena kategorie o nejvíce bizarní nález a konečný počet nashromážděných pytlů. Součástí úklidu se staly i zajímavé diskuze s místními občany, kteří oceňovali ekologickou aktivitu. Žáci též obdrželi poděkování od městské uklízecí čety a Odboru ochrany životního prostředí Prahy, který zajistil rychlý svoz odpadu. (M. Dlouhý, třídní učitel VI. C)

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, příznivci školy

v rámci projektu Cirkulární škola bychom vás tímto chtěli pozvat na Komunitní den – Den Země, který se koná dne 24. 4. 2024 v budově školy od 14:00 do 16:00 hodin a zahrnuje

1. SWAP – výměna věcí

Jak správně SWAPOVAT najdete např. –>ZDE<–

Kolik věcí můžu přinést: max. 3

Co můžu přinést:

oblečení – tričko, mikina, svetr, šátek, šála, kšiltovka

knížky

hračky, plyšáci

školní pomůcky, učebnice

Vše ve výborném stavu, čisté a nepoškozené!

Co můžu odnést: vše, co mi udělá radost

Kdy a kam: 24. 4. 2024, ZŠ Lupáčova, od 14:00 hodin

 

2. WORKSHOP – „Upcykluj i ty!“

Děti a rodiče – účastníky workshopu Upcykluj i Ty! poprosíme, aby si přinesli svůj oblíbený kousek, který si chtějí nazdobit nebo opravit. Může to být tričko, mikina, ale také například džínové kraťasy, svetr, ledvinka (zkrátka jakýkoliv kousek, na který se dá šít). Dále si připravte už jen nůžky, jehlu a bavlnky.“

SPECIÁLNÍ NABÍDKA – štopování ponožek 🙂 nutno přinést: vlastní čistou ponožku, jehlu a bavlnky.

 

3. Třídění a recyklace hravě

 

4. Rok 2024 = ROK VODY

Připomeneme si také, že rok 2024 je vyhlášen organizací UNESCO Rokem vody.

 

Těšíme se na aktivní účast a na setkání s vámi.

Žáci a pedagogové ze ZŠ Lupáčova

24. 3. 2024 v poledne jsme přijeli na lyžařský kurz tříd 7. ročníku do horské chaty Protěž v Peci pod Sněžkou. K našemu velkému překvapení nás vítal poletující sníh. Kopec k chatě jsme vyšlapali rychle a po obědě a ubytování jsme byli rozřazení do družstev Svišťů, Žab, Lam, Ještěrek, Koal a Gepardů. Večer jsme se dozvěděli důležité informace o pohybu v horách a na sjezdových tratích a doufali, že si možná ráno zalyžujeme na čerstvém prašanu.

25. 3. 2024 pondělní ráno bylo bílé, celé dopoledne nám při výcviku sněžilo a my jsme vyzkoušeli i náročnější sjezdovky. Všech šest lyžařských „stád“ po celý den zdokonalovalo své lyžařské dovednosti. Po večeři nám paní instruktorky připravily zajímavou hru, při které jsme prověřili paměť a rychlé nohy. Zítra nás také čeká celý den na sjezdovkách a večer diskotéka.

Пропозиція курсів для українських дітей і сім’ї

Консультація дитячого психолога українською мовою, 50 крон/консультація.

Пришкільний табір для дітей від 6 років – українською мовою, ціна 500 крон/тиждень, Цілодобова програма з 7.30 do 17 год, ціна, включаючи харчування та питжий

Vážení zaměstnanci, rodiče, zákonní zástupci žáků, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci,

vraťme se krátce k vánočnímu jarmarku, který jsme již tradičně v naší škole uspořádali. Své výrobky a vlastnoručně upečené či uvařené dobroty nabízeli ve vánočně vyzdobených stáncích žáci z většiny tříd. Když na konci jarmarku viděli prázdné prodejní pulty, měli ze svého úsilí, které do příprav vložili, velkou radost. Ještě před Vánoci přišlo na řadu počítání výdělků jednotlivých tříd. Díky všem návštěvníkům se třídám podařilo získat pěkné částky, a proto se opět rozhodly, že se o ně rozdělí s někým, kdo je využije pro pomoc potřebným. Hlasování ve třídách probíhalo i během ledna, a tak až nyní můžeme hrdě prohlásit, že jsme přispěli následujícím organizacím: Paraple, Cesta domů, Člověk v tísni, Dům s pečovatelskou službou Roháčova, ZOO Praha, Nedoklubko, kočičí útulek Fousek, Dobrý anděl, Lékaři bez hranic, kočičí útulek Šanta, Radost dětem, psí útulek Voříškov.. Děti z Lupáčovky rozumějí tomu, že rozdělit se a dávat je možná ještě o něco příjemnější než dostávat.

Poděkování za Skutečné dárky

Kroužek gymnastika pro děti – 2. pololetí – stále jsou volná místa. Přihlašování a podrobnosti naleznete –>ZDE<–

Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Prostor: Sokol Žižkov I.; čas: 13:45 – 14:45; období: 15. 2. 2024 – 30. 5. 2024 = 2. POLOLETÍ 

V současné době je možné se přihlašovat na kroužek plavání v bazénu Olšanka, a to i  starší žáky – do 5. ročníku, termín zůstává stejný – čtvrtek 13:50 – 15:00.

Rezervační systém a další podrobnosti najdete –>ZDE<–

Jsou připraveny 3 kurzy podle dovedností.

Klient se musí nejdříve zaregistrovat a následně se může přihlásit podle dovednosti.

Jinak režim je stejný jako doposud, děti budou vyzvedávány v družině a poté odvedeny zpět.

Kurz bude otevřen jen v případě naplnění min 18 uchazeči.

sova

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024.

Nejdůležitějším zdrojem informací o středních školách zůstávají jejich webové stránky, kde najdete kódy a charakteristiky oborů, které lze v konkrétní škole studovat, a nejpozději od 31. 1. 2024 i kritéria pro přijetí (a také jaké máte k přihlášce připojit přílohy).

Žáci obdrželi Atlas školství s přehledem všech středních škol a učebních oborů v Praze a okolí, existuje též v elektronické podobě: www.atlasskolstvi.cz

Zde je prezentace z informační schůzky pro rodiče žáků 9. ročníku, která proběhla ve škole dne 24. 1., která obsahuje všechny důležité odkazy:

Přijímací řízení na střední školy 2324

Dále prosím sledujte tyto stránky:

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

přehledné schéma k přijímacímu řízení: informace_pro_uchazece_o_stredni_vzdelavani_2024

Dotazy můžete zasílat na adresu prihlaskynastredni@msmt.cz.

Přihlášku bude možné podat od 1. do 20. února 2024 v systému DIPSY (www.dipsy.cz)

V souvislosti s elektronickým podáváním přihlášek na střední školy a učební obory Vás upozorňuji na to, abyste si ještě před začátkem února, než bude elektronické přihlašování zahájeno, zařídili identitu občana tak, jak je to uvedeno v sekci pro rodiče a žáky na www.prihlaskynastredni.cz

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz

V průběhu listopadu 2023 se žáci tříd 3. B a 8. C pod vedením třídních učitelek připravovali na společný projekt na téma finanční gramotnost a hospodaření s penězi. Celý projekt pak vyvrcholil na konci měsíce, kdy se naši osmáci vžili do rolí učitelů a pomáhali třeťákům s plněním úkolů na připravených stanovištích. Starší žáci prokázali svou trpělivost, ti mladší zase chuť se od starších spolužáků přiučit něco nového. Projekt proběhl bez jakýchkoli komplikací a všem přinesl mnoho nových znalostí i zkušeností. Těšíme se na další podobné projekty.

V úterý 28. listopadu 2023 se žáci 8. ročníku zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce, které pro nás zahrálo The Bear Educational Theatre. Čekala nás hra s detektivní zápletkou, díky které jsme si nejen procvičili angličtinu, ale také jsme se skvěle pobavili. Žáci se aktivně do představení zapojili, komunikovali s herci anglicky a většině se podařilo i rozlousknout detektivní záhadu! V hodinách angličtiny se navíc v tomto období věnujeme tématu umění, takže návštěva divadla byla vítaným zpestřením a rozšířením výuky.

Ve středu 13. 12. 2023 ožily chodby naší školy vánočním jarmarkem. Stánky všech tříd byly plné lákavých výrobků, které vyráběli žáci s paními učitelkami a vychovatelkami po několik týdnů, starší žáci s panem učitelem Novobilským a paní učitelkou Kodrlovou zorganizovali koncert vánočních koled, v některých třídách se konaly vánoční besídky. Důkazem toho, že se nám všem společná práce podařila, bylo to, že byly všechny stánky obklopené návštěvníky a v závěru jarmarku bylo téměř všechno zboží i občerstvení vyprodané.

Odměnou je třídám finanční výtěžek, který mohou využít na dobročinné účely, výlety a další akce.

Děkujeme všem žákům, paním učitelkám, vychovatelkám, asistentkám a dalším zaměstnancům školy za pečlivou a mnohdy časově náročnou přípravu této tradiční školní slavnosti a vám rodičům i všem ostatním děkujeme za návštěvu a podporu, moc si toho vážíme!

 

 

vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes jsme obdrželi informací o existenci WhatsApp skupiny „Přidej co nejvíce lidí“. Původce skupiny není znám, vyzývá děti k přidávání kamarádů, aby dosáhli rekordu. Skupina obsahuje velmi nevhodný až škodlivý obsah. Je nahlášena na Policii ČR. Zvažte zvýšený dohled nad aktivitou Vašich dětí na telefonech. Další podrobnosti např. –>ZDE<–

 

 

Dne 24. 10. 2023 proběhlo slavnostní předání jmenovacích dekretů zvoleným zástupcům jednotlivých tříd do Žákovských parlamentů 1. a 2. stupně. K předání došlo symbolicky v sále Zastupitelstva MČ Praha 3 na Radnici Prahy 3. Zvoleným parlamentářům pogratulovali ke zvolení a popřáli úspěšnou práci ředitel školy J. Kopecký, koordinátoři M. Dlouhý a M. Černevová a především starosta MČ Praha 3  M. Vronský. Žáci si poté se zájmem prohlédli i expozici Žižkov 1881 – 1922 v Galerii pod radnicí.

 

Dne 12. 9. 2023 od 17:00 hodin se konala Valná hromada Rodičovské unie. Valná hromada schválila zachování výši příspěvku na částce 400,- Kč (bilingvní třídy 1000,- Kč). Dále jednomyslně schválila i zachování výše daru škole ve školním roce 2023/2024 v částce 80 000,- Kč.

Ještě jednou upozorňujeme, že stávající účet RU je pozastaven a není možné na něj zaslat další finanční prostředky. Nové číslo účtu bude zveřejněno v nejbližší době.

Dne 5. 9. 2023 se konalo jednání hlavního výboru RU, který tímto informuje, že stávající účet RU je pozastaven a není možné na něj zaslat další finanční prostředky. Nové číslo účtu bude zveřejněno v nejbližší době. Hlavní výbor zároveň zve všechny zákonné zástupce na Valnou hromadu RU, která se koná 12. 9. 2023 od 17:00, před společnými třídními schůzkami (18:00).

Informace školy uvádíme –>ZDE<–

ZŠ Lupáčova je zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana – úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:
Stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách

Školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách

Družiny zdarma – na základních školách

nebo

Příspěvek z fondu solidarity –
finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky atd.).

O úlevu můžete požádat pokud:

 • Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 • Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 • Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
  • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
  • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  • pobíráte přídavek na dítě,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • čelíte exekuci/insolvenci,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:
Do 15. 9. 2023 doručte vyplněnou žádost do školy
– řediteli školy.
Žádosti ke stažení zde (případně je možné je vyzvednout ve škole):

Žádost o úlevy na stravném, školném, družině –>ZDE<–

Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období do konce školního roku 2023/24.

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity –>ZDE<–

Žádost  je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole .

Ředitel Vás do 22. 9. 2023 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2023/2024.

Podrobnější informace naleznete na stránkách vaší školy a na  –>Pomoc Pražanům (praha.eu)<–

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: –>Pomoc Pražanům (praha.eu)<–

 • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
 • Podrobná pravidla poskytnutí dotace ke stažení –>ZDE<–
 • Směrnice ZŠ Lupáčova –>ZDE<–

 

závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2023/2024, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 15. 9. 2023. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU ZAČÍNAJÍ V TÝDNU OD 2. 10. 2023.

KROUŽKY JINÝCH ORGANIZÁTORŮ PODLE JEJICH POKYNŮ.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA v ZŠ Lupáčova  prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Kroužek angličtiny pro první třídy, ve kterém se děti naučí mít anglický jazyk opravdu rádi. Výuka je obohacená o nejrůznější hry, písničky i další aktivity, díky kterým se děti jazyk naučí přirozeně. Kroužek dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je skládat věty v angličtině a hlavně je zbaví strachu z mluvení. Lektorka klade důraz na individuální přístup.

Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže:

–>Anglický jazyk pro 2. ročník<– – organizuje ZŠ Lupáčova (Eva Kšírová)

Cílem kroužku je, aby si žáci nadále vytvářeli pozitivní vztah k anglickému jazyku. Kroužek navazuje na tematický plán výuky angličitny ve 2. ročníku a přidává témata a obsahy. Žáci pomocí pracovních listů, poslechů, praktických cvičení, didaktických karet, cvičeních na interaktivní tabuli a her upevňují svoje předchozí znalosti a dále získávají nové (rozšíření slovní zásoby, gramatiky). Pracují samostatně i ve skupinkách. Kroužek je dále zaměřen na to, aby se žáci zbavili ostychu při komunikaci v cizím jazyce. Počet dětí ve skupině kroužku (zatím podle online přihlášek): 1. skupina 17 žáků, 2. skupina 17 žáků
termín: úterý 14:00 – 15:00 + nový termín z důvodu velkého zájmu 13:00 – 14:00

 

–>Anglická konverzace pro 3. ročník<–

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 13:30 – 14:30, ZAČÁTEK 2. 10. 2023

1. pololetí = 15 lekcí = 2190,- Kč

organizátor: krouzky.cz

 

–>Anglická konverzace pro 4. ročník<–

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: středa 13:45 – 14:45, ZAČÁTEK 4. 10. 2023

1. pololetí = 15 lekcí = 2190,- Kč

organizátor: krouzky.cz

 

–>Kurz anglického jazyka 2023/2024<–

OD ŘÍJNA 2023

 • 5. třída – Po 13:15-14:15 – učebna č. 65 – 2. patro
 • 7. třída – Po 14:15-15:15 – učebna č. 65 – 2. patro
 • 6. + 7. třída – Po 15:15-16:15 – učebna č. 65 – 2. aptro
 • 8. + 9. třída: Út 15:15-16:15 – učebna č. 65 – 2. patro
 • Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.—9. tříd.
 • Kroužek ve školním roce 2023/2024 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.
 • Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.
 • Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2022/2023 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka, běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500,- na pololetí.
 • Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném. Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.
 •  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. +420 608 602 611.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2022/2023, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý 13:05 – 14:05

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: pondělí NEBO čtvrtek

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

–>Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ<– – český jazyk 9. ročník – úterý 14:00 – 15:00, od 3. 10. 2023 do začátku dubna 2024, cena za celé období 500,- Kč
V kurzu budeme pracovat s testovými otázkami testů jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka na čtyřleté maturitní obory.
–>Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ<– – matematika 9 . ročník – čtvrtek 14:00 – 15:00, od 5. 10. 2023 do začátku dubna 2024, cena za celé období 500,- Kč 

 

KROUŽKY ICT

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. ročník<– – M. Fejtková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 13:15 – 14:15. V případě vyššího zájmu žáků Pondělí 14:00 – 15.00

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 2. ročník<–– P. Vaňková, M. Fejtková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Pátek 13:00 – 14:00. KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Polytechnický klub pro 2. stupeň<– – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

–>Psaní všemi deseti a typografie<– –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00, případně jiný termín.

–>Malý grafik<– P. Vaňková – pro žáky 3. – 5. ročníku – kroužek je zaměřený na principy práce s multimédii, tvorbu multimediálních výstupů od zvuku a obrázky až k videu a animaci. Pro tvorbu výstupů budou žáci využívat dostupný software, ale i hardware. Tento kreativní kroužek umožňuje propojení výtvarného a technického světa. Středa 13:15 – 14:15. V případě vyššího zájmu žáků Středa 14:15-15.15 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

 

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

–>Výtvarný kroužek pro 1. stupeň<– čtvrtek 14:15 – 15:15

„Cesta kolem světa“

V našem výtvarném kroužku nebudeme s dětmi jen kreslit a malovat, ale také tvořit, vymýšlet a poznávat. Tématem nám bude celý svět kolem nás a jeho různé kultury, barvy a rozmanitosti. Podíváme se společně do různých kontinentů a zemí. Společně budeme vyrábět a tvořit různé výrobky, které tyto země symbolizují. Na vytvoření zeměkoule použijeme různé materiály. Zapojíme se také do výzdoby školy. V průběhu tohoto roku budeme také poznávat styl různých známých malířů. Vyzkoušíme si mnoho výtvarných technik a také kreslit podle jednoduché předlohy, aneb kreslíme to, co vidíme.

Inspirací nám budou také zvířata, roční období a příroda všude kolem nás. Čeká nás rok plný hravého tvoření, vyrábění a zábavy.

–>Hra na kytaru<– – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová

–>Hra na kytaru<– – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – –>čtvrtek 15:30 – 16:30<–

–>Výrazový tanec<– – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15, lenka.krenk@seznam.cz

–>Výrazový tanec<– – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45, lenka.krenk@seznam.cz

–>Flétna<– 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, –>úterý 12:30 – 14:15<–

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

 

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ 

lektorka Alena Špádová, spadova@lupacovka.cz

Rozvoj logického myšlení, všeobecných znalostí a vlastní kreativity zábavnou formou. Během setkání se děti zapojují do týmové práce celé skupiny, ale dostávají také prostor pro svou individuální kreativitu. Kroužek je zastřešen Mensou České republiky.

termín pro 1. ročník: úterý 13:00 – 14:00 – přihlašování –>ZDE<–

Termín pro žáky 2. – 5. tříd: každý čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod. (kapacita této skupiny je v současné době naplněna, v případě zájmu si rezervujte místo u lektorky).

 

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

–>Šachový klub<–  pátek 13:00 – 15:00 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Florbal pro 1. až 3. ročník<– – J. Šerf – úterý 14:50 – 15:50 kroužek bude otevřen

–>Florbal pro 4. až 7. ročník<– – J. Šerf – pondělí 17:00 – 18:00

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodiny proběhnou v úterý 3.10.2023 a ve středu 4.10.2023

Poslední hodiny proběhnou v úterý 28.5.2024 a ve středu 29.5.2024

–>Badminton 2<– – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<– 

Délka kurzu:                    II. pololetí 2023/2024

Termín :                           ČTVRTEK, jsou připraveny 3 kurzy podle dovedností 13:50-15:00

Zahájení:                          14. 2. 2024

Ukončení                         20. 6. 2024

Počet lekcí:

Délka lekce:                     45 min

Místo konání:                  plavecký bazén Olšanka, Praha 3

Cena:                                3 780 Kč

Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.

Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00.

Děti budou rozděleny do 2-3 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.

S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné

Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.

Storno podmínky:

Kurzovné se nevrací.

Při souvislé nemoci delší než 3 týdny ve 2.pololetí 2023/2024 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.

Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 18 dětí.

Mgr. Ondřej Šimáček

Plavecká škola ACTIVITY CLUB

tel.: 603 591 017

E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz

Web: www.activityclub.cz

 

–>Inline bruslení<–

aktualizace pro 2. pololetí

Instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Prostor: Sokol Žižkov; čas: 13:45 – 14:45; období: 15. 2. 2024 – 30. 5. 2024 = 2. POLOLETÍ – bez prázdnin, ředitelského volna, státních svátků.

Basketbal Sokol Žižkov – přípravka

– pro chlapce narozené v letech 2013 – 2015 (přípravka U10 – úplní začátečníci) – info  –>ZDE<–

– doplnění družstva U12 (ročníky 2012 a 2013) – info –>ZDE<–

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky

 

Vzhledem k nadstandardní aktivitě, invenci a přínosu v mezigenerační oblasti bylo ZŠ Lupáčova uděleno ocenění Mezigeneračně za pravidelnou účast žáků 4. třídy pod vedením paní vychovatelky Ivany Lehovcové na setkáních se seniory v DPS Lupáčova. Uděleného ocenění si velmi vážíme a paní vychovatelce moc děkujeme za organizování této aktivity.

Vážení pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, rodiče,

dnešním slavnostním dnem končí deset měsíců naší společné práce a vzájemného setkávání ve škole. Než se rozjedeme na zasloužené prázdniny, připomeňme si, jaký byl školní rok 2022/2023:

Zvládli jsme toho opravdu hodně: otevřeli jsme první bilingvní třídu, ve výuce naplnili obsah všech předmětů, vědomosti a dovednosti žáků ověřili několika testováními, zprostředkovali jsme mezinárodní jazykové zkoušky. Důkazem toho, že ve škole máme řadu šikovných dětí, jsou výborné výsledky vědomostních a sportovních soutěží, kterých během školního roku dosáhly. Zde je namístě poděkovat pedagogům, kteří se přípravě soutěží věnovali, a blahopřát všem zúčastněným žákům k jejich úspěchům.

Událo se mnoho zajímavých akcí, zapojili jsme se do několika nových projektů, školu jsme více otevřeli rodičům a veřejnosti, žákům opět nabídli pestrou zájmovou činnost. V průběhu roku úspěšně proběhlo několik sportovních kurzů, všechny třídy vyjely na jednodenní tuzemské a zahraniční exkurze i vícedenní výjezdy. Škola se účastnila projektu OPEN 58 a v rámci projektu Cirkulární škola jsme se věnovali ochraně životního prostředí. Stále pokračují Šablony pro školy. Třídy 1. stupně v projektu Poznáváme Česko podrobně prozkoumaly kraje České republiky.

Zahájili jsme mezigenerační setkávání dětí se seniory v domě s pečovatelskou službou, třídy a školní družina uspořádaly několik charitativních sbírek. S velkým úspěchem se setkal vánoční jarmark i akce pro budoucí prvňáčky a také společné aktivity současných prvních tříd a žáků 9. ročníku. Významný podíl na aktivitách školy měly žákovské parlamenty.

Hojná účast hostů na Dni otevřených dveří a při návštěvních dnech rodičů ve výuce ukázala, že veřejnost stále považuje naši školu za kvalitní a žáci mají zájem v ní studovat. To nás těší a také motivuje k další práci.

Pedagogickým pracovníkům děkuji za náročnou, soustavnou a svědomitě odvedenou práci při vyučování i při všech ostatních školních aktivitách a také za pohotovou spolupráci s vedením školy.

Velké poděkování patří ekonomickému oddělení školy, dále všem, kteří se starají o to, abychom měli ve škole čisté, upravené a příjemné prostředí, i paním kuchařkám ze školní jídelny.

Vám, žáci a žákyně, patří uznání za píli a úsilí, které jste během školního roku věnovali učení, a za vstřícné chování k učitelům a spolužákům, jímž ve škole pomáháte vytvářet bezpečné pracovní prostředí.

Vážení zaměstnanci školy, milí žáci, rodiče,

Je zřejmé, že dneškem končí úspěšný školní rok, v němž jsme všichni odvedli velké množství přínosné práce. Přeji Vám příjemnou dovolenou a letní prázdniny plné zajímavých zážitků.

Na shledanou v září školního roku 2023/2024.

děti

Bezpečně na prázdniny
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života, a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.

Dítě, které je doma samo, by nemělo:
-otvírat cizím lidem
-sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
-při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
-v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
-chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
-počínat si neopatrně v silničním provozu

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:
-používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
-vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
-jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
-hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
-vstupovat do vody samo
-koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
-přeceňovat své plavecké síly
-plout na loďkách či vorech bez plovací vesty

V období prázdnin rodiče často vysílají své děti na letní dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by však měli dobře prověřit organizátory takových akcí, neb nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků hlásí lidé s bohatou trestní minulostí. Děti je opravdu zbytečné vystavovat riziku sexuálního obtěžování či zneužívání, proto by pobyt dítěte mimo domov měl být prověřený a bezpečný.

Dospívající zase často využívají nepozornosti rodičů a volného prázdninového režimu ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré mít situaci pod kontrolou.

Základní desatero doporučení pro bezpečnou jízdu na kole:
Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
Při změně směru jízdy dej včasné a zřetelné znamení paží. Rozhlédni se, zda to ostatní vidí.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
Nevoz na kole předměty, které by tebe nebo ostatní účastníky provozu ohrožovaly.
Své úmysly dávej vždy najevo včas, aby tě ostatní řidiči a chodci pochopili.
Na přechodu pro chodce dej přednost přecházejícím chodcům.
Respektuj dopravní značky, světelné signály a pokyny policistů.
Při jízdě používej ochrannou přilbu, chrániče a reflexní prvky.
Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používej ji.
Starej se o své kolo, o jeho technický stav a vybavení.

Základní desatero bezpečné chůze a pohybu chodce v silničním provozu:
Na chodníku choď po pravé straně, co nejdále od vozovky. Nechoď po obrubníku.
Nebraň ostatním chodcům v chůzi, chodník není místem na hraní.
Tam, kde chodník není, jdi po levém okraji silnice.
Na silnici se chodí vlevo. Na nepřehledných místech a v hustém provozu vždy za sebou.
Vozovku přecházej vždy na přechodech pro chodce nebo pomocí nadchodů a podchodů.
Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni na obě strany.
Nepřecházej vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Přecházej pouze na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
Při přecházení vozovky se počínej opatrně, a zbytečně se tam nezdržuj.
Nos pestré oblečení, využívej reflexní prvky.

Základní desatero bezpečného chování:
Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
Pokud jsi doma sám, neotvírej cizím lidem.
Nechoď nikam s neznámými lidmi.
Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka.
Při odchodu z bytu zkontroluj, zda si řádně uzamkl dveře.
Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo někomu blízkému, kterému důvěřuješ.
I ty sám si můžeš přivolat pomoc na tísňových linkách.

Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla: Policie ČR – 158, Hasiči – 150, Záchranka – 155

 

www.policie.cz

Ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2023 se uskuteční cyklistický výcvikový kurz žáků 8. ročníku v okolí Veselí nad Lužnicí. V případě zájmu je třeba kompletně vyplněnou přihlášku odevzdat učitelům tělesné výchovy nejpozději do 30. 6. 2023, poté již nebude možné další zájemce přihlásit! Informace o platebních podmínkách jsou v souboru CYKLO INFO níže. Kromě prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (musí být s datem odjezdu a bude se vybírat až u autobusu) a základních informací je třeba ostatní formuláře odevzdat učitelům tělesné výchovy nejpozději do 11. 9. 2023. Pobyt začíná v pondělí 18. 9. 2023 večeří, proto prosíme o vybavení dětí obědem a odpolední svačinou.

CYKLO INFO 2023

karta_ucastnika_NOVA_23

POTVRZENÍ O SEŘÍZENÍ KOLA

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

INFORMACE K ODJEZDU – bude doplněno před odjezdem

sova

INFORMACE O STUDIU NA 2. STUPNI ZŠ LUPÁČOVA PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU

Vážení rodiče, zákonní zástupci  žáků,

v rámci Dne otevřených dveří, který se konal dne 18. 1. 2023, proběhlo setkání vedení školy se zájemci z řad rodičů, kteří uvažují o přestupu jejich dětí do 6. ročníku ZŠ Lupáčova. Pokud jste se setkání nezúčastnili, níže je pro Vás k dispozici prezentace o studiu i dalších aktivitách, kterým se na 2. stupni se žáky věnujeme.

–>ZDE<–

V souvislosti s plánovaným zařazovacím řízením, které se uskuteční v případě, že část žáků z 5. ročníku ZŠ Lupáčova bude přijata na osmiletá gymnázia, stanovujeme i závazná kritéria pro přestup do 6. ročníku pro zájemce z jiných základních škol.

–>Stanovení závazných pravidel pro přestup do 6. ročníku ZŠ Lupáčova pro školní rok 2023/2024<–PLATNÉ PRO ZÁJEMCE Z JINÉ ŠKOLY

Trvá-li Váš zájem o přestup dítěte do 6. ročníku ZŠ Lupáčova, potvrďte nám prokazatelně tuto skutečnost do pátku 12. 5. 2023 na e-mail kubrova@lupacovka.cz. Pokud do tohoto termínu Váš zájem nepotvrdíte, budeme předpokládat, že již o přestup nemáte zájem, a ze zařazovacího řízení budete vyřazeni.
Zařazovací řízení do 6. ročníku od září školního roku 2023/2024 se uskuteční ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 9:00 v budově ZŠ Lupáčova. Všichni žáci si přinesou psací potřeby, vysvědčení (nebo výpis) ze 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku, žákovskou knížku nebo jiné potvrzení, kde bude uvedeno jejich trvalé bydliště, případně lísteček s informací, že mohou po skončení akce odejít sami. Také budou mít rozmyšleno, jakému druhému cizímu jazyku se vedle angličtiny budou povinně věnovat (němčina, španělština, francouzština). V tento den není doprovod rodičů nutný. Během dopoledne žáci absolvují test a pohovor z anglického jazyka. Obsah testu a pohovoru a také závazná kritéria pro přestup jsou uvedeny v odkazu výše.

Po vyhodnocení zařazovacího řízení budou zákonní zástupci všech uchazečů kontaktováni vedením školy. Pro přestup jsou rozhodující závazná kritéria a též kapacitní možnosti školní budovy.

Za ZŠ Lupáčova

J. Kopecký, ředitel školy

K. Kubrová, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Ve středu 19. 4. v naší škole proběhlo osvětové setkání projektu OPEN 58. Projekt je zaměřen na demokratickou kulturu, rozvíjení demokratického vzdělávání. Žáci 9.B připravili videomedailonek o průběhu projektu, ve kterém zpracovali výjezd do mlýnu Kačice, třídní volby prvků do společného prostoru a dubnový projektový den, kdy byl na základě demokratické volby naprosté většiny žáků školy navržen společný prostor na dvoře školy. Setkání vedlo k rozšíření povědomí o projektové práci žáků ve škole a jejím přínosu pro komunitu. 

 

Dne 3. dubna se v ZŠ Lupáčova v rámci programu Cirkulární škola – součásti Krajského akčního plánu inovace ve vzdělávání – konala premiéra Komunitního dne, který nabízel hostům z řad našich žáků i veřejnosti tři činnosti spojené s environmentální výchovou: SWAP neboli výměnu hraček, školních pomůcek, oděvů či knih, dále pak aktivitu Upcykluj i ty!, kde si žáci i jejich rodiče mohli vyzkoušet vylepšit výšivkou, ozdobnou záplatou či jinou technikou přinesené čepice, tašky a další módní doplňky. V nabídce aktivit nechyběla interaktivní beseda s odborníky na téma recyklace a ukládání odpadu. Návštěvníci se např. dozvěděli, jak dlouho se v přírodě rozkládají odhozené odpadky z různých materiálů, případně jak s odpadem nakládat a správně ho třídit. Na přípravě, se kterou nám pomohly koordinátorky projektu, se významně podíleli žáci 8. ročníku s paními učitelkami, kterým patří velké poděkování. Silnou skupinou návštěvníků byli i žáci školní družiny, kteří tak prožili netradiční a zajímavé odpoledne. Komunitní setkání zaměřené na  upcyklaci a SWAP bychom rádi zařadili mezi pravidelné školní akce, které pro žáky, rodiče i veřejnost pořádáme.

Začátkem března 2023 proběhla v budově školy humanitární sbírka na pomoc zemětřesením postiženému Turecku a Sýrii. Chtěli bychom tímto poděkovat organizátorům z řad žáků i všem ostatním žákům a pedagogům, kteří na sbírku přispěli. Celková částka 4467,- Kč byla zaslána na účet organizace Člověk v tísni na sbírku SOS zemětřesení Sýrie a Turecko.

 

Drážďany 12.10.2022
Ve středu 12.října vyrazili žáci dvou ročníků – sedmého a osmého- na jednodenní poznávací výjezd do saského hlavního města- Drážďan.

Z důvodu velkého zájmu ze strany dětí, byly vypraveny dva autobusy. Každý měl svého průvodce z cestovní kanceláře CK2. První destinací, kterou jsme navštívili, byl Panometr. Jedná se o bývalý plynojem, kde se nachází obrovské plátno od rakouského autora Y.Asisiho. Na ploše 3500 m2 jsme si mohli prohlédnout barokní Drážďany z různých výšek a úhlů pohledu.
Poté jsme zamířili do historického centra města. Prošli jsme po Brühlově terase, nazývané Balkonem Evropy, až k Semperově opeře. Prohlédli jsme si zvenku i zevnitř Zwinger, vystoupali jsme na jeho opevnění, po kterém jsme mohli obejít jeho část, ale nedalo se kvůli opravám projít pod Korunní bránou (Kronentor).
Potom jsme pošli kolem Katedrály Nejsvětější trojice a vešli jsme do Stallhofu, kde se dříve konaly jezdecké turnaje a který dnes slouží pro středověké vánoční trhy. Zastavili jsme se u Průvodu saských panovníků( Fürstenzug) – největší keramické mozaiky na světě. Nemohli jsme minout jednu z nejvýznamnějších památek Drážďan – Frauenkirche. O jejím osudu jsme se dozvěděli mnohé. Prošli jsme i interiér a podzemí.
Potom už jsme došli na Altmarkt a procházeli jsme nejznámější ulicí Prager Straße. Poté, co jsme ji téměř celou prošli, dostali děti prostor k samostatnému pohybu na této ulici, kde se nachází spousta obchodů a krámků. Zde mohly vyzkoušet své jazykové znalosti v praxi.
Celý výlet byl velmi zdařilý.

Kateřina Žežulková

Ve školním roce 2022/2023 pokračují ve své práci Žákovské parlamenty pro 1. a 2. stupeň. Níže uvádíme:

– Desatero žákovského parlamentu

– Povinnosti a práva Žákovského parlamentu

– Volební proces, činnost a cíle

Desatero žákovského parlamentu

 1. Chodí pravidelně na zasedání ŽP
 2. Informuje třídu o činnosti ŽP
 3. Zjišťuje názory spolužáků a posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy
 4. Komunikuje, nebojí se říct svůj názor a ctí demokratické principy
 5. Snaží se dohodnout, nediktuje, nepřikazuje
 6. Dodržuje pravidla diskuze, respektuje i odlišné názory
 7. Předchází negativním jevům jako je šikana, rasismus, homofobie, ubližování a ničení majetku
 8. Respektuje domluvená pravidla
 9. Aktivně se podílí na zlepšování klimatu školy
 10.  Reprezentuje školu i na veřejnosti

Žákovský parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy
 • respektovat demokratická pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • vytvářet přátelské klima a propagovat školu na veřejnosti
 • pravidelně zveřejňovat zápisy ze zasedání ŽP

Žákovský parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na správě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
 • využívat školní komunikační zdroje: rozhlas, oficiální internetové stránky a školní noviny
 • získávat a zveřejňovat informace
 • organizovat společenské školní akce

Žákovský parlament: volební proces, činnost a cíle

Žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku. Třetina členů parlamentu je volena v doplňovacích celoškolních volbách.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Parlament se schází minimálně 2 x měsíčně a umožňuje žákům podílet se na správě školy.

Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy.  Členové parlamentu sbírají od spolužáků i od učitelů informace o tom, co by bylo dobré ve škole zlepšit, případně co se jim ve škole líbí a chtěli by to dále rozvíjet.

Žákovský parlament rozvíjí pocit bezpečí, učí přijímat odpovědnost za svou práci. Práce v žákovském parlamentu aktivně rozvíjí kritické myšlení a v dětech posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás.

Cílem ŽP je též rozvíjet hodnoty a principy demokracie – bez jakékoliv stranické ideologie a názorové indoktrinace.

 

Škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol (pro žáky zdarma) a Mléko do škol (pro žáky zdarma). V přízemí školy je také umístěn Školní automat Happysnack, kde žáci mají možnost zakoupit mléko za zvýhodněnou cenu. Všechny podrobnosti k projektům jsou uvedeny na happysnack.cz a https://www.skolniprojekty.info/

Novinky ve školním roce 2022/2023:

PROJEKTY OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL – POUZE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

 • Školní projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol jsou nově určeny pouze pro první stupeň základních škol včetně přípravných tříd.
 • K dispozici bude minimálně jedna porce jednou měsíčně pro přihlášené žáky. Po vyhlášení limitu na žáka na konci října je možné, že se počet závozů změní.

ŠKOLNÍ AUTOMAT HAPPYSNACK – PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY, TZN. PRO 1. A 2. STUPEŇ:

 • Loňské kartičky mají platnost do 30. 11. 2022. Pro prodloužení platnosti je třeba kartičku dobít minimálním kreditem ve výši 10 Kč. Tento kredit slouží pro nákup výrobků z automatu. Prodloužení platnosti kartiček a další školní rok je BEZ POPLATKU.
 • mobilní aplikací je vše jednodušší. Obchod Play nebo v AppStore. Stažení a používání aplikace je zcela zdarma.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připomínáme, že dne 13. 9. 2022 se koná:

Valná hromada Rodičovské unie od 17:00 hodin.

Poté následují společné Třídní schůzky ve třídách od 18:00, kde budou zástupci tříd v Rodičovské unii vybírat (nejlépe v hotovosti) příspěvek Rodičovské unii v nové schválené výši 400,- Kč (bilingvní třída 1000, Kč).

Připomínáme, že všechny důležité termíny najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

Dne 6. 9. 2022 se od 17:00 konalo jednání hlavního výboru RU. Informace školy uvádíme –>ZDE<–

Rodičovská unie upozorňuje na nový email ur.lupacovka@email.cz

Výbor také mj. odsouhlasil výši příspěvku RU 400,- Kč (bilingvní třída 1000,- Kč), který bude vybírán na třídních schůzkách 13. 9. 2022 od 18:00 hodin.

Valná hromada Rodičovské unie se koná také dne 13. 9. 2022, a to od 17:00 hodin.

děti

Vážení pedagogové, provozní zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zdá se, že čas o prázdninách plyne rychleji než o všedních dnech, jak jinak by bylo možné, že už skončily…Jsem potěšen, že Vás odpočinuté a bohatší o nové zážitky mohu přivítat zpět v naší škole. Věřím, že jste pro následujících deset měsíců soustředěné práce načerpali novou sílu, odhodlání a inspiraci. Každý z nás vstupuje do nového školního roku se svými jedinečnými plány a představami a jen na nás záleží, jak je naplníme. Příležitost se každému naskytne nejen při získávání nových vědomostí ve vyučování, ale také díky různým projektům a akcím, do nichž se zapojíme.

Nadále zůstáváme zapojeni do projektu Šablony pro školy, již několikátým rokem jsme členem sítě škol UNESCO, pokračovat bude projekt pro integraci našich spolužáků ze zahraničí i dlouhodobý projekt Poznáváme Česko. Prostřednictvím vrstevnického programu se budeme vzdělávat v otázkách bezpečného chování na internetu a sociálních sítích. Uskutečníme i sportovní výcvikové kurzy a výjezdy do zahraničí, adaptační kurz pro nově vytvořené šesté třídy a další dílčí akce, jako je například vánoční jarmark. Žáci si opět mohou vybrat z nabídky sportovních, jazykových, uměleckých či informatických kroužků a přípravných kurzů k jazykovým i přijímacím zkouškám.  Druhým rokem bude pokračovat práce školních žákovských parlamentů. Novinkou je zahájení bilingvní výuky ve třídě 1. ročníku.

Do školního roku vstupujeme současně s vrcholící rozsáhlou rekonstrukcí sociálních zařízení pro žáky, která vyžaduje ode všech zvýšenou míru trpělivosti a tolerance. Věřím, že za několik týdnů bude naše školní prostředí zase o něco modernější a bezpečnější. K příjemné atmosféře a utváření estetického prostředí může každý významně přispět nejen vlastní aktivitou, ale především ohleduplným chováním k dospělým, ke spolužákům i ke školnímu majetku.

Pedagogickým pracovníkům a provozním zaměstnancům přeji uspokojení z jejich náročné práce, všem žákyním a žákům radost z objevování neznámého, prvňáčkům především, aby se jim ve škole líbilo, našli zde nové kamarády a společně s nimi brzy přečetli a napsali první písmenka, nejstarším žákům devátých tříd přeji pevnou vůli a vytrvalost v přípravě na středoškolské studium.

Přeji nám všem, aby chvíle strávené ve škole plynuly ve školním roce 2022/2023 stejně hladce a úspěšně jako dny o prázdninách a dovolených.

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 1. ročníku,

ještě jednou bychom Vás chtěli upozornit na pomůcky, které žáci obdrží zdarma a které je potřeba žákům obstarat. Doporučujeme všechny pomůcky, včetně oblečení a obuvi, označit jménem a třídou:

POMŮCKY – rodiče nekupují, hradí škola

 • Trojhranné pastelky Colorino JUMBO – 12 barev
 • Spoko ořezávátko dvojité, s víkem a kontejnerem
 • Spoko vodové barvy, 12 barev
 • Modelovací hmota Colorino – 12 barev
 • Spoko Školní nůžky 0533 dětské kulaté 13 cm
 • SPOKO štětec vlasový, kulatý, velikost 8
 • SPOKO štětec štětinový, plochý, velikost 12
 • Voskovky Colorino – 12 barev
 • Office Lepicí tyčinka – 15 g
 • Donau Pravítko plastové 20 cm
 • Grafitová tužka RAY vs STAR – trojhranná, s pryží
 • Barevné papíry A4 20 listů
 • SEVT Úkolníček pro 1., 2. a 3. třídu A6
 • SEVT Sešit Premium 512, A5 10 l. linkovaný 16 mm
 • SEVT dětský rozvrh hodin
 • Omalovánky
 • Europen Kelímek na vodu bezpečnostní s uzávěrem
 •  Desky s drukem
 • AJ – sešit A4 č. 440
 • Černý fix
 • Ozvučná dřívka
 • Placka

POMŮCKY – rodiče nekupují, poskytuje MHMP

 • Bavlněný sáček na přezůvky
 • Oboustranná tabulka s fixem
 • Trojhranné pastelky 6ks krátké
 • pravítko papírové
 • rozvrh hodin
 • sešit A5 č. 512 (pomocné linky)
 • zápisníček A6
 • omalovánky
 • karetní hra
 • Vstupenky: planetárium, Botan. zahrada

POMŮCKY – rodiče nekupují, poskytuje spolupracující organizace:

 • Sada číslic k vystřihování
 • Sada písmen k vystřihování
 • Sešit se širokými a pomocnými linkami 512
 • Sešit s užšími linkami 513
 • Deníček 624
 • Tužka s gumou
 • Omalovánka

POMŮCKY – hradí rodiče

 • Aktovka
 • Penál
 • Přezůvky
 • Tělesná výchova – převlečení (tričko, kraťasy/tepláky, ponožky); přezutí (pevná obuv do haly se světlou podrážkou)
 • Kufřík
 • Desky na písmena A4
 • Desky na sešity A4
 • Podložka na VV velikost 60×40 cm
 • Obaly na sešity
 • Tempery
 • Paleta
 • 2 x plochý štětec
 •  Poznámka: Nůžky pro leváky
vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás tímto informovat, že během letošního léta proběhne v celé budově školy tolik potřebná rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky. Přesný plánovaný termín realizace je 13. 6. 2022 – 20. 9. 2022. Rekonstrukční práce  tedy budou probíhat i v době výuky, a proto může dojít k omezení části výuky či omezení provozu školní družiny. Aktuální informace uvádíme níže v tomto článku. Zaváděná opatření budou upravována podle aktuálních provozních podmínek. Děkujeme za pochopení a součinnost při této náročné investiční akci. Odměnou za toto částečně nepohodlí nám bude nové moderní zázemí pro naše žáky, kteří si to plně zaslouží!

13. 6. 2022 – pondělí 

Od tohoto dne nebudeme používat vedlejší (pravý) vchod do budovy školy, všichni žáci vstupují do školy hlavním (levým) vchodem

24. 6. 2022 – pátek

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

27. 6. 2022 – pondělí

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

28. 6. 2022 – úterý

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

středa 29. 6. 2022 – středa

zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

čtvrtek 30. 6. 2022 – čtvrtek

zkrácená výuka: 1. a 2. stupeň – rozdávání vysvědčení – pouze 1. vyučovací hodina

výdej obědů: 9:00 – 11:00

školní družina: pouze ranní provoz; odpolední družina  – omezení provozu – chtěli bychom tímto požádat rodiče/zákonné zástupce, pokud mají možnost, aby dítě vyzvedli (mohlo jít samo domů) již po skončení vyučování; pro žáky bude připraveno oddělení školní družiny, pokud tuto možnost nemají. Prosíme zákonné zástupce o vyplnění informace o přítomnosti/nepřítomnosti žáka/žákyně písemně formou dotazníku, který Vám předají paní vychovatelky.

 

děti

Звертаємо увагу всіх бажаючих на те, що наповнюваність 1 класу повністю заповнена, і школа не може приймати будь-яких інших учнів. Дякуємо за розуміння.

зарахування (zápis) до 1-го класу дітей з України, які приїхали в Чеську Республіку після 24.2.2022 року та мають візу толерантності (Strpění) або тимчасового захисту (Dočasnа ochranа), відбуватиметься 1. 6. 2022 р. 14:00 – 16:00 

Що потрібно взяти з собою:

 • документ, що є посвідченням особи дитини — це може бути і документ у формі візи або аналогічний,
 • для підтвердження теріторіальної належності до школи (spádové školy) потрібно довести місце (фактичного) проживання (наприклад, договір оренди житла) або хоча б заяву (čestné prohlášení) власника житла, що ця особа проживає на вказаній адресі.
 • посвідчення особи законного представника / батька (матері) дитини

Зарахування (zápis) до 1-го класу початкової школи дітей з України, що живуть у Празі — 3

Територіальна належність до початкових шкіл („spádovost“)

До кожної школи у Празі -3 належить відповідна визначена територія, що складається з вулиць поблизу школи.

У списку належної до конкретної школи території (spádových oblastí) знайдете вулиці та номери будинків у Празі 3, з яких приймають дітей у школу (якщо в списку біля назви вулиці немає номерів будинків, то до території школи належить ціла вулиця), і таким чином дізнаєтесь, в яку школу записати дитину.

ПОСИЛАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ НАЛЕЖНІСТЬ ДО ШКІЛ

Подавайте заяву у цю школу. Заяву можна подавати у будь-яку школу в районі Прага-3, але в школі, під яку спадає ваша адреса,  існує найбільша вірогідність,  що дитину приймуть.

–>ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ZŠ)–<

Як проходить зарахування (“zápis“)?

В день запису в школу (1.6.2022 р.) прийдіть разом з дитиною у школу, взявши з собою потрібні документи  (див. вище). На місці заповните та підпишете заяву про зарахування, яку отримаєте в школі.

О котрій годині та як  буде проходити процес зарахування, перевірте на сайті школи, яку ви обрали. Відповідно до цієї інструкції підготуйте все необхідне.

СПИСОК ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ В РАЙОНІ ПРАГА 3

Рішення про допуск до початкової освіти приймається директором школи за встановленими критеріями, які ми вказуємо тут:

Критерії зарахування на 1-й рік

1. проживання дитини у відповідному шкільному окрузі

2. Діти з місцем постійного проживання в Міському районі Прага 3 з іншого навчального округу, рідний брат якого вже є учнем ЗОШ ім.Лупачова

3. Діти з місцем постійного проживання в Міському районі Прага 3 з іншого шкільного округу.

4. дітей з місцем постійного проживання за межами Праги 3, яких Брат і сестра вже є учнями школи.

5. Діти з місцем постійного проживання за межами Праги 3

Dne 17. 3. 2022 se třída VIII. C pod vedením pana třídního učitele a paní asistentky zúčastnila akce Ukliďme svět. Žáci se rozhodli uklidit žižkovský park Parukářka, neboť do parku chodí na tělocvik a na Parukářce sportují a tráví i volný čas. Materiální prostředky na úklid (rukavice a pytle) obstaral Český svaz ochránců přírody. Svoz odpadu zajistila Praha 3, projekt Čistá trojka. Během dvou hodin žáci nashromáždili 16 velkých pytlů odpadu. Stráně parku byly uklizeny od papírků, plastového odpadu a byla též zlikvidována i menší lokání skládka. V rámci akce proběhlo i školení, jak postupovat při nálezu nebezpečného toxického odpadu (jehly a stříkačky). Třídě VIII. C děkujeme za účast a vysoké pracovní nasazení v tomto projektu!

vykřičník

Od 14. 3. 2022 dochází ke změnám v mimořádných opatřeních v souvislosti se šířením nemoci covid19. Z opatření pro školy vyplývá povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky do/respirátory od 15 let věku) pouze v prostředcích MHD. Ve škole bude i nadále k dispozici dezinfekce, její použití jen doporučujeme, především při vstupu do budovy školy a před vstupem do jídelny.

–>DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ<–

–>INFORMACE KE ZMĚNÁM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ<–

Upozorňujeme na změnu trasy autobusové linky č. 133 a školní linky č. 267 od středy 16. 03. 2022. Z důvodu dlouhodobé úplné uzavírky komunikace Malešická (a částečně i Basilejského náměstí) budou všechny autobusové linky PID č. 133 (Florenc – Sídliště Malešice), 267 (Habrová – Olšanské náměstí) vedeny po objízdných trasách ulicemi K Červenému dvoru – U Nákladového nádraží – Jana Želivského. Stávající zastávky školní linky Olgy Havlové a Basilejské náměstí nebudou obsluhovány, na objízdné trase budou zřízeny zastávky Malešická, Červený dvůr a Mezi Hřbitovy.

 

 

 

vykřičník

–>DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2<–

–> VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – INFORMAČNÍ MATERIÁL<–

–> PŘÍRUČKA PRO ŠKOLY <–

–> DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ 1 <–

–> PŘÍLOHA DOPISU <–

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Milé děti,

žijeme ve složité době. Po období coronavirovém nastupuje období, které s sebou přináší válečný problém. Nechci nyní soudit, nebo popisovat, proč tato situace vzniká a kdo ji ovlivňuje. Kdo za ni opravdu nemůže, jsou děti. Moc bych si přál, aby se v naší škole všechny děti cítily dobře. Aby my v roli pedagogů, zaměstnanců školy nebo rodičů jsme uměli dětem v této nelehké době pomoci. Byl bych moc rád, aby každé dítě na naší škole si umělo najít své bezpečné místo, toho, na koho se může obrátit, u koho se dobře cítí. Byl bych moc rád, aby ve všech třídách třídní učitelé o těchto věcech promluvili. Děti, věřte, že kdykoliv budete cítit potřebu si pohovořit, máte v naší škole dveře otevřené ke všem dospělým … vyberte si toho svého. Je jedno, kdo se v jaké zemi narodil, je jedno, v jaké zemi vyrůstáme. Jsme lidé a musíme umět si vzájemně pomáhat. O pomoc jsem požádal všechny třídní učitele. Na společném postupu a pomoci se budeme domlouvat ve vedení školy, s našimi odborníky Školního poradenského pracoviště, se všemi pedagogy a dalšími kolegy ve škole. Počítám s pomocí a spoluprací i žáků naší školy. V naší škole se učí i žáci a žákyně, jejichž mateřským jazykem není čeština. Snažíme se těmto dětem pomáhat, aby byly ve škole úspěšné, aby poznaly kulturu ČR a zejména aby si osvojily jazyk, který budou potřebovat. Škola je především místo, kam děti chodí, aby se zde učily. A aby se dobře učily, musí se cítit dobře. Buďme tomu nápomocni.

Děkuji všem za pomoc, za pochopení.

děti

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2021/2022 a množícím se dotazům k přijímání žáků do školní družiny, podáváme upřesňující informace.

Ve školním roce 2021/2022 bude mít školní družina 10 oddělení.
Maximální kapacita je 300 žáků.
Chci Vás ujistit, že přijmeme do ŠD všechny žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd .
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu prvního týdne září 2021, a to jen ve velmi omezeném počtu, do maximální kapacity ŠD.

Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.
Žáky prvních tříd můžete přihlásit na třídní schůzce, konané 1. 9. 2021 od 17:00 hodin v kmenové třídě za přítomnosti třídní učitelky a vychovatelky skupiny.

Školní družina – Lupáčovka
Vedoucí vychovatelka: Klonová Zuzana, e-mail: klonova@lupacovka.cz,
telefon – vrátnice 222 719 321
Školní družina je v provozu: od 1. září 2021
Ranní provoz: 6:30 – 7:40
Odpolední provoz: 11:40 – 17:30

Platba školní družiny:
Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.
Úhrada je 250,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu – ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800
Variabilní symbol: datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)
Specifický symbol: 4444
možnost plateb:
celoročně: 2.500,- Kč
2 x ročně: v období IX. – XII. měsíc: 1.000,- Kč
v období I. – VI. měsíc: 1.500,- Kč
měsíčně: – trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září
2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20. 5. 2022
Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.

Obědy, čipové karty, karty na mléko: veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá na tel. čísle 777 477 984,
mail – hola@lupacovka.cz , https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/
Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800
variabilní symbol – datum narození dítěte
– příklad:(15062003 nar. 15. 6. 2003)
• uvádějte vždy jméno strávníka
• platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
• hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte
Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.
Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno
• telefonicky – mobil 777 477 984 či SMS, pevná – 222 719 321
• e-mail – hola@lupacovka.cz
• e-jidelna – https://www.lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/
Režim v ŠD :
Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.
– kontrola přítomnosti
– 11:45 – 12:15 h. – společný odchod do jídelny na oběd
– desinfekce rukou, oběd a čipování (výběr jídla)
– 12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání (relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci)
– 14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
– 15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

Odchod ze školní družiny :
Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin, 15:30 – 17:30 hodin.

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v zápisním lístku:
Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem z ŠD
(např. na jiný mimoškolní kroužek), do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!
Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.
Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce osobu, která dítě vyzvedá. Vychovatelka provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá domů.
Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!
Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.
Mimořádné vyzvedávání dětí z ŠD:
Žádáte-li dítě vyzvednout v jiné době, která je uvedena v Zápisním listu, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám. Další možností je poslání zprávy prostřednictvím portálu www.skolaonline.cz
Žák nebude propuštěn sám prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky !!!
Pozdní odchody z ŠD:
Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává v školní družině i po skončení jejího provozu (tj. po 17:30 h.), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.
Do družiny doporučuji :
– papírový ručník, utěrky
– oblečení do herny a na vycházky (popř. i starší obuv) v pevné tašce
– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
– dětské nůžky a lepidlo (stačí jako součást vybavení do školy)
– čip na oběd na šňůrce (čipy zůstávají ve ŠD)
– 1 krabici papírových kapesníčků
Do družiny nedoporučuji:
– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – pouze na vlastní zodpovědnost !

Zájmová činnost školy:
Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost. V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní.
Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne v oddělení ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět.

Odhláška z ŠD:
Pokud je dítě nemocné, můžete je odhlásit z ŠD prostřednictvím:
• e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
• telefonicky na č. 222 719 321
• mail: klonova@lupacovka.cz
Poznámka:
Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.
Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.
Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.
Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok !

V Praze dne 14. 6.2021

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3

Datum konání voleb: 7. 6. – 11. 6. 2021

Volební období: 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024

Složení volebního orgánu:

Mgr. Martin Řeháček – předseda

Mgr. Kamila Kubrová

Mgr. Erika Vavřichová

 

Oprávněné osoby:

Návrhy kandidátů na členy z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Lucie Flesarová

Eva Kršková

Jana Lišková

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob: 691

Počet zúčastněných voličů z řad oprávněných osob: 376

Počet neplatných hlasovacích lístků: 9

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Jan Bém 204

Lucie Flesarová 209

Eva Kršková 129

Jana Lišková 185

 

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Lucie Flesarová

Náhradnice:

Jana Lišková

Eva Kršková

 

Pedagogové: (volba proběhne na pedagogické radě dne 23. 6. 2021)

Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Lenka Bovo

Mgr. Magdalena Fiedlerová

Počet oprávněných voličů z řad pedagogů: 52

Počet zúčastněných voličů z řad pedagogů: 36

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Mgr. Lenka Bovo 36

Mgr. Magdalena Fiedlerová 36

Zvolení členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Lenka Bovo

Mgr. Magdalena Fiedlerová

 

za správnost

volební orgán:                                                                                                            ředitel školy

M. Řeháček  K. Kubrová  E. Vavřichová                                                                J. Kopecký

 

děti

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

postup po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia je následující:

Přijatí uchazeči: do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek ve střední škole (gymnáziu), kam dítě definitivně nastoupí;

Nepřijatí uchazeči: vyčkat na rozhodnutí o nepřijetí, napsat a do 3 dnů odeslat odvolání k rukám ředitele střední školy, kam žák nebyl přijat (uvést v něm číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí),

níže je odkaz na postup při podávání odvolání proti nepřijetí na střední školy či víceletá gymnázia:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

V případě, že odvolání podávat nebudete, sledujte stránky Magistrátu hl. m. Prahy, kde se v sekci školství objeví průběžně aktualizovaná tabulka se seznamem středních škol, které pořádají druhé a další kola přijímacího řízení. Do druhého kola lze podat libovolné množství přihlášek. Přihlášky opět vytisknu ve škole a potvrzené předám žákům.

Pokud odevzdáte zápisový lístek na jedné střední škole (gymnáziu) a odvolání na druhou střední školu dopadne kladně, lze zápisový lístek v první škole vyzvednout, nechat si do něj potvrdit zrušení zápisu a lístek přenést do střední školy, kam byl žák přijat na základě odvolání.

 Zákonní zástupci žáků 7. ročníku si přijdou zápisový lístek vyzvednout až v případě, bude-li jejich dítě ke studiu na víceletém gymnáziu přijato.

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku se na termínu předání zápisových lístků domluví s PaedDr. J. KUDYNOVOU.

V následujícím odkazu jsou podrobnosti a termíny k přijímacímu řízení na střední školy:

shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Kamila Kubrová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

V týdnu 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 se v rámci našeho projektu Erasmus Young Europe (2018 – 2021) mělo v Praze uskutečnit setkání se žáky ze školy v Itálii. Z důvodu současné epidemiologické situace byl tento výjezd nahrazen virutálními mobilitami, tzn. online schůzkami všech zúčastněných škol: ZŠ Lupáčova, koordinátorské školy z italského Cavalese, ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Žáci zpracovávali a poté prezentovali témata z oblasti sociální a ekonomické udržitelnosti a udržitelnosti životního prostředí. Všem žákům 8. ročníku, kteří se projektu účastnili, děkujeme za vynikající mezinárodní reprezentaci školy, neboť jejich prezentace i následná vystoupení byla vysoce hodnocena, dvě prezentace návrhů našich žáků dokonce zvítězily. Velmi děkujeme za vedení žáků a koordinaci projektu paním učitelkám N. Krivosheeve a L. Bovo, paní učitelce M. Fejtkové za odbornou ICT podporu a pomoc.

Prezentace žáků ZŠ Lupáčova:

Economic Sustainability

Environmental Sustainability

Social Sustainability

vykřičník

Vážení zákonní zástupci žáků 8. ročníku,

na jaře každého školního roku nabízí Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 bezplatné vyšetření zájemců z řad žáků 8. ročníku v oblasti jejich studijní a profesionální orientace. Pokud máte o vyšetření Vašeho dítěte zájem, věnujte pozornost příloze tohoto článku, která obsahuje další důležité informace a zároveň přihlášku na zmíněné vyšetření. Přihláška je též v papírové podobě k dispozici ve vrátnici školy.

Přihláška_ profi vyšetření 2020

děti

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se školní chodby ZŠ Lupáčova proměnily v jedno velké tržiště s tím nejvzácnějším zbožím – vánočními dárky a dekoracemi, které v hodinách výtvarné výchovy, světa práce, ve školní družině, zájmových kroužcích či doma vlastníma rukama vytvořily děti společně s paními učitelkami a vychovatelkami nebo s rodiči. Do příprav se zapojily všechny třídy prvního a dvě třídy druhého stupně i školní družina. Improvizované stánky děti vyzdobily ubrusy a reklamami, k výrobkům vyrobily ceníky a úderem 15. hodiny se z nich na celé odpoledne stali drobní podnikatelé. K příjemné atmosféře jarmarku přispělo i několik muzikantů a drobné občerstvení pro zákazníky i prodejce. Zájem o vystavené zboží, tudíž i výdělek, byl veliký, a tak se vánoční jarmark stal nejen zajímavou společenskou akcí, ale též příležitostí ke zdokonalení v matematice a k posílení finanční gramotnosti. Je potěšitelné, že část tržby věnují jednotlivé třídy po vzájemné dohodě na charitativní účely. Děkujeme Unii rodičů, pedagogům, rodičům a žákům za přípravu a organizaci, veřejnosti za zájem o aktivity školy a za podporu.

dětijarmarkžáci

děti
26. listopad byl pro všechny prvňáčky velký den. Předáním Slabikářů spolužáky z devátých ročníků se z nich stali opravdoví čtenáři.
Velcí spolužáci si pro prvňáčky připravili čtení pohádky s povídáním, různými hádankami a omalovánkami. Předané Slabikáře si s nimi prohlédli a společně si z nich zkusili něco přečíst. Nakonec jsme se společně vyfotili a slíbili si, že na konci roku, až ho celý přečtou, jim předvedou, co se naučili, a budou na oplátku číst oni jim.
Děkujeme žákům a třídním učitelkám  devátých ročníků za přípravu a realizaci!
Za všechny první třídy a paní učitelky
Lenka Bovo
dětispolečná fotografiežáci
děti

Školní vzdělávací program (ŠVP) Lupáčovka

Ohlédnutí za školním rokem 2022/2023 – ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Průvodce školním rokem 2023/2024

Školní poradenské pracoviště – kontakty a termíny konzultací 2023/2024

Školní a klasifikační řád platný od 19. 10. 2020, včetně pravidel pro používání mobilních zařízení a distančního vzdělávání

Školní preventivní program 2023/2024

Dodatek školního řádu – pedikulóza a dokument k využití –>VŠI<–

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Kodex učitele a pravidla pro informace

Výběrová kritéria pro zařazení žáků do poznávacích zájezdů

Pravidla pro zařazování do jazykových skupin

Inspekční zpráva 2019

Inspekční zpráva 2013

Používání elektronických přístrojů na výjezdech školy 

Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

 

12. června 2019 se ve společenském sále Střední odborné školy Jarov uskutečnil společenský večer, který především pro rodiče žáků uspořádalo vedení školy ve spolupráci s Unií rodičů. Již v první polovině školního roku vznikl nápad nastudovat divadelní představení Odysseova dobrodružství, na jehož realizaci se mohou podílet všichni podle svých možností a zájmů. Pozvánku vyrobil žák 9. ročníku, některé třídy vytvářely kulisy a rekvizity, jiné nacvičovaly pod vedením pedagogů skupinové a individuální role, vlastní hudbu nabídl začínající hudební skladatel též z řad našich žáků, k přípravám se připojil i dramatický a taneční kroužek. Počet účinkujících se nakonec ustálil na čísle 240! Úlohy režisérky se ujala paní učitelka Zamrazilová, která Odysseův příběh pojala velice moderně a netradičně, s vtipem a nadsázkou. Potěšující pro všechny, kteří večer připravovali, byl fakt, že sál byl publikem zaplněn na 100% kapacity, hosté se dobře bavili a Odysseus po mnohých útrapách nakonec doplul na pevninu do náruče krásné Pénelopé. Děkujeme všem hostům, kteří se na představení přišli podívat, a samozřejmě pedagogům a žákům za úsilí, jež do přípravy slavnostního večera vložili.